TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı

102/2007
21 Ocak 2007

TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TTB Pratisyen Hekimler Kolu KolToplantısı 2Aralık 2006 tarihinde toplanmıştır.

            Alınan kararlar vekatılımcıların listesi ekte sunulmuştur.

            Gereği için bilgilerinize sunulur.

            Saygılarımızla;
TTB Pratisyen Hekimler Kolua.                                  TTBMerkez Konseyi a. 
Dr. Hasan Değirmenci                                                 Dr.Altan Ayaz            
Başkan                                                                       GenelSekreter

TTB PHK 2Aralık 2006 Ankara Toplantısı Tutanakları

GÜNDEM

1.                 AileHekimliği

2.                 PersonelDağılım Cetvelleri (PDC)

3.                 11.Pratisyen Hekimlik Kongresi'nin değerlendirilmesi

4.                 Kolseçim ve toplantı yönergesi

Ek Gündem

1-                DüzceVerileri

2-                12.Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları

Toplantı Divan Başkanlığı'na DrMustafa Ayvaz seçildi. Toplam 15 komisyondan (Oda dan) 22 hekimin katılımı ilegerçekleştirildi.

TTB PHK Sekreteri Dr H. YaprakKarakoç tarafından Kol Yürütme'sinin 3 aylık dönemde yaptığı faaliyetlersunuldu ve gündem maddelerine geçildi.

1-AİLE HEKİMLİĞİ

Son 3 ayda Aile Hekimliği ile ilgiliyapılan çalışmalar:

            İzmirPratisyen Hekim Komisyonu

            İzmirSağlık Platformu tarafından düzenlenen 26 Kasım 2006 tarihinde "Aile HekimliğineKarşı" yapılan miting yaklaşık 13.000 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.Diğer tabip odaları da desteklediği ve büyük bir coşkuyla geçtiği  ifade edilmiştir.

Denizli Pratisyen Hekim Komisyonu

            15 Eylül 2006TTB MK - Denizli TO buluşması

            14 Ekim 2006Düzce, Bolu, Eskişehir deneyimleri Denizli'de paylaşıldı.

            13 Kasım 2006SABİM hattı vatandaş tarafından aranarak bir hafta boyunca meşgul edildi.

23-24 Kasım'da Hizmet Puanlarıaçıklandı, eğiticilerin puanı yükseldi. Buna yönelik idari mahkemede davaaçıldı.

25 Kasım Aile Hekimliğiyerleştirmeleri yapıldı. Toplam 260 kadrodan 76 yer boş kaldı, hekimlertarafından imzalanmadı. 184 yere atama yapıldı.

Edirne Pratisyen Hekim Komisyonu

            Kongresırasında 18 Kasım'da yerleştirmelerin yapılacağı söylendi. Düzce CD'siçoğaltılarak hekimlere dağıtıldı. TV programı yapıldı.

128 hekimden 86 hekim imzaladı. 112Servisi hekimlerin başka yerlere atanması nedeniyle boşaltıldı.

Samsun Pratisyen Hekim Komisyonu

            23 Eylül 2006'daPlatform kurularak 32 sivil toplum örgütünün de katılımıyla miting düzenlendi.Toplam 3 kez olmak üzere panel düzenlendi. Sağlık ocağı gezileri yapılarakhekimlerle yüzyüze görüşmeler yapıldı.

Kol olarak bundan sonra ne yapmalıyız:

Öneriler:

Doktorumu geri istiyorum imzakampanyası başlatılsın

Pilot olmayan illerde de çalışmalarşimdiden başlatılmalı

Etik kurullar kurup aile hekimliğininuygulanması ile ortaya çıkacak olan etik dışı davranışlara müdahale edilmeli

Kol olarak ayda bir kere yapılanYürütme Kurulu toplantılarının pilot illerde yapılarak arkadaşlarımıza destekverilmesine karar verilmiştir.

Örnek sağlık ocakları bulup 224'ü tamolarak uygulayan çalışmalar yapmalıyız. Önümüze yerel ve  merkezi hedefler koyalım.

-Sağlık platformu kurulsun. Sendika-dernek - sivil topum örgütü ile işbirliği yapılabilir

-Halka ulaşmak en önemlihedeflerimizden olmalıdır.

-Bir work shop oluşturularakmateryaller hazırlanmalı

-İllerden başlayarak bir yürüyüşAnkara'da merkezi bir eylemde son bulabilir

-Sunumlar, afişler, basılımateryaller hazırlanmaya devam edilsin

-14 Mart'a kadar olan bir takvimoluşturulsun

-İnsanlarla temasımızıartıralım-Sahaya inip bireysel olabildiği kadar yüzyüze konuşalım

-Birkaç ilde aynı anda 24 saat açıkolan sağlık ocaklarında nöbet tutalım.

2-PERSONEL DAĞILIM CETVELİ:

TTB PHK Yürütme Kurulu Üyesi Dr. UfukÇınar tarafından personel dağılım cetvelini uygulanmaya başlandığında pratisyenhekimler üzerindeki etkisi ne olacağı konusunda bir sunum yapıldı. Aslında PDCaile hekimliğinin bir ön hazırlığı olarak değerlendirilebilir düşüncesi özetleifade edildi.18 Aralık'tan sonra uygulamaya geçilebileceği olasılığı olduğu,böyle bir durumda TTB Merkez Konseyi ve Kol ile iletişime geçilerek  örgütlenmenin faydalı olabileceği ve müdahaleşansımızın olabileceği kararına varıldı.

3-11. PRATİSYEN HEKİM KONGRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Resmi verilere henüz ulaşamamaklabirlikte, toplam 1270 kişinin katıldığı genel olarak katılımın bu sene düşükolduğu söylenmiştir. PHK olarak her odadan 4 kişinin katılımının sağlandığı,örgüt adına toplam 360 kişinin katıldığı ifade edilmiştir. İstanbul ve İzmirkongre değerlendirmelerini yazılı olarak sunmuştur. Kongreye gelenlerin %30'uilk defa katılıyor idi. Genel olarak aile hekimliği ve sağlıkta dönüşüm ileilgili oturumların beğenildiği ve katılımın daha yoğun olduğu gözlenmiştir.

Zaman kalmaması sebebiyle 4. gündemmaddesinin bir sonraki kol toplantısında görüşülmesine karar verildi. Ek gündemmaddelerine geçildi.

-Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafındanaile hekimliği öncesi ve sonrası verilerinin iki ayrı zamanda iki farklıdeğerlerin sunulduğu bu değerler arasında korelasyon olmadığı gözlendi.

-Dr. İsmet Sayman tarafından12.Pratisyen Hekimlik Kongresi ön hazırlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.Teklif aldıkları firmalar (hangi tarih- hangi otel)sunuldu. Kol tarafından17-21 Ekim tarihlerinin uygun olduğu görüşüne varıldı. Bunun dışında Kongre'yleilgili olarak odalara yapılacak olan çağrılarda ana tema önerisi, bilimseliçerikli oturumlarda öneriler-öneren il oturum başkanı, konuşmacı önerileri ilebirlikte var olan yönerge kapsamında aktif katılım sağlayabilecek ve sorumlulukalabilecek isteklilikte isimlerin Kola bildirilmesi kararına varıldı vetoplantıya son verildi.

KATILIMCILAR

ADI SOYADI

TABİP ODASI

A.SENA BELİNER

İZMİR

YAPRAK KARAKOÇ

ANKARA

HAKAN ŞEN

ADANA

YUNUS SAVUKLUK

HATAY

DENİZ NALBANTOĞLU

DENİZLİ

FATİH ŞUA TAPAR

TOKAT

MUSTAFA SÜLKÜ

İSTANBUL

HAYATİ ÇAKIR

AYDIN

HAKKI TURAN

MUĞLA

ERDOĞAN MAZMANOĞLU

İSTANBUL

UFUK ÇINAR

TEKİRDAĞ

NACİYE DEMİREL

İSTANBUL

CENGİZ DOĞAN

DİYARBAKIR

İSMET SAYMAN

İSTANBUL

SEVİNÇ ÖZGEN

İSTANBUL

HASAN DEĞİRMENCİ

İZMİR

MUSTAFA AYVAZ

SAMSUN

KÜRŞAD YILMAZ

BURSA

MEHMET AKBAL

EDİRNE