TÜRKİYE TIP ORTAMININ TEMEL SORUNU HEKİM AZLIĞI DEĞİL YÖNETİMDİR

1231/2006
28 Temmuz 2006

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ’ın 26.07.2006 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan, birkaç yabancı ülkeye kıyasla Türkiye’de hekim sayısının az olduğu ve TTB’nin “Türkiye sağlık ortamının temel sorunu hekim azlığı değildir” görüşünü ise “ülke tıbbına kötülük” olarak değerlendiren açıklamaları üzerine Türk Tabipleri Birliği olarak hazırlanan basın açıklaması metni ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter

 

 


28 Temmuz 2006

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

TÜRKİYE TIP ORTAMININ TEMEL SORUNU HEKİM AZLIĞI DEĞİL YÖNETİMDİR

 

            Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ’ın 27.07.2006 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan, birkaç yabancı ülkeye kıyasla Türkiye’de hekim sayısının az olduğu ve TTB’nin “Türkiye sağlık ortamının temel sorunu hekim azlığı değildir” görüşünü ise “ülke tıbbına kötülük” olarak değerlendiren açıklamaları üzerine Türk Tabipleri Birliği, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olmanın verdiği sorumlulukla bu açıklamayı yapma gereğini hissetmiştir.

Hekim azlığından dem vuran ve ülkemizin acilen yüzbin hekime daha ihtiyacı olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı’nın 21 Temmuz 2006 tarihli 7. dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasında değişik bürokratik gerekçelerle 3 bine yakın hekimi kura dışı bırakmış olması kendi öne sürdüğü hassasiyetleri ile çelişen bir görüntü yaratmaktadır. Bu davranış ile hem diplomalarına el konulan meslektaşlarımızın göreve başlamaları engellenerek  mağduriyetlerine yol açılmış hem de ülke insanının hekime ulaşımı geciktirilmiştir. Sağlık Bakanı öncelikle bu durumu biran önce düzeltmelidir.

Bir ülkede hekim sayısının yeterliliğini saptamada kullanılan nüfus\hekim oranı tek başına bilimsel açıdan doğru bir yöntem değildir. Sayın Bakan Avrupa ülkeleriyle hekim sayısını kıyaslarken, sağlığa ayrılan payları, bu kaynağın harcandığı kalemler arasındaki oranı ve kişi başına yapılan sağlık harcamalarını da kıyaslarsa sorunun özünü daha doğru kavrayabilir. Nüfus\hekim oranından daha önemlisi:  Toplumun sağlık hizmetlerinden yararlanımı, hizmete başvuru oranı, hekim sayısının dağılımı, ülkenin sağlık hedefleri, sağlık hizmetlerinin yaygınlığı, kapsamı ve niteliği, toplumun temel sağlık eğitimi,  sağlık hizmetlerinin örgütlenme biçimi, yardımcı sağlık personelinin sayısı ve dağılımı, ülkenin sosyoekonomik durumu, sağlık hizmetlerine ayrılan kaynağın gayri safi milli hasıla içerisindeki durumu ve bu kaynağın ne şekilde kullanıldığı toplumsal sağlık durumunun iyileştirilmesinde çok daha önemli etkenlerdir.

Bir an için iddia edildiği gibi ülkemizde hekim azlığı olduğunu düşünsek bile bunun çözümü mevcut tıp fakültelerinin yetersizlikleri tamamlanmadan kontenjanlarının arttırılması, bina, teknik donanım, yetişmiş insan gücünü dikkate almaksızın tamamen siyasi kaygılarla neredeyse her ilçeye bir tıp fakültesinin açılması ya da dilimizi, geleneklerimizi bilmeyen, ülkemiz tıp eğitiminin çok gerisinde olan ülkelerden ucuz iş gücü olabilecek ithal hekim getirilmesi olmamalıdır.

Tıpta istihdam öteden beri tartışma konusu olagelmiştir. Türk Tabipleri Birliği 50 yılı aşan birikimi ile soruna kalıcı, bilimsel, uygulanabilir çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla önümüzdeki sonbahar aylarında ilgili tüm tarafların bir araya gelecekleri bir kurultayın hazırlıklarını tamamlamak üzeredir. Bu çalışmamızın sonuçlarını kamuoyuna sunacağız.   

Bilimsel ortamdan görüş alınmaksızın üretilen formüllerin geçersizliği bu güne dek görülmüştür. Temennimiz Sağlık Bakanlığı’nın bu tür çalışmalara destek olması ve sonuçlarından yararlanmasıdır.

 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ