Beyaz Eylemleri Başlatıyoruz

 

261-2007
14.02.2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

10 Şubat 2007 de gerçekleştirdiğimizGenel Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, Türkiye genelinde 1-14 Mart 2007tarihlerinde gerçekleştireceğimiz "Beyaz Eylem Kampanyası"na ilişkin bugün(14.02.2007) yaptığımız"Artık Yeter! Sağlık Hakkı, Özlük Haklarımız, İş Güvencemiz, Mesleki Onurumuzİçin Beyaz Eylem Kampanyası Başlatıyoruz" başlıklı Basın Açıklamamız ektedir.

Bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
GenelSekreter

 

14/02/2007

Basın Açıklaması

ARTIK YETER!

SAĞLIK HAKKI, ÖZLÜK HAKLARIMIZ, İŞGÜVENCEMİZ, MESLEKİ ONURUMUZ İÇİN BEYAZEYLEMLERİBAŞLATIYORUZ

Dört yıldır uygulanmaktaolan Sağlıkta "Dönüşüm" Programı'yla yaz boz tahtasına dönen ülkemiz sağlıkalanında bugünlerde yine önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bu gelişmelerin bazılarınışöyle sıralayabiliriz:

 • 100-150 dolara çalışacak ithal ucuz hekim yoluyla hekim emeğinin ucuzlatılması, sağlık hizmetlerinin niteliğinin düşürülmesi.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kanun Tasarısıyla kamu hastanelerinin sağlık işletmelerine dönüştürülüp kademeli olarak özelleştirilmesi.
 • Birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini hedefleyen aile hekimliğinin uygulanmaya başlandığı illerdeki sağlık ocaklarının kapatılarak tasfiye edilmesi.
 • Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra yürürlüğü 1 Temmuz 2007 tarihine ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sağlık hizmetinin bir hak olmaktan çıkarılması.
 • Sigorta primi, katkı payı, ek ödeme, fark ödeme adı altında sağlık hizmetinin bir hak olmaktan çıkarılıp parası olana, parası kadar sağlık anlayışının yerleştirilmesi,
 • IMF'ye verilen Niyet Mektupları ile kamu sağlık harcamalarının kısıtlanması.
 • Sürekli olarak değiştirilen Maliye Bakanlığı genelgeleri ile hastaların ilaca ulaşma hakkının, hekimlerin reçete yazma hakkının engellenmesi.
 • Sosyal güvenlik kurumlarından alacakları ödenmeyen, kaynakları kısılan üniversite ve devlet hastanelerinin çökertilmeye çalışılması.
 • Tıpta uzmanlık eğitiminde çok önemli bilimsel görevler üstlenen şef ve şef yardımcılarının liyakate göre değil sadakate göre atanarak sağlıkta tarihin en büyük siyasi kadrolaşmasının gerçekleştirilmesi.
 • Tüm hekimler için zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasıyla çalışma ortamlarından kaynaklanan sorunların faturasının hekimlere çıkarılması.
 • Sağlık açısından yüksek risk altında çalışan radyoloji çalışanlarının çalışma ortamlarında herhangi bir iyileşmeye gidilmeksizin çalışma sürelerinin uzatılması.
 • Anestezi biliminin geliştiği seviye göz ardı edilerek anestezi teknisyenlerine hasta uyutma yetkisinin verilmesi.
 • Ülkemizdeki tıpta uzmanlık eğitimini düzenleyen Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün Yönetmelik haline dönüştürülmesiyle YÖK ve TTB'nin devre dışı bırakılması.

Bu koşullar altında 10Şubat 2007 günü Ankara'da toplanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel YönetimKurulu Türkiye sağlık ortamı, Sağlıkta "Dönüşüm" Programı'nın geldiği aşama,TTB'nin önümüzdeki dönem önceliklerini ve güncel gelişmeleri değerlendirmiştir.TTB Merkez Konsey üyeleri, Tabip Odalarının yöneticileri ve temsilcileri ileTTB kolları, komisyonları ve çalışma gruplarının katıldığı toplantıda Türkiyesağlık ve hekimlik ortamını tahrip eden bu politikalara karşı hekimlerin sesiniduyurmak amacıyla bir dizi eylem-etkinlik yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu kararlar çerçevesinde Beyaz Eylemler kapsamında mart ayıiçerisinde gerçekleştireceğimiz etkinlik takvimişöyledir:

1- Beyaz Çağrı:(SağlıkOcaklarımıza Sahip Çıkıyoruz) 1 Mart 2007 Perşembe günü Tabip Odaları kendi tespitedecekleri bir sağlık ocağının önünde hekimler ve sağlık çalışanlarıylabirlikte kitlesel basın açıklaması yapacaklar ve taleplerimiz ile mart ayıiçerisinde gerçekleştirecekleri etkinlikleri kamuoyuna ilan edeceklerdir."Sağlık ocağı nöbeti" gibi birçok etkinliğin yapılacağı gün boyunca tümhalkımız sağlık hakkına, kamu sağlık kurumlarına, sağlık ocaklarına sahipçıkarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını desteklemeye davet edilecektir.

2- Beyaz Referandum ( Nabız sayımı ) : 5-9 Mart 2007 Pazartesi-Cuma günleriboyunca tüm sağlık kurumlarında gerçekleştireceğimiz Beyaz Referandum ile dörtyıldır uygulanmakta olan sağlık politikaları konusunda hekimlerin ve sağlıkçalışanlarının yükselen "Nabzınısayacağız". Hafta boyunca TTB tarafından hazırlanacak afişlerin vebildirilerin dağıtımı, sağlık birimleri ziyaretleri, toplantılar, toplunöbetler ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilecek, miting ve GöREV etkinliğineçağrı yapılacaktır.

3- Beyaz Miting : 11 Mart 2007 Pazar günü Ankara Sıhhiye'de Sağlık Bakanlığıönünde bütün illerden gelecek hekimlerle gerçekleştirilecek mitingde BeyazReferandum'dan çıkan Nabız sayımının sonuçları açıklanacak ve Türkiye sağlıkortamına yönelik görüşlerimiz kamuoyuna duyurulacaktır. Beyaz Miting, baştasağlık emekçileri olmak üzere tüm sendikalar, meslek örgütleri ve sağlıkhakkına sahip çıkan bütün kurum ve kişilerin katılımına açık olarakgerçekleştirilecektir.

4- Beyaz GöREV : Türkiye'de modern tıpeğitiminin başladığı ve uzun yıllardır Tıp Bayramı olarak kutladığımız 14 Mart 2007 Çarşamba günü bütün sağlıkbirimlerinde GöREVde olacağız. GöREV etkinliğimiz sırasında sağlıkhizmetlerinin ticarileştirilmesi politikalarına yönelik itirazlarımızın yanısıra TTB'nin yıllar içerisinde biriktirdiği değerlerden oluşacak pozitif çözümönerilerimizi kamuoyuna açıklayacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu GöREV etkinliğimiz sırasında dahastalarımızın mağdur olmaması için dikkat edilecek ve uyulacak kurallar eylemöncesinde kamuoyuna ilan edilecektir.

5- Dr. Füsun Sayek 2. Eğitim Hastaneleri Kurultayı: Sağlık Bakanlığınıneğitim hastanelerini arka bahçesine çevirme girişimlerine karşı ülkemizdeuzmanlık eğitiminde eğitim hastanelerinin yeri, önemi ve sorunlarini bu alaningerçek sahipleri ile birlikte tartışacağımız kurultayı 23-24 mart tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

Beyaz Eylemler boyuncasağlıkta yaşanan tahribata karşı mücadele yürüten tüm sendika ve meslek örgütleriile birlikte davranmaya özen gösterilecektir. Bu kapsamda görüşmelerimizbaşlamış olup, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olumlu yaklaştığınıbildirmiştir. Diğer sendika ve örgütlerle görüşmeler ise devam etmektedir. Hekimlerin,sağlık çalışanlarının ve halkın taleplerinin/önerilerinin dikkate alınmamasıdurumunda demokratik tepkimizin artarak sürdürüleceği bilinmelidir.

Kamuoyuna saygılarımızladuyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ