10 Şubat 2007 GYK

ACELEDİR!

176-2007
05.02.2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

               İlgi:17.01.2007tarih ve 083-2007 sayılı genelgemiz.

İlgi genelgemiz ilegündemini ilettiğimiz ve sağlık ortamımızın en çok tahrip edildiği döneme denkgelen Genel Yönetim Kurulu toplantısı bildiğiniz gibi 10Şubat 2007 günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Aile Doktorluğu"pilot" uygulamasıyla binlerce pratisyen hekimin mesleki gelecekleri konusundaçok önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Birinci basamaksağlık hizmetlerinin ve koruyucu hekimlik anlayışının tamamen tersyüz edildiğibu politikalar "popülist" bazı uygulamalarla hekimlere ve vatandaşlara hoşgösterilmeye çalışılıyor. Hekimlere güvencesiz ve sınırsız çalışma,vatandaşlara ise ödenen prim kadar sağlık hizmeti diye özetlenebilen AileDoktorluğu uygulamasında gelinen durumu değerlendirmek ve neleryapılabileceğini kararlaştırmak;

Halen uygulamasıertelenmiş olmakla birlikte hekimlik yapma düzlemimizi esastan etkileyen vesadece kar/zarar hesabıyla işletilen hastanelerde sağlık hizmet sunumunda birmaliyet unsuru haline getirileceğimiz Genel Sağlık Sigortası'nı değerlendirmekve bu konuda neler yapılabileceğini kararlaştırmak,

İthal hekim, Eğitimhastanelerinde keyfi kadrolaşma, zorunlu sigorta kıskacı, radyolojiçalışanlarının mesai saatlerinin arttırılması gibi hak kaybı ve keyfiuygulamalar konusunda ortak tutumumuzu daha da zenginleştirmek,

Ve tüm bu olumsuz girişimlerkarşısında hekimlerin özlük hakları, ücretleri, çalışma koşulları ve kamusalsağlık hizmetine ait değerlerin korunması yönünde önerlerimizi geliştirmeküzere,

10Şubat 2007 Cumartesi günü yapacağımız Genel Yönetim Kurulutoplantısının özel bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu nedenle toplantıya odabaşkanı ve genel sekreterlerinin katılımının yanı sıra, yönetici ya daaktivistlerimizden de katılımının sağlanması yerinde olacaktır. Bu toplantıdaŞubat ayında ve 14 Mart sürecinde hekimlerin potansiyel gücünün görünürkılınması yönünde neler yapabileceğimizi hep birlikte belirleyeceğiz.

Daha önce odalarımızaulaştırdığımız "Biz aşağıda imzası olan hekimler" başlıklı imza kampanyasınaait imzaların 10 Şubat günü gerçekleştireceğimiz Genel Yönetim Kurulutoplantısına getirilmesi gerekmektedir. GYK toplantısının öğlearasında son gelişmeleri kamuoyu ve basınla paylaşmak üzere getireceğimizimzalarla birlikte bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz.

Odalarımızın GenelYönetim Kurulu toplantısına katılarak, önerileri ve enerjileriyle bizlere güçkatmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter