"Aile Hekimliği Pilot İller Koordinasyon Toplantısı" Raporu

1906-2006
11.12.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            2 Aralık 2006 tarihinde Ankara'dagerçekleştirilen "Aile Hekimliği Pilot İller Koordinasyon Toplantısı" Raporuektedir.

            Bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

AİLEHEKİMLİĞİ PİLOT İLLER KOORDİNASYON TOPLANTISI

                AileHekimliği uygulanan pilot iller ve ilgili diğer yapılar ( Pratisyen HekimlikDerneği, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü, Pratisyen Hekimler Kolu ve HalkSağlığı Kolu ) ile 2Aralık 2006 tarihinde Merkez Konseyi binasında koordinasyontoplantısı yapılmıştır.

                ToplantıdaDüzce'den İzmir'e gelinen süreçte illerdeki uygulamalar, Düzce, Eskişehir,Samsun, Edirne, Adıyaman ve Denizli, İzmir ile ciddi bir karşı duruşu sergilediğimizbu tabloyla birlikte önümüzdeki sürecin yapılandırılması tartışıldı. Denizli'de280 hekimin (460 hekimden) aile hekimi olmayı reddetmesi ve 10 bini aşkınkatılımla yapılan İzmir Mitingi'nin bu alanda yürüttüğümüz mücadeleye güçkatarak bizlerin umut ve kararlılığını artırdığı vurgulandı.

                Pilotillerde yürütülen çalışmaların ve illerdeki uygulamaların aday pilot illerbaşta olmak üzere hekim arkadaşlarla ve diğer sağlık çalışanlarıylapaylaşılmasının aile hekimliğine karşı olan tutumu önemli ölçüde etkilediğiifade edildi. Ülke gerçeklerine uygun olmayan aile hekimliği modelininuygulanmasının mümkün olmadığı ve daha fazla tahribata meydan vermeden biranönce sonlandırılması gerektiği vurgulanan toplantıda aşağıdaki kararlaralınmıştır.

 • TTB web sitesinde aile hekimliği ile ilgili bir haber bülteni oluşturulması
 • Hukuksal açıdan sürecin izlenmesi ve müdahale edilmesi
 • Diğer meslek ve kitle örgütleriyle sürecin ortaklaştırılması
 • Seçim sürecinde sağlık alanına ilişkin söylemlerimizin parti programlarını etkilemesi için gerekli çabanın gösterilmesi
 • Aralık veya Ocak ayı içerisinde İzmir ve Samsun başta olmak üzere her ilde 24 saat açık olan sağlık ocaklarının bir tanesinde toplu nöbet tutulması
 • Şu anda pilot olmayan illerde de bilgilendirme toplantılarının yapılması
 • Tabip odası yönetimlerinin ve akademik yapıların aile hekimliği alanına ilgisini ve hassasiyetini artırıcı girişimlerin yapılması
 • Bu yıl 14 Mart haftasının temel gündeminin Aile Hekimliği ve GSS olmasının sağlanması
 • Tabip odalarının ve TTB MK binalarına "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ve AİLE HEKİMLİĞİNE HAYIR", "SAĞLIK HAKTIR, SAĞLIK OCAKLARI HALKINDIR" pankartları asılsın ve bütün illerimizde dağıtılmak üzere merkezi bir afiş yapılsın
 • Aile Hekimliğini kabul eden arkadaşlarımız GPE eğitim koordinatörlüğünden ayrılsın
 • Hastaların ve hekim meslektaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesine yönelik her düzeyde girişimlerin yapılması

 

KATILIMCILİSTESİ

DrAlper Büyükakkuş(TTB GPE)

Dr.Hasan Değirmenci(TTB PHK)

Dr.Mehmet Akbal(Edirne)

Dr.Hakkı Turan(Muğla)

Dr.Mustafa Sülkü(TTB GPE)

Dr.Erdoğan Mazmanoğlu(PHD)

Dr.Deniz Nalbantoğlu(Denizli)

Dr.A.Sena Beliner(İzmir)

Dr.A.Hisar Altunol(Mersin)

Dr.Mustafa Ayvaz(Samsun)

Dr.Sevinç Özgen(İstanbul

Dr.Erkan Kapaklı(TTB MK)

Dr.İsmet Sayman(PHD)

Dr.Cengiz Doğan(Diyarbakır)

Dr.Yunus Sovukluk(Hatay)

Dr.Naciye Demirel(İstanbul)

Dr.Hakan Pehlivan(Düzce)

Dr.Özen Aşut(Ankara)

Dr.Birtürk Özkavak(Eskişehir)

Dr.Yaprak Karakoç(TTB PHK)

Dr.Ufuk Çınar(Tekirdağ)

Dr.Nilay Etiler(TTB HSK)

Dr.Muharrem Baytemür(TTB MK)