1 Temmuz Genelgesi Son Durum

1883-2006
06.12.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı’nın 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girmiş olan (8) sıra numaralı ayakta tedavide vaka başı ödeme esası getiren tebliğin yürütmesi, açmış olduğumuz dava sonucunda, Danıştay 5. Daire kararıyla durdurulmuştu.

Maliye Bakanlığı’nın “vaka başı ödeme sisteminin durdurulduğunu” belirten ve 01.12.2006 tarihinde yayımlanan genelgesi ile ayakta tedavide (6) sıra numaralı Tebliğ esaslarına dönüldüğünü, uygulamanın yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın kendilerine ulaştığı tarihi izleyen 29 Kasım 2006 tarihinden sonra başlanan tedavi giderlerini kapsayacak biçimde yapılacağını duyurmuştur.

İdari yargılama hukukuna göre yürütmenin durdurulması ve iptal kararları geriye etkili hüküm doğurur. Bir başka ifadeyle; herhangi bir idari işlemin yürütmesinin durdurulması ya da iptali halinde dava konusu idari işlem hukuk hayatına hiç gelmemişçesine ortadan kalkar. İdare, iptal edilen idari işlem sebebiyle tesis edilmiş olan başka işlemleri yargı kararına uygun biçime dönüştürmekle yükümlüdür. ise de günümüzde ülkemiz idaresi herhangi bir düzenleyici işlemin iptali sebebiyle davacı dışındaki şahıslara ancak başvuruları durumunda ödeme yapma alışkanlığındadır.

Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı’nın yukarıda belirtilen genelgesi uyarınca 29.11.2006 tarihinden itibaren işlem başı ödeme esasına dayanan (6) numaralı tebliğ uyarınca ödeme yapacağını belirtmesi yargı kararının –kısmen- uygulanması olmakla birlikte, 01.07.2006–29.11.2006 tarihleri arasında ayakta yapılan tedavi giderlerinin (6) numaralı tebliğ uyarınca hesaplanarak (8) numaralı tebliğe göre yapılan ödemelerle karşılaştırılıp eksik ödeme var ise ilgilisine ödenmesi gereklidir.

Bunun için ilgili hekim/kurum/kuruluş tarafından Maliye Bakanlığı’na başvurularak aradaki farkın ödenmesinin talep edilmesi, talebin –açıkça ya da 60 gün içinde cevap verilmeyerek- reddi halinde bu tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılması gereklidir. Herhangi bir dava açılmaması durumunda 29.11.2006 tarihinden itibaren başlayan ayakta yapılan tedavilerin ücretleri (6) sıra numaralı tebliğ uyarınca ve orada belirtilen kurallara uygun olarak ödenecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                               Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu                                                                 TTB Merkez Konseyi a.
TTB Hukuk Bürosu                                                                 Dr.Altan Ayaz
Koordinatörü                                                                           Genel Sekreter