İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları

1521-2006
02.10.2006

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 

            16 Eylül 2006 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları ektedir. 

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.                             TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Bülent Aslanhan                                                               Dr. Altan Ayaz
Başkan                                                                                   Genel Sekreter

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOLU
TOPLANTI TUTANAĞI

 

İSİH Kolu, 22 Tabip Odasından 35 kişinin katılımıyla (Ankara- Adana- Antalya- Bolu- Bursa- Denizli -Eskişehir- Gaziantep- Hatay- Mersin- İstanbul- İzmir- Karabük- Kayseri- Kocaeli- Manisa- Muğla- Niğde-Samsun-Tekirdağ-Trabzon-Zonguldak ) ve TTB Merkez Konseyinden temsilcilerin katılımıyla 16-09-2006 tarihinde aşağıdaki gündemde Ankara’da yapıldı.

 

Toplantı Gündemi:

1- İSİH Kolunun 2004-2006 Çalışma raporunun sunumu

2-2004-2006 dönemine ilişkin Tabip odalarının İSİH komisyon raporlarının sunumu ve değerlendirmeleri

3-2006-2008 dönemi İSİH kol çalışmalarına ilişkin Tabip odalarının görüş,öneri ve çalışma programları

4-Yürütme kurulu seçimi

5-TTB ara genel kuruluna sunulacak karar önerileri

6-Diğer

Toplantıya divan seçimiyle başlandı.Divan başkanlığına Hatay T.O dan Dr. Şefik Zan, divan sekreterliğine Adana T.O dan Dr. İsmail Bulca,Tekirdağ T.O dan Dr. Serpil Keskin seçildi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Mustafa Vatansever Merkez Konseyinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni dönemin talep oluşturan ve başlanmış yarım kalan işlerin bitirildiği bir dönem olması gerektiğini söyledi.

Daha sonra İSİH kol başkanı Dr. Celal Emiroğlu 2004-2006 dönemi çalışma raporunu sundu. 2004 den bu yana yapılan çalışmalardan,hukuksal ve örgütsel mücadeleden bahsetti.Hazırlanan program ve geçmiş dönemde yapılan işleri anlattı.( Geniş bilgi için;TTB 2002-2006 çalışma raporu Syf:357-438 )

Diyarbakır Tabip Odasından Dr. Adem Avcıkıran tarafından divana ulaştırılan dilekçe okundu.

e Toplantının ikinci gündem maddesine geçildi Tabip Odası temsilcileri 2004-2006 dönemine ait çalışma raporlarını sundu. ( Dr. Levent Koşar Ankara T.O – Dr. Serpil Keskin Tekirdağ T.O - Dr. İsmail Bulca Adana T.O – Dr. Alper Kaya Kayseri T.O – Dr. Mustafa Tamyürek İstanbul T.O – Dr. Altan Koltan İzmir T.O – Dr. Hülya Doğan Samsun T.O – Dr. Hakkı  Turan Muğla T.O –Dr. Necip Tolga Yüceer Mersin T.O –Dr. Aykut Çelik Kocaeli T.O –Dr. Şefik Zan Hatay T.O )

e Toplantının 3.gündem maddesinde;2006-2008 döneminde İSİH kolu çalışmalarına ait Tabip odalarının görüş,öneri ve çalışma programlarının görüşülmesine geçildi.

Ankara,Bursa,Adana,Tekirdağ,Manisa,Antalya,Bolu,Gaziantep,Mersin,Kayseri,Kocaeli,İstan-bul ve İzmir Tabip Oda temsilcileri görüşlerini aktardı.Bu görüşler kaydedilerek bir önce ki Kol programı ile birlikte güncelleştirilmesine ve bu görevi de yeni Yürütme Kurulu’nun yapmasına karar verildi.

 

Ankara T.O:*İşyeri hekimliğine yönelik faaliyetler genellikle iyi yapılmıştı.Faaliyetleri işçi sağlığı alanında yoğunlaştırmak gerektiğini söyledi.*Bilim ve felsefe / *Kuram,temel çizginin vurgusu /*Pratik,güncele ağırlık verme /* Enstitü /*Sağlıklı emek /*Alanın bileşenleriyle buluşma /*Mücadele tarzı /*Kol örgütlenmesi MK,YK,GP ilişkileri /*MSG dergisini sahiplenme /*Eğitimler /*Ulusal işçi sağlığı kongresi /*İlkyardım merkezileşmeli /*Hukuk bürosuyla ilişkiler /*Kayıt istatistik /*Sağlıkçıların sağlığı ile ilgili bir çalışma grubu kurulmalı

Bursa T.O:*İşyeri hekimi aile hekimi ilişkiler /*İşyeri hekimlerinin eğitim açıkları giderilmeli / *Hekimlerin gündemiyle örgütün gündemi buluşturulmalı /*MSG dergisine ve eğitimnlere önem verilmeli /*Örgüt içi gerilimleri azaltan,birleştirici bir yürütme olmalı,seçilecek yürütme kurulunun eski yürütmeden bir ve iki üyenin devam etmesi ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerdeki Tabip odalarının yürütmede yer alması gerektiğini söyledi.

Adana T.O:*Emekten yana mücadele olmalı /*İşyeri hekimleri ile aile hekimleri arasındaki ilişkiler /*Atama ilkelerindeki güncelleme /*İşyeri hekimliği uygulamalarında standart uygulama ihtiyacı /*İşçi sağlığı kongresi /*Enstitü /*İşe giriş muayeneleri (Sağlık ocakları tarafından yapılan )

Tekirdağ T.O:*Ulusal işçi sağlığı kongresinin yapılması /*Sağlıkçı işçi eğitimlerinin başlanması /*6023 sayılı yasadaki değişikliklerin işçi sağlığı alanına yansımaları /*İşyeri hekimi destek ve değerlendirme hizmetleri programının hayata geçirilmesi.

Manisa T.O:*İşyeri hekimliği reçete sınırlamasına direnç ve örgütlenme gerekli.

Antalya T.O:*Turizm hekimliği /*Yönetim kurullarıyla komisyon ilişkileri

Bolu T.O:*Kol ile Tabip odaları arasındaki iletişim eksikliğinin giderilmesi /*İşyeri hekimliği ve işçi sağlığı alanında standart uygulamaların gerekliliği

Gaziantep T.O:*Asgari ücret tespitinde 3’lü kurul (işçi-işveren-oda) /*İşyeri hekimliği ücreti için fon oluşturulması /*İlkyardım ayrı bir kol olmalı

Kayseri T.O:*Kol komisyonlara destek olmalı /*İşyeri hekimliği standartları belirlenmeli /*Aile hekimliğine karşı duruş net bir şekilde ortaya konulmalı.

Mersin T.O:*İşyeri hekimliği hizmetinin özelleştirilmesine karşı ve işyeri hekimliği hizmeti veren şirketlerle mücadelenin yollarının bulunması /*Hekim çalışma süreleri ve bakanlığının belirlediği risk grupları üzerinde çalışma yapılmalı.

Kocaeli T.O:*Taşeronlaştırmaya karşı alınacak önlemler /*İş kanununun 81.maddesinde yapılan değişikliklerin yansımaları /*SSK bölge Müdürlüklerinin işyeri hekimi sözleşmeleri yetkisindeki uygulamaları /*Çıraklık meslek lisesi öğrencilerinin tıbbi muayeneleri /*Aile hekimliğinin  işyeri hekimliğine yansımaları /*6023 sayılı yasadaki değişikliklerin işyeri hekimliğine yansımaları /*Enstitü kurulması

İstanbul T.O:*MK,kol,komisyon işlevlerinin tanımı /*Merkezi politikaların belirlenmesi

İzmir T.O:*Kol çalışmalarında öncelik belirlerken risk analiz yöntemleri uygulanmalı /*TTB nin işçi sağlığı modelinin oluşturulması /*İleti öbeklerinin ortaklaşması/*İşyeri hemşireleri /  *GSS-AH mücadelesinde GP ve halk sağlığı kol ve komisyonları buluşsun /*İşyeri sağlık birimi örgütlenme ve finans model el kitabı /*Yazılım programı /*Enstitü /*Yerel İSİG aktörlerinin merkezi toplantıları /*Tam gün işyeri hekimliği /İş kazası ve meslek hastalıkları bildirimi ve tanımı /Okul hekimliği ve Turizm hekimliği

 

            e 4. gündem maddesi olarak seçimlere geçmeden önce İstanbul Tabip Odası temsilcilerinin,Kol temsili ve seçimlerinde, illerin temsiliyet oranının dikkate alınması yönünde ki talepleri kayda alındı.Buna göre;TTB Ara Genel Kurulu’nda bu yönde bir karar alınması durumunda seçimlerin tekrar edilmesi ve Kol temsil oranlarının düzenlenmesine karar verilmiştir.

            Aday olan dokuz odanın temsilcilerinin ara genel kurula kadar aralarında toplanıp başkan ve sekreter seçerek yürütme faaliyetini sürdürmesini önerdi.

 

Yürütme Kurulu:

 

  1. Dr. Celal Emiroğlu ( Ankara )
  2. Dr. Serpil Keskin ( Tekirdağ )
  3. Dr. İsmail Bulca (Adana )
  4. Dr. Altan  Koltan ( İzmir )
  5. Dr. Mustafa Tamyürek ( İstanbul )
  6. Dr. Aykut Çelik ( Kocaeli )
  7. Dr. Bülent Aslanhan ( Bursa )
  8. Dr. Ersin Çağırgan ( Denizli )
  9. Dr. Ceyhan Akaya ( Zonguldak )

 

            Yukarıdaki isimler oy çokluğuyla yürütme kuruluna seçildi.Yürütme Kurulu üyelerinin kendi arasında yaptıkları seçimde de;Kol Yürütme Kurulu başkanı olarak;Bursa Tabip Odası’ndan Dr.Bülent ASLANHAN,Kol Yürütme Kurulu sekreteri olarak da;İzmir Tabip Odası’ndan Dr.Altan KOLTAN seçilmişlerdir.

 

İstanbul Tabip Odasının temsiliyetle ilgili hassasiyeti göz önüne alınacaktır ve TTB ara genel kurulundan sonra,genel kurul kararı doğrultusunda,gerekirse Yürütme Kurulu seçimlerinin tekrar edilmesi ve Kol temsil oranlarının düzenlenmesi yeniden değerlendirilecektir.

 

e        Gündemin 5. maddesi olan;İSİH kolunun TTB ara genel kuruluna önerileri görüşüldü.Yürütme kuruluna TTB ara genel kuruluna yapılacak önerileri belirleme görevi verildi.