Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası

 

705-2006
02.05.2006

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

                TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası” ile ilgili DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak uzun süredir birlikte oluşturduğumuz görüşlerimizi iletmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı’ndan randevu talep edilmiştir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşmede ekteki dökümanda yeralan görüş ve kaygılarımız kendisine sözlü olarak da bildirilmiştir.

                Konuyla ilgili bundan sonraki çalışmalarımızı da hep birlikte sürdüreceğimiz inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                Saygılarımızla,
                TTB Merkez Konseyi Adına
                Dr.Orhan Odabaşı
                Genel Sekreter

 

Sayın

AHMET NECDET SEZER

Cumhurbaşkanı

Çankaya-ANKARA

                                                                                                                                             02.05.2006

Sayın  Cumhurbaşkanımız,

Onaylarınıza sunulan  5489 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, çalışanların, emekçilerin, yoksulların ve geniş kitlelerin  gereksinimi ve hakları gözetilmeden, bu konuda dile getirilenler ve talep edilenler içeriğine yansıtılmadan, toplumsal bir uzlaşma ve oydaşma olmadan, yasama sürecinde işlem ve yöntem kurallarına uyulmadan, kamuoyunun bilgi edinme hakkı gözetilmeden, Anayasanın sosyal hukuk devleti,  eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı ilkeleri ihlal edilerek,  TBMM tarafından görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

                Önünüze gelen bu Yasa’ya ilişkin değerlendirmelerimizi;

                1-Sosyal Güvenliğe İlişkin Genel Değerlendirme,

                2-Genel Sağlık Sigortası Hükümlerinin Değerlendirilmesi,

                3-Sosyal Sigortalara İlişkin Madde Değerlendirmeleri,

                4-Referandum Sonuçları ve Değerlendirmesi.

               

                başlıkları altında sunuyoruz.

                Saygılarımızla.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği

Türk Tabipleri Birliği

 

 

5489 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI’NA İLİŞKİN
DİSK, KESK, TMMOB ve TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ