Denizli Devlet Hastanesi'ndeki saldırıyı kınıyoruz

1157/2006
10 Temmuz 2006

 

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Denizli Devlet Hastanesi’ne 9 Temmuz 2006 akşamı getirilen bir yaralı, Acil Servis’te kendisine ilk müdahaleyi yapan hekime ve hastanenin güvenlik personeline bıçakla saldırarak, ikisinin de yaralanmasına neden olmuştur. Konu ile ilgili yapılan basın açıklaması ektedir.

                Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                Saygılarımızla,
                Dr. Altan Ayaz
                TTB Merkez Konseyi a.
                Genel Sekreteri

10.07.2006

BASIN AÇIKLAMASI

Denizli Devlet Hastanesi’ndeki saldırıyı kınıyoruz

Çalışma ortamlarımızda şiddet istemiyoruz

Sağlık alanındaki sorunları çözme becerisini gösteremeyen AKP Hükümeti, artan sorunların nedeni olarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef göstermeye devam etmekte, hekimler ve vatandaşı karşı karşıya getirme çabasını sürdürmektedir. 

AKP Hükümeti’nin bu tutumuna bağlı olarak oluşan şiddet olaylarının son örneği Denizli Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Denizli Devlet Hastanesi’ne 9 Temmuz 2006 akşamı getirilen bir yaralı, Acil Servis’te kendisine    ilk müdahaleyi yapan hekime ve hastanenin güvenlik personeline bıçakla saldırarak, ikisini de yaraladı. Büyük bir şans eseri olarak saldırı ölümle sonuçlanmadı.

AKP Hükümeti’nin politikaları sonucunda, koruyucu hekimlik yerine tedavi edici hekimlik uygulamalarının tercih edilmesi ve gerçek bir sevk zincirinin kurulamaması sağlıkla ilgili sorunları büyüttü; bunun sonucunda poliklinik ve acil servislere yapılan başvurular arttı.  Buralarda görev yapan hekimler ile sağlık personeli ise kapasitenin çok üzerinde sağlık hizmeti verme yükümlülüğü ile karşı karşıya kaldılar. Buna, özellikle Acil Servislerde güvenliğin yeterince sağlanamaması sorunu da eklendi. 

 

“Sağlıkta Dönüşüm” adı altındaki sağlık politikaları, sağlık sorunlarını hızla artırdı, hükümet ise bunun sorumlusu olarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını gösteren açıklamalar yaparak, onları hedef haline getirdi. Diğer taraftan, ülkede ekonomik ve toplumsal açıdan büyük sorunlar yaşayan toplum kesimleri, gelecekten beklentilerini kaybetme noktasında, gerilimlerini kendilerine hedef olarak gösterilen kurum ve kişilere yönetmektedirler. Bunun sonucunda oluşan şiddet eğilimi ne yazık ki artmakta ve yaygınlık göstermektedir.

 

Toplumda ortaya çıkan bu şiddet eğilimini ve bunun sağlık ortamlarına da yansımasını üzüntüyle gözlemekte ve gelişmeleri kaygıyla izlemekteyiz. Sosyal devlete dayanan toplum olma vasıflarının zayıfladığı, çağdaş hukukun ortadan kalktığı, tüm toplumun bir şiddet sarmalına sokulmaya çalışıldığı, iktidarlar tarafından hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik sevgisiz, emeğe saygısız tutumların arttığı böyle bir ortam, biz hekimlerin can güvenliğinin ortadan kaldırılmasından öte, halkımızın da sağlık hakkına zarar vermekte, toplumun çözülüşünü hızlandırmaktadır.

 

Denizli’de bir meslektaşımıza ve hastane güvenlik personeline yöneltilen bu saldırıyı kınıyoruz. Çalışma ortamlarımızda, bir daha şiddetle karşılaşmak istemiyoruz. Gerek sağlık ortamlarında, gerekse toplumda artan şiddete karşı mücadele etmek üzere hazırladığımız geniş kapsamlı bir programı yakında kamuoyu ile paylaşacağımızı duyururuz.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ