Türk Tabipleri Birliği 54. Olağan Büyük Kongresi

843-2006
17.05.2006

           TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

           Türk Tabipleri Birliği 54. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi çoğunluk aranarak 17-18 Haziran 2006, çoğunluk aranmaksızın 24-25 Haziran 2006 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Büyük Kongrede 1. gün zorunlu gündem maddeleri (Merkez Konseyi çalışma, denetleme raporlarının sunulması ve görüşülmesi vb.) ve sunulan karar önerilerinin tartışılması, 2. gün ise seçimler yapılacaktır. (25 Haziran 2006)

Büyük Kongre’de değerlendirilmesini düşündüğünüz Karar Önerileri var ise, odanız delegeleri ile tartışarak, en geç 1 Haziran 2006 tarihine kadar Merkez Konseyi’ne iletmeniz yerinde olacaktır. Böylece iletilen karar önerilerini Merkez Konseyi, diğer odalara ve büyük kongre delegelerine önceden göndererek bilgilenmelerini sağlayabilecektir.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2 paragrafında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir. Dolayısıyla büyük kongre delegelerinin yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

Büyük kongreye delegelerin yanı sıra konuk olarak katılmak isteyen diğer meslektaşlarımızın da gelmesi Türk Tabipleri Birliği bütünselliğine güç katacaktır. Gerek delegelerimiz, gerekse konuk olarak katılmak isteyenlere konaklamada yardımcı olabilmemiz için en geç 16 Haziran 2006 tarihine kadar Merkez Konseyi sekreteryasının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

54. Büyük Kongre’nin Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

TTB Merkez Konseyi Adına

Dr.Orhan Odabaşı

Genel Sekreter

 

Not: Tabip Odalarından gelen karar önerileri Merkez Konseyi tarafından hazırlanan Karar Önerilerinin de eklenmesiyle en geç 5 Haziran 2006 tarihinde Tabip Odalarına gönderilecektir. Ayrıca Merkez Konseyi Çalışma Raporunun da 12 Haziran 2006 tarihinde Tabip Odalarına ve delegelerimize değerlendirmeleri için gönderilmesi planlanmaktadır.