Kurumsal bilginin güncellenmesi ihtiyacı

019-2007
04.01.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Türk Tabipleri Birliği kadınhekimlik-kadın sağlığı faaliyetlerine zemin oluşturacak bir çalışma yapılmasıçerçevesinde, kurumsal bilginin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu alandaoluşturulacak Türk Tabipleri Birliği politikalarının ve görüşleriningeliştirilmesi, önümüzdeki dönem çalışmalarının daha düzenli olmasınısağlayacaktır. Buradan hareketle, üyelerimize dönük toplumsal cinsiyet eğitimi,aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, namus cinayetleri, kadın hekimlik,kadın sağlığı ve benzeri ilgili  konularda odanızca yürütülmüş/yürütülen faaliyetlerin (eğitim,araştırma, sempozyum, kurs, afiş, broşür, proje vb) tarafımıza iletilmesinibekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter