Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde Yürütmenin Durdurulması

1750-2006
14.11.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan 29.04.2006 tarih ve 31.05.2006 tarihli “Tedavi Yardımları Uygulama Tebliği”ne ilişkin Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay 5. Dairesi’nde açılan davada “Yürütmenin Durdurulmasına” karar verilmiştir. Karara ilişkin notlarımız ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter

 

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde Yürütmenin Durdurulmasına Karar verildi

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 29.04.2006 ve 31.05.2006 tarihli  Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğlerinin hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlayan ve hekimlerin tedaviyi tayin hakkına sınırlama getiren maddelerinin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay 5. Daire’de açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Danıştay 5. ve 10. Dairelerinin Ortak Heyet olarak verdikleri 09.11.2006 tarihli karar ile Tebliğin;

  • reçetelere yedi günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır hükmünü içeren 12.1 maddesinin birinci fıkrasının,
  • antibiyotiklerin 5-7 günlük dozunun reçete edilebileceği hükmünü içeren 12.1 maddesinin üçüncü fıkrasının,
  • ilaçların Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanımının ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacağı hükmünü içeren 12.1 maddesinin son fıkrasının,
  • Yeni nesil (SSRI, SNRI, SSRE, RIMA, NASSA gibi gruplara giren) antidepresanları reçete edebilecek uzmanlık alanlarını sınırlı ve eksik biçimde ifade eden 12.7.2 maddesinin (a) bendinin ikinci fıkrasının,
  • yeni nesil antiepileptikleri reçete edebilecek uzmanlık alanlarını sınırlı ve eksik biçimde ifade eden 12.7.25 maddesinin,
  • Bazı sistemik antimikrobik ve diğer ilaçların reçete edilmesinde uzman hekimler arasında ayrım yapan ve pratisyen hekimlerin reçete yazma yetkilerini kısıtlayan Ek 2-A hükmünün,

yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Yürütmenin durdurulmasına ilişkin bu karar gerekçeli olarak yazılıp taraflara tebliğ edildikten sonra,yürütmenin durdurulmasına ilişkin gerekçeler ortaya çıkacağı gibi karara, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu nezdinde itiraz da mümkün olabilecektir.