Torba Yasa

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

174-2007
02.02.2007

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız tüm görüşmelerdekaygılarımızı ve uyarılarımızı bildirmemize rağmen, AKP Hükümeti'nin TBMMgündemine bir dayatma olarak getirdiği "Torba Yasa"nın ilk maddesi TBMM'degörüşülmüş ve kalan maddeleri 6 Şubat 2007 Salı gününe bırakılmıştır.

Mesleki geleceğimizi ve sağlık ortamımızı tahripedecek olan bu yasa tasarısına karşı odalarımızın çok büyük bölümü hızlı birrefleks göstererek 30Ocak 2007 günü basın toplantıları, televizyon programları, faksçekme, milletvekillerine mail ve telefon açma gibi değişik biçimlerdetepkilerini dile getirdiler. Bu konuda çaba sarf eden herkese teşekkür ediyor,zamanın yetersizliği ya da başka sebeplerle sürece katılamayan odalarımızınbugünden itibaren gösterecekleri tepkilerin hepimize güç katacağınınbilinmesini istiyoruz.

Hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve sağlık hakkınasahip çıkan yurttaşlarımızın tepkilerini ve duyarlılıklarını hesaba katmayanhiçbir politik iradenin bu ülkede kalıcı olması düşünülemez. Bu nedenlebaşımıza geçirilmeye çalışılan "Torba Yasası"na karşı tepkilerimizin sürekliliktaşıması, daha çok hekimle buluşulması ve yurttaşlarımızın sağlık hakkını dazedeleyeceğinin açığa çıkarılması özel önem taşımaktadır.

Kararlılığımızı göstermek ve bu girişimde ısrarlı olanHükümeti, yanlış tutumundan vazgeçirmek üzere "Torba Yasa' tasarısına karşıtepki ve girişimlerimizi sürdüreceğiz.

TTB Merkez Konseyi 5 Şubat Pazartesi günü sürecikamuoyu ile paylaşmak üzere bir Basın Toplantısı düzenleyecektir.  Bu toplantı ile; yanlışta ısrarlı olanhükümetin tutumunu değerlendirmek üzere tüm hekimlerin, ülkemizin her yanında 6 Şubat 2007 Salıgünü "Düşünme Eylemi ve Hekimlerle Buluşma" toplantıları gerçekleştireceği ilanedecektir.

Ayrıca 10 Şubat 2007 günü Ankara'da gerçekleştirilecekolan Genel Yönetim Kurulu toplantısında, Torba Yasa Tasarısına ilişkin birliktegerçekleştirdiğimiz etkinlikler değerlendirilerek, önümüzdeki döneme ilişkinyapılabilecekler tartışılacak ve alınan kararlar kamuoyuna duyurulacaktır.

Bu çerçevede odalarımızın; daha önce ilettiğimizafişlerin sağlık kurumlarına asılmasına özen göstermeleri, 6 Şubat Salı günübir sağlık kurumunda ya da Tabip Odasında en geniş hekim kitlesiyle buluşarak"Düşünme Eylemi"ni gerçekleştirerek duyarlılığı arttırmaları, bunu yerelbasınla paylaşmaları ve bölge milletvekilleri üzerinde her türlü araçla baskıkurmaları yerinde olacaktır.

Bu doğrultuda odalarımızca yapılacak her türlüetkinlik bizi zenginleştirecek ve çalışmalarımıza güç katacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılardileriz.

                Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter