Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

1782/2006
21 Kasım 2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı aşağıda yazılı gündem ile

2 Aralık 2006 tarihinde Ankara’da toplanacaktır. 

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla;
            TTB Pratisyen Hekimler Kolu a.                                  TTB Merkez Konseyi a. 
            Dr. Hasan Değirmenci                                                 Dr. Altan Ayaz            
            Başkan                                                                         Genel Sekreter 

Gündem :

  1. Aile Hekimliği
  2. Personel cetvelleri ( Yürütme Kurulu bir çalışma yaparak sunum yapacak)
  3. 11. Pratisyen Hekimlik Kongre’sinin değerlendirilmesi
  4. Kol Seçim ve Toplantı Yönergesinin Görüşülmesi (Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış)

Not:

Bu gündem maddeleriyle ilgili olarak odanız komisyonlarında oluşan kararların, değişikliklerin  yazılı olarak toplantıya getirilmesi toplantının verimliliği açısından önemli katkı sağlayacaktır.