Atama Nakil Yönetmeliği Değişiklikleri

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

 

1243/2006
02.08.2006

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

KONU: 24 Haziran 2006 Tarihli Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği Değişiklikleri ve uygulamaya ilişkin 19 ve 25 Temmuz 2006 tarihli Personel Genel Müdürlüğü Uygulama Genelgeleri hk.

 

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı tarafından Atama Nakil Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak 24 Haziran 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelikte değişiklikler sonucu il içinde ve iller arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi olarak hazırlanarak Personel Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilen “Personel Doluluk Cetvelleri” esas alınarak personel dağılımının yeniden yapılması için çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda Personel Genel Müdürlüğü’nün 19 ve 25 Temmuz 2006 tarihli genelgeleri ile de bütün hazırlık işlemlerinin 15 Ağustos 2006’ya kadar tamamlanması gerektiği bildirilmiştir.

Atama Nakil Yönetmeliği ve uygulama işlemleri yapılırken Türk Tabipleri Birliği’nin bu alana ilişkin görüşleri alınmamıştır. Ayrıca hekimlerin önemli bir bölümünün yıllık iznini kullandığı dönemde, bütün işlemlere esas alınacak olan hizmet puanına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın teknik alt yapısından kaynaklı sorunlar nedeniyle de ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu kadar kısa bir sürede hizmete ilişkin sağlıklı veri ve değerlendirmeler de olmaksızın sağlık hizmetinin daha iyi sunumuna yönelik bir hekim dağılımını gerçekleştirmek olanaklı değildir. Öte yandan bu değişikliklerde hekimlerin haklarını ihlal edecek önemli sorunlar da gözlenmektedir. Daha şimdiden pilot olarak belirlenen ilde bile uygulamanın olanaksızlığı saptanmıştır.

Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve hekimlerin mağduriyetlerini önleyebilmek için yapacağımız hukuksal girişimler de dahil olmak üzere her türlü girişimde Odalarımızdan gelecek somut bilgilere acilen gereksinim duyulmaktadır. Bunun için ekte Oda Bölgenize ait bölgedeki sağlık kuruluşlarına ait, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilen hekim ve uzman hekim doluluk cetvelleri gönderilmektedir. Bu cetvellerin tarafınızdan incelenerek sağlık kuruluşlarında;

  • Fiilen bulunan kadrolu ve geçici görevli hekim sayısı uzmanlık alanları,
  • Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro standartları Yönetmeliği uyarınca standart kadroya göre olması gereken sayılar,
  • Nüfus, poliklinik sayısı gibi hizmete etki eden unsurlara ilişkin bilgiler ile
  • Olanaklı ise olması gereken personel sayısının mümkün olan en çok sayıda sağlık kuruluşu yönünden toplanarak gönderilmesi yararlı olacaktır.

Uygulama tarihinin 15 Ağustos 2006 olacağı dikkate alınarak yapılacak hukuksal başvuruya çalışmaların eklenebilmesi için bu tarihten olabildiğince erken gönderilmesi yerinde olacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Not: Konuyla ilgili web sayfası: http://www.ttb.org.tr