Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu ile görüşme

1947-2006
18.12.2006

                TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

                TürkTabipleri Birliği Merkez Konseyi ve beraberindeki heyet 18 Aralık 2006tarihinde Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu ile görüşmegerçekleştirmiştir.

                GörüşmedeAnayasa Mahkemesi tarafından 15.12.2006 tarihinde bazı temel hükümlerininyürütmesi durdurulan ve iptal edilen Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Yasası'nın, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği vurgulanarak,yasanın bu haliyle uygulamasının mümkün olmadığı ve uygulandığı takdirde sosyalgüvenlik sistemimizde büyük tahribatlara yolaçacağı vurgulandı. Çalışma BakanıSayın Başesgioğlu da; bu konuda Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu'nutoplantıya çağıracağını ve daha sonra oluşturacağı görüşü Hükümet'e sunacağınıbelirtti.

                Görüşmedeayrıca 12 Temmuz 2006 tarihinde 4857 sayılı İş Yasası'nın 81. maddesine yapılanbir ilave ile kurum hekimlerinin çalıştıkları kurumların amirlerincegörevlendirilerek işyeri hekimliği hizmetini de görebileceklerine dairdüzenlemenin yarattığı sıkıntı ve özlük hakkı kaybı ifade edilerek bu konudayeni bir düzenleme gidilmesi gerektiği tarafımızdan ifade edilmiştir.

                İşyeri SağlıkBirimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali dolayısıyla uygulamadakarşılaşılan sıkıntıların giderilebilmesi için süratle yeni bir yönetmeliğinhazırlanması yönünde Türk Tabipleri Birliği'nin de aktif destek sunacağı vurgulanılarak,bir çalışma grubunun oluşturulması yönünde istemde bulunulmuştur.

                Görüşmeyitakiben Sosyal Güvenlik Reformu'nun Çöküşü ve Sağlıkta Dönüşüm Programı'nıniflasını ifade eden ve ekte metni yeralan Basın Toplantısıgerçekleştirilmiştir.

                Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

                Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter