Beyaz Eylemler

318-2007
22.02.2007

           TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

           Sağlık alanında yaşanan tahribatın her gün eklenen düzenlemelerle artıkkatlanılamaz bir boyuta eriştiği, özlük haklarımızın geriletildiği, sağlıklıyaşam ve sosyal güvenlik talebimizin göz ardı edildiği bir dönemden geçiyoruz.Bugüne kadar sağlıkta yaşanan bu olumsuzluklara hep birlikte "itiraz" ettik veHükümeti sağlığın ticarileştirilmesine yol açan uygulamalarından biran öncevazgeçmesini istedik.

           Bu durumu değerlendirmek ve gerekli tepkiyi örmek üzere 10Şubat 2007 tarihinde toplanan TTB Genel Yönetim Kurulu (TTB-GYK) buduruma el konulması gerektiğini kararlaştırdı. Bu amaçla "Artık Yeter" dendi veülke genelinde "Beyaz Eylemler"in başlatılması kararlaştırıldı. Bu kararlardoğrultusunda Mart 2007 içerisinde gerçekleştireceğimiz etkinlik takvimişöyledir:

BEYAZEYLEMLER

1-Beyaz Çağrı:(SağlıkOcaklarımıza Sahip Çıkıyoruz) 1Mart 2007 Perşembe günü Tabip Odaları kendi tespit edeceklerisağlık ocaklarının önünde hekimler, sağlık çalışanları ve hizmetten yararlananvatandaşlarımızla birlikte Basın Açıklaması yapacaklar ve taleplerimiz ile Martayı içerisinde hep birlikte gerçekleştireceğimiz etkinlikleri kamuoyuna ilanedeceklerdir. 1 Mart 2007günü gerçekleştireceğimiz "Beyaz Çağrı" çerçevesinde sağlık ocağı nöbetibenzeri etkinlik biçimleri vatandaşların sağlık hakkına, kamu sağlıkkurumlarına, sağlık ocaklarına sahip çıkarak hekimleri ve sağlık çalışanlarınıdesteklemesine olanak sunacaktır.

2-Beyaz Referandum(NabızSayımı):5-9 Mart 2007Pazartesi-Cuma günleri tüm sağlık kurumlarında gerçekleştireceğimiz BeyazReferandum ile dört yıldır uygulanmakta olan sağlık politikaları konusundahekimlerin ve sağlık çalışanlarının "Nabzını Sayacağız". Hafta boyuncaTTB tarafından hazırlanacak afişlerin ve bildirilerin dağıtımı, sağlıkbirimleri ziyaretleri, toplantılar, toplu nöbetler vb. etkinliklergerçekleştirilecek, miting ve GöREV etkinliğine çağrı yapılacaktır. Referandumoylamalarının düzenlenecek bilgilendirme toplantıları sonrası toplu haldegerçekleştirilmesi taleplerimizin ve itiraz noktalarımızın paylaşılmasına katkısunacaktır.

3-Beyaz Miting:11Mart 2007 Pazar günü Ankara Sıhhıye'de Sağlık Bakanlığı önündebütün il'lerden gelecek hekimlerle gerçekleştirilecek mitingde Beyaz Referandum'dançıkan Nabız Sayımı'nın sonuçları açıklanacak ve Türkiye sağlık ortamına yönelikgörüşlerimiz kamuoyuna duyurulacaktır. Beyaz Miting, başta sağlık çalışanlarıolmak üzere tüm sendikalar, meslek örgütleri ve sağlık hakkına sahip çıkanbütün kurum ve kişilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Buçağrımıza şu ana dek Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), TürkDişhekimleri Birliği, DİSK-Devrimci Sağlık İş, Radyoloji TeknisyenleriDernekleri, pek çok sivil toplum örgütü, işçi sendikaları ve memur sendikalarıkonfederasyonları, hasta hakları savunucuları  olumlu yanıt vererek, birarada davranma istemlerini bildirmişlerdir.

4-Beyaz GöREV:Türkiye'demodern tıp eğitiminin başladığı ve uzun yıllardır Tıp Bayramı olarak kutladığımız14 Mart 2007Çarşamba günü bütün sağlık birimlerinde GöREV'de olacağız. GöREV etkinliğimizsırasında sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi politikalarına yönelikitirazlarımızın yanı sıra Türk Tabipleri Birliği'nin yıllar içerisindebiriktirdiği değerlerden oluşacak pozitif çözüm önerilerimizi kamuoyu ile birkez daha paylaşacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu GöREV etkinliğimizsırasında da hastalarımızın mağdur olmaması için dikkat edilecek ve uyulacakkurallar eylem öncesinde kamuoyuna ilan edilecektir.

5-Dr.Füsun Sayek 2.Eğitim Hastaneleri Kurultayı:Sağlık Bakanlığı'nın eğitim hastanelerini arkabahçesine çevirme girişimlerine karşı, ülkemizde uzmanlık eğitiminde eğitimhastanelerinin yeri, önemi ve sorunlarını, bu alanın gerçek sahipleri ilebirlikte tartışacağımız Kurultay'ı 23-24Mart 2007 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceğiz.

           "Beyaz Eylemler" süresince TTB Merkez Konseyi bünyesinde oluşturulan İrtibatBürosu ile odanız bölgesinde gerçekleştirmeyi planladığınız eylemlilik programıve gerçekleştirilen tüm etkinlikler(basın toplantıları, birim ziyaretleri,TV-radyo programları, basında yeralan haberler, vb.) ve gelişmelerpaylaşılabilir. "Beyaz Eylemler" süresince tabip odalarımızın kendi il'lerindesağlık meslek odalarıyla, sağlık alanında örgütlü sendikalarla, sağlık hakkıtalebine sahip çıkan toplam kesimlerinin örgütleriyle bir araya gelmelerisürecin ortaklaştırılması ve birlikte örülmesi anlamında son derece yararlıolacaktır. İnanıyoruz ki, bu birliktelik "Beyaz Eylemler"e de yansıyacaktır.

           Beyaz Çağrı için gerekli olan afiş, broşür, el ilanı, cd, vb. materyal merkeziolarak hazırlanmış olup, tarafınıza sunulmuştur. Ayrıca yerel ihtiyaçlarıgidermek üzere hazırlanacak her tür materyal kullanılmalı, radyo televizyonprogramları ile sağlık hakkı talebimiz tüm toplum kesimleriyle olabildiğincegeniş bir biçimde paylaşılmalıdır. Toplumu yanlış bilgilendirmeye veyaetkinliklerimize gölge düşürmeye dönük çabalar konusunda dikkatli olunmalıdır.

           İnanıyoruz ki hep birlikte gerçekleştireceğimiz "Beyaz Eylemler" özlükhaklarımız, iş güvencemiz, meslek onurumuz ve halkımızın sağlık hakkına erişimikonusunda yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu zorlu GöREV'in hepimizekolay gelmesini diliyor, "gücümüz örgütlülüğümüzdür" diyoruz.

           Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter