Beyaz Eylemler radyo bilgilendirme kayıtları

376-2007
05.03.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Beyazeylemler sürecinde yerel radyolarda kullanılmak üzere Birliğimizce 3 ayrıformatta hazırlanan ve kamuoyunu sağlık gündemi hakkında bilgilendirici CD'lerektedir.

            Odanızbölgesindeki yerel radyolara gönderilerek yayınlanması konusunda gerekligirişimlerde bulunulacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter