İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR

1921-2006
13.12.2006

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

                Sağlıkta yıkıma dönüsen "Sağlıkta DönüşümProgramı" gerçek yüzünü Denizli'de gösterdi. 25 Kasım 2006'da yapılan ailehekimliği kur'aları çekimine 460 hekimin %62'si katılmazken, sağlık ocaklarına,toplum sağlığına ve mesleki geleceklerine sahip çıkma adına aile hekimi olmayıreddeden hekimlerden 86'sı cezalandırıldı.

                Konu ile ilgili Merkez Konseyi açıklaması ekte olup,tüm demokratik ve insani değerleri hiçe sayan bu uygulamaya imza atan İl SağlıkMüdürlüğü, Denizli Valiliği ve Sağlık Bakanlığı'na tepkilerinizi, destek vedayanışma duygularınızı ise Denizli Tabip Odamıza iletebilmeniz için aşağıdafaks numaraları verilmiştir. Ayrıca iliniz milletvekilleri ile görüşmeniz vekonuyu başta hekimlere ve tüm toplum kesimlerine duyurarak kamuoyunda birhassasiyet yaratmaya yönelik olarak yürüteceğiniz çalışmalar son derecedeğerlidir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak konuyu TBMM gündeminetaşımış ve Sağlık Bakanlığı ile İl Valiliği nezdinde çabalarımız devametmektedir.

                Süreci hep birlikte değerlendirmek ve gerektiğindeörgütsel olarak soruna çare üretmek amacıyla Denizli'ye gitmek üzere hazırlıklıolmanız yerinde olacaktır.

                Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılardileriz.

                Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Faks Numaraları:

Denizli Sağlık Müdürlüğü              :0 258 242 07 00
Denizli Tabip Odası                         :0258 263 95 15

 


14.12.2006

BASIN AÇIKLAMASI

"İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR"

Sağlık alanını yıkımasürükleyen, hekimlik değerlerini ve etik ilkeleri hiçe sayan "Sağlıkta DönüşümProgramı" Denizli'de bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koydu. Aile hekimliğipilot uygulama kapsamında olan Denizli ilinde 25 Kasım 2006 tarihinde yapılan ailehekimliği yer belirleme seçimine 460 hekimden sadece 205 hekim katılmış vekatılanlar arasından 25 hekimin daha aile hekimliğini reddetmesiyle yaklaşık 80pozisyon boş kalmıştı. Denizli'de aile hekimliğini istemeyen hekimlerin oranı%62 olup, idari baskıların oldukça yoğunlaşmış olmasına rağmen bu oran hergeçen gün artmaktadır.

Boş kalan pozisyonlar için 13 Aralık 2006Çarşamba günü  geçici görevlendirmeleryapıldı ve kendileri de aile hekimliğini tercih ederek birkaç gün sonragörevini bırakacak olan İl Sağlık Müdürü ve Yardımcılarının adeta öç alırcasınadavranmış olduğu görüldü. Denizli Valiliği imzasıyla yayımlanan bir yönerge ileyerleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağının önceden belirlenmiş olmasınarağmen bu yönergenin hiç dikkate alınmadığı ve özellikle Denizli Tabip Odasıaktivisti bazı meslektaşlarımızın yerlerinden edilerek oldukça uzak pozisyonlaraatandığı görüldü.

Bu şekilde gerçekleştirilengeçici görevlendirmelerden toplam 86 meslektaşımız etkilenmiş durumda. Sürgünniteliğindeki bu görevlendirmelerde dikkati çeken bazı noktalar şunlardır:

  • Toplam 86 hekim yerlerinden edilerek boş olan toplum sağlığı merkezlerine, aile hekimliği merkezlerine, 112 Acil Yardım İstasyonuna ve devlet hastanesine görevlendirilmiş olup, hizmetin gereği olmayan ve onlarca insanı mağdur eden bir uygulamaya imza atılmıştır. Bu uygulamanın sorumluları İl Sağlık Müdürlüğü, Valilik ve uygulamadan asıl sorumlu olarak da Sağlık Bakanlığı'dır. 
  • Hizmet puanlarına hiç bakılmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin hizmet puanı yüksek olan bir meslektaşımız perifere görevlendirilirken, puanı daha düşük olan bir başka meslektaşımız merkeze görevlendirilebilmiştir.
  • Yukarıda sözü edilen Yönergenin 18. maddesinde "... boş kalan yerler için yerleştirme öncelikle kendi ilçesinden, yeterli personel bulunmaması halinde İl merkezinden hizmet puanına göre görevlendirmesi yapılır..." denmesine rağmen İl Sağlık Müdürlüğü kendi hazırlamış olduğu yönergeye uymamıştır. Örneğin bir ilçeden başka bir ilçeye geçici görevlendirme yapılırken, boşalan ilçeye başka bir hekimin atandığı görülmektedir. Bu şekilde örnekler çoğaltılabilir. Bu durum İl Sağlık Müdürlüğü'nün oldukça keyfi davrandığını göstermektedir.
  • Geçici görevlendirmelerin adilane dağıtılmadığı görülmektedir.
  • Hekimler uygulanmasının toplum sağlığına uygun düşmediğine inandıkları bir sistem içerisinde idari zor ile çalıştırılmak istenmektedirler. Bu durum hiçbir bilimsel ve vicdani kriter ile açıklanamayacak boyuttadır.
  • Aile hekimliği uygulamasının yol açacağı toplum sağlığı sorunları ve hekimlerin özlük haklarında olası kayıplara karşı, Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Akşık hakkında İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma açılması, kamu görevinin ifasını yapmaya çalışan bir meslektaşımıza yönelik olarak yapılan doğrudan bir baskı girişimidir ve kabul edilemez. İl Sağlık Müdürlüğü bu uygulama ile yetkisini bütünüyle kötüye kullanmış durumdadır.  
  • Birkaç gün sonra görevini bırakarak aile hekimi olması beklenen İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin önümüzdeki döneme dair sağlık ortamını tam anlamıyla tarumar eden böylesi bir uygulamada bulunmuş olması bir biçimde aile hekimliğini kabul etmeyen meslektaşlarını cezalandırır nitelikte olup hekimlik meslek etiği ve deontoloji ile bağdaşmamaktadır. Bu tutuma seyirci kalan veya onay veren Valilik ve Sağlık Bakanlığı'nın tutumları da kabul edilebilir cinsten değildir. 

Ülkemizin kırk yıllıkbirikimi ve toplum sağlığının koruyucusu olan sağlık ocaklarını ve iyihekimliği savunan onlarca meslektaşımız cezalandırılmak isteniyor. Meslektaşlarımızıcezalandırmak adına yapılan sürgün atamalar sağlık alanında yaşanan kaos veşiddetin Denizli'de geldiği son noktayı gösteriyor. 

Hekimler ve sağlıkçalışanları kendilerini ve çalışma ortamlarını kaosa ve belirsizliğe sürükleyenhukuk dışı bu uygulamanın sonlandırılmasını acilen talep etmektedirler. TürkTabipleri Birliği ve Denizli Tabip Odası bu sürecin takipçisi ve tarafıdır.Denizli'deki meslektaşlarımıza yönelik kabul edilemez bu tutumun derhalsonlandırılmasını ve Sağlık Bakanı'nı sorumlular konusunda gereğini yapmayadavet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ