17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü

1322-2006
18.08.2006

 

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

                17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Yıldönümü dolayısıyla Birliğimizce yapılan Basın Açıklaması ektedir.

                Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.      

                Saygılarımızla,
                TTB Merkez Konseyi a.
                Dr.Altan Ayaz
                Genel Sekreter

 

 

 

17.08.2006

17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü

Basın Açıklaması

            17 Ağustos 1999’da gerçekleşen Marmara Depremi’nin üzerinden tam yedi yıl geçti. Geçen süreçte yapılanlar gözden geçirildiğinde aşağıdaki acı tabloyla yüzyüze gelinmektedir.

            Öncelikle geçen yedi yılda depremzedelerin yaralarının gerçek anlamda sarıldığını, bölgenin geçirilen büyük depremden ders alınarak iskan edildiğini söylemek olası değildir.

            Olası deprem risklerine açısından farklı illerimizde konutlara, kamu binalarına ve yapılarına yönelik yapılan değerlendirmelerde büyük bölümünün depreme dayanıksız olduğu, özellikle olağandışı durumlarda hizmet vermeleri açısından yaşamsal öneme sahip kurumlar olan hastanelerimizin etkilenme düzeylerinin yüksek olduğu belirtilmektedir. Çizilen tablo, bu alanda yapılması gerekenlerin çok fazla kaynak gerektirdiğini ve güçlü bir planlama ile, devletle toplumun ve demokratik kitle örgütlerinin elele vererek gerçekleştirilebileceğini göstermektedir.

            Marmara Depremi sonrası yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul başta olmak üzere ülkemizin farklı bölgelerinde beklenen büyük depremlerin varlığı ortaya konmuştur. Ne yazıktır ki bu saptamalar beklentilerin aksine bir girişimler zincirini başlatamamıştır.

            1999 yılından bu yana birçok yerleşim yerimizde olağandışı durumlara hazırlıklı olma anlamında planlar yapılmış ve bunlar ilgili birimlerin tozlu raflarında tekrar indirilecekleri günü beklemeye terkedilmişlerdir. Şanslı bazı yerleşim birimlerimizde ise masa başı uygulamalarından öteye geçememiştir.

            Olması gereken tek tek yerleşim yerleri, il, bölge ve ülke hazırlık planlarının yapılması, bu planların önce masa başı ve daha sonra saha uygulamalarıyla sınanması, aksaklıkların giderilmesi ve en azından her yıl gözden geçirilerek güncelleştirilmesi iken bu beklenti hayata geçirilememiştir.

            Sonuç olarak ülkemiz hala olası depremlere hazır değildir. Yeni depremler gerekli önlemler yeterince alınmadığından standartlardan daha çok can kaybına ve ekonomik kayıplara yol açacaktır.

            Bu yıldönümünde yeniden yetkilileri gerekli önlemleri zaman geçirilmeden almaya davet ediyoruz. Depremleri önleyemeyiz ancak kayıpları en aza indirmek elimizde.

            TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
            MERKEZ KONSEYİ