İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

17 Nisan 2006
622/2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         25 Mart 2006 tarihinde Ankara’da yapılan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı’nda alınan kararlar ektedir.

         Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Celal Emiroğlu                                                            Dr. Orhan Odabaşı
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Adına                       TTB Merkez Konseyi Adına
Başkan                                                                         Genel Sekreter

 

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ

KOL TOPLANTISI KARARLARI

25 Mart 2006

25 Mart 2006 tarihinde  Altan KOLTAN’ın Başkanlığını yaptığı İşçi Sağlığı ve  İşyeri Hekimliği Kol toplantısı,  aşağıdaki gündemle; Merkez Konseyi Genel Sekreteri, Yürütme Kurulu Üyeleri ve 10 tabip odası (Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne, Eskişehir,  İstanbul, İzmir, Kayseri, Zonguldak, Bolu) temsilcisinden  oluşan  15 kişinin katılımı ile yapılmıştır.

Toplantının Gündemi:

  1. Son süreçle ilgili bilgilendirme ve değerlendirme
  2. SSK Genelgesi ve Aile Hekimliği pilot uygulaması yapılan illerde İşyeri hekimliği
  3. TTB İşyeri Hekimi Temel Eğitim Yönergesi ve Ön(uzaktan) Eğitim Kurs duyurusu
  4. TTB İşyeri Hekimi İleri Eğitimleri Yönergesi ve Kurs (Risk Değerlendirme ve Mesleki Solunum Sistemi) duyurusu
  5. İşçi Sağlığı Kongresi

Gündemin ilk maddesi gereğince; TTB Genel Sekreteri Orhan Odabaşı süreçle ilgili: 6023 sayılı TTB yasasının 23.03.2006 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiğini bu yasa ile TTB’nin asgari ücret belirleme yetkisinin “rehber ücret tarifesi” belirleme yetkisine dönüştürüldüğünü belirtti. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasalarının tüm vatandaşların yaşamını direk etkileyeceği için bu yasaların yasalaşmadan önce referandum ile halka sorulması gerektiğini, bu talebin de TBMM Başkanlığı’na iletildiğini; ancak bir cevap alınamaması sebebiyle DİSK ve KESK ile birlikte tüm ülkede Referandum 2006 girişimini başlattıklarını belirterek bu konuda bilgi aktardı.

Kol Başkanı Celal Emiroğlu SSK hekim yetkisi, eğitimler ve enstitü konularında bilgi verdi. Süreçle ilgili konuşmasında: SSK Gn.Müdürü ve Çalışma Bakanı  ile yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aktarılarak, görüşmelerde net bir sonuca varılamadığı ve önümüzdeki günlerde tekrar toplanılacağı belirtildi. Temel Eğitimler için 11 üniversite rektörlüğü ile protokol imzalandığı, diğer üniversitelerden haber beklendiği, elektronik ortamda eğitimlere başlayabilecek aşamaya gelindiği, Enstitü konusunda; DİSK’ten destek geldiği, Türk-İş’den ise “Merkez Konseyiniz tarafından başlatılan İşçi Sağlığı Enstitüsü kuruluş çalışmalarına konfederasyonumuz katılmayacaktır” şeklinde yazılı yanıt alındığı ifade edildi.

TTB yasasında değişiklik nedeniyle İşyeri Hekimi Asgari Ücret Tarifesi’ne olası yansımalar tartışıldı.

(6023 sayılı Yasanın 28 inci maddesinin (II) numaralı bendinin birinci paragrafı "Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine, muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin miktarlarını gösteren rehber tarifeler düzenlemek. Bu tarifeler Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra Sağlık Bakanlığına bildirilir." şeklinde değiştirilmiştir.)

Asgari ücret tespit edilmesinin temel sebebinin hekimler arasında rekabet ortamı yaratılarak sağlık hizmetinin kalitesinin düşmesinin önüne geçilmesi anlayışı olduğundan TTB Yasasında yapılan bu değişikliğin işyeri hekimi asgari ücret belirleme sürecini  etkilemeyeceği kararına varıldı. Bu anlamda TTB İşçi Sağlığı ve  İşyeri Hekimliği Kolu tarafından belirlenen “işyeri hekimi asgari ücreti” Tabip odaları işyeri hekimi atama ve onaylarında uyulması zorunlu olan “rehber tarife” olarak kabul edilecektir.

Gündemin ikinci maddesi olan SSK Genelgesiyle ilgili başlatılan hukuksal sürece ilaveten Nisan ayı içerisinde Çalışma Bakanlığı ve SSK ile yapılacak toplantı sonrasında konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi. Ayrıca, GSS - Aile Hekimliği pilot uygulaması konusunda gelişmeler tartışıldı.

Gündemin üçüncü maddesi olan İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı’na geçildi: Kol Başkanı İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı konusunda bilgi verdi. TTB web sayfasında hazırlanan ön (uzaktan) eğitim kurgusu internet üzerinden izlendi. Kol Yürütme Kurulunca hazırlanan, Hukuk Bürosu ve odaların görüşüne sunulan Yönerge  taslağı tartışılarak son hali verildi (Ek:1) ve Merkez Konseyi onayı istendi. Hukuksal ve teknik kurgu çerçevesinde yapılan hazırlığa uygun Temel Eğitim duyurusunun yapılmasına karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesi olan İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifika Programı’na geçildi: Kol Başkanı İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifika Programı konusunda bilgi verdi. TTB web sayfasında hazırlanan ön (uzaktan) eğitim kurgusu internet üzerinden izlendi. Kol Yürütme Kurulunca hazırlanan, Hukuk Bürosu ve odaların görüşüne sunulan Yönerge  taslağı tartışılarak son hali verildi (Ek:2) ve Merkez Konseyi onayı istendi. Hukuksal ve teknik kurgu çerçevesinde yapılan hazırlığa uygun Risk Değerlendirme ve Mesleki Solunum Sistemi Eğitim Modüllerinin duyurusunun yapılmasına karar verildi.

Temel ve ileri eğitimlerle ilgili yönergeleri kapsayacak şekilde hazırlanacak Yönetmelik taslağının Haziran ayında yapılacak TTB Genel Kurul’u görüşüne sunulması uygun bulundu.

Son gündem maddesi olarak İşçi Sağlığı Kongresi görüşüldü. Tekirdağ Tabip Odasının Kongre’nin ertelenmesini önerdiği yazısından sonra; Kongre yapma konusunda görüş bildiren İstanbul ve Ankara Tabip Odası da dikkate alınarak üç oda ekseninde tartışma sürdürüldü. Oda genel kurulları sonrasında Tekirdağ, İstanbul ve Ankara tabip odaları tarafından durumun yeniden değerlendirmesiyle en geç 2007 yılı ilk diliminde Kongre için bir tarih belirlenebileceği öngörülerek, konunun bir sonraki Kol toplantısında gündem yapılması önerisi kabul gördü.

  

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

İŞYERİ HEKİMİ İLERİ EĞİTİMLERİ SERTİFİKA KURSU YÖNERGESİ

Amaç ve Dayanak:

Madde 1: Bu Yönerge, Türk Tabipleri Birliği tarafından verilmiş İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika’sı olan hekimlerin sürekli eğitimleri çerçevesinde, iş kolu veya risk düzeyinde yaşanan sorunlara çözüm getirmek ve katılımcıların eğitim düzeylerini arttırmak amacıyla modüler biçimde düzenlenecek kurslar ile verilecek sertifikaların usul ve esaslarını belirlemek üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun  59uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:


Madde 2:

Bu Yönerge’de geçen ad ve terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:
TTB                  : Türk Tabipleri Birliği’ni,
Merkez Konseyi:Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni,

Yönetim Kurulu: Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu,

Dernek             : Modüllerle ilgili uzmanlık derneğini,
Katılımcı           : TTB tarafından verilmiş İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika’sı olan ve ileri eğitim kurslarına başvuran hekimleri,

Eğitici               : İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifika Programı’nda ders sorumluluğu yüklenen kişileri,
Kurs                 : İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifika Kursu’nu,

Kol                   : TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nu,

Program           : İşyeri Hekimi İleri Eğitim Modülleri Programı’nı,
BEK                 : TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Bilim-Eğitim Kurulu’nu,

Koordinatör       : İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifika Programı Koordinatörü’nü,

Modül               : İşyeri Hekimi İleri Eğitim Modülleri’ni,

Ön Eğitim         : Kurs materyali ve/veya elektronik ortamda yapılacak uzaktan eğitimi,

Katılımcı Eğitim : İnteraktif öğretim teknikleri ile yapılacak yüzyüze eğitimi,

Sertifika              :İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifikası’nı,

ifade eder.

Kurs Düzenleme Yetkisi

Madde 3: Kursları, TTB ve işbirliği protokolü yapan dernekler birlikte düzenler. TTB Merkez Konseyi onayı olmaksızın kurs düzenlenemez.

İleri Eğitim Modülleri

Madde 4:

İleri Eğitim Modülleri;

a)     Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları Eğitim Modülü

b)     İşitmenin Korunması Eğitim Modülü

c)     Mesleki Dermatozlar Eğitim Modülü

d)     Kimyasal Etmenlere Bağlı Meslek Hastalıkları Eğitim Modülü

e)     Fiziksel Etmenlere Bağlı Meslek Hastalıkları Eğitim Modülü

f)       Risk Değerlendirme Eğitim Modülü

g)     Çalışma Ortamında İşçi Beslenmesi Eğitim Modülü

h)     İşçi Sağlığı Epidemiyolojisi Eğitim Modülü

i)        Kas-iskelet Sistemi Hastalıkları Eğitim Modülü

j)       Yasal Düzenlemeler ve İşçi Sağlığı Eğitim Modülü

k)      Ergonomi Eğitim Modülü

l)        İş psikolojisi Eğitim Modülü

m)    Mesleki ve Çevresel Nörolojik Hastalıklar Eğitim Modülü

n)     Toksikoloji Eğitim Modülü

o)     Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Eğitim Modülü

p)     Üreme Sağlığı Eğitim Modülü

q)     İşyerinde Olağan Dışı Durumlar Eğitim Modülü

Modüller, Kol ve BEK önerisi yönünde TTB Merkez Konseyi onayı ile artırılabilir veya azaltılabilir.

Kursların Programı ve Kurgusu

Madde 5: TTB ile işbirliği yapan uzmanlık derneklerinin birlikte yaptığı protokole esas olan Program, BEK ve ilgili uzmanlık derneklerinin görüş ve önerileri ile bilimsel içeriği sürekli geliştirilerek uygulanır. Kursun eğitim yöntemi, süresi ve programında BEK ve ilgili uzmanlık derneklerinin önerisi yönünde Merkez Konseyi onayı ile değişiklik yapılabilir.

Kurs programı “ön eğitim” ve “katılımcı eğitim” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Ön Eğitim koşulları TTB Merkez Konseyi tarafından belirlenir. Katılımcı Eğitim ise kurs talep eden ve Ön Eğitim aşamasına kayıt yaptıran kursiyerlerin yoğunlaştığı coğrafi bölge merkezlerinde, Kol ile protokol yapan tarafların önerisi ve TTB Merkez Konseyi kararı gereğince düzenlenir.

Programın uygulanmasından Koordinatör sorumludur. Kursun eğitim yapmaya uygun koşullarda yürütülmesinden ilgili Tabip Odası Kol ile birlikte sorumludur.

Kurs Başvuru Koşulları:

Madde 6:  TTB tarafından verilmiş İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika’sı olan hekimler, üyesi oldukları Tabip Odasına standart “İşyeri Hekimi İleri Eğitimi Kurs Başvuru Formu” (Ek. 1) doldurarak kursa katılma isteklerini bildirirler. Tabip odasına üyelik bilgilerini güncelleştiren ve aidat borcu olmayan hekimlerin başvuruları Tabip Odası tarafından onaylanarak TTB Merkez Konseyine iletilir. Modüle uygun işkolunda aktif çalışan işyeri hekimleri katılım listesinde önceliklidir.

Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile veya Yönetim Kurulu tarafından re’sen ilgili işkollarında çalışan işyeri hekimleri kursa doğrudan çağrılabilir.

Başvurusu Kabul Edilenler:

Madde 7: TTB tarafından kursa katılımı kabul edilen başvuru sahibine “Kurs bilgilendirme ve kursa çağrı yazısı” gönderilir. Kurs ücretinin % 25’ni TTB hesabına yatıran başvuru sahibinin kayıt işlemi tamamlanarak, adresine kurs dokümanları (kitap, CD, web adresi vb.) gönderilir.

Kurs Ücreti:

Madde 8: Kursiyerlerden katılım ücreti olarak; aynı dönemde İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kursu için belirlenen ücretin her 1(bir) kurs günü için %25’i alınır.

Ön Eğitim:

Madde 9: TTB web sayfasında oluşturulacak Ön Eğitim kurgusu, kursiyeri tüm konularla ilgili asgari düzeyde bilgilendirmeyi amaçlayacak şekilde hazırlanır. Bu programla, elektronik ortamda, uygun eğitim teknikleri ile bilgilendirme test edilebilecek, işyeri tanıtım filmleri ile uygulamaya ilişkin tartışmalar yapılabilecektir.

Ön Eğitimin amacına uygun olarak yürütülmesi ve denetiminden Koordinatör sorumludur. Bu sorumluluğun bir kısmı istihdam edilmiş ise profesyonel elemana devredilebilir.

Ödev Hazırlama:

Madde 10: Ön Eğitim aşamasına devam eden kursiyerler aynı dönemde ödev hazırlamak zorundadır. Ödev konusu; tüm kursiyerler için aynı olup; kursiyerin aktif çalıştığı işyerinin “işyeri durum saptaması ve iş akış seması” hazırlama biçiminde yapılır. Belirlenen standart bir formatta (Ek.2) hazırlanarak gönderilen ödev  Koordinatör tarafından tespit edilen bir danışmana gönderilir (Bu işlemler elektronik ortamda yapılabilir).

Ödev hakkında Danışman ödevin yeterli olduğu veya geliştirilmesi gereken noktalarının bulunduğu kararını verir.

Danışman tarafından yeterli bulunan ödevler kabul edilir.

Danışman tarafından ödev hakkında geliştirilmesi gereken noktalarının bulunduğu kararında bu hususlar ayrıntılı olarak açıklanır. Danışmanın bu kararı, görüşleriyle birlikte kursiyere gönderilir ve ödevin yeniden düzenlenmesi istenir.

Ölçme ve Değerlendirme:

Madde 11: Ödev’i kabul edilen kursiyere, istediği bir zamanda web ortamında elektronik ölçme ve değerlendirme işlemi yapılır. İlk başvuru tarihinden itibaren en az 1 (bir) ay geçmek koşulu ile kursiyer ölçme-değerlendirme işlemine alınır.

Kursiyerden 100 soruyu yanıtlaması istenir. 100 üzerinden 80 puan aldığını elektronik başvuru ile bildiren ve bu bildirimin doğruluğu elektronik ortamdaki kontrol ile anlaşılan kursiyer başarılı kabul edilerek Katılımcı Eğitim için başvuru hakkına sahip olur. Bildirim ve sapama arasında fark olması durumunda elektronik ortam kayıtları esas alınır.

Katılımcı Eğitim Koşulları:

Madde 12: Ön eğitimi tamamlayıp, kurs ücretinin % 75’ini TTB hesabına yatırarak kayıt işlemini tamamlayanlar Katılımcı Eğitime kursiyer olarak kabul edilebilir.

Katılımcı Eğitim Kurs Programı BEK önerisi ve protokol yapan tarafların kararı sonrasında TTB web sayfasında ve e-posta yoluyla ilgili kursiyerlere duyurulur. Kursiyer, kurs programı içerisinde bulunan merkezlerden birisini tercih etme hakkına sahiptir.2 (iki) yıl içinde önerilen uygun bir kursta Katılımcı Eğitim hakkının kullanılmaması durumunda tüm işlemler sonlandırılır. İşlemleri sonlandıran hekimler yeniden kursiyer olmayı istemeleri halinde 6.maddedeki koşulları tekraren yerine getirmelidirler.

Katılımcı Eğitim süresi ilgili derneklerle yapılan Protokol ile belirlenir.

Kurslarda interaktif öğretim teknikleri uygulanır. Her bir sınıfta kursiyer sayısı 20’yi geçmez, 12’nin altına inmez.

Kurslarda derslere devam zorunludur. Her gün için kabul edilebilir devamsızlık süresi 1 ders saatidir. Daha fazla süre derse katılmayan kursiyerlere sertifika verilmez. Devamsızlık durumunda hekimin kurs tarihinden sonraki bir yıl içinde yeniden bir kursa devam etmesi gerekir.

Sertifika:

Madde 13: Katılımcı Eğitim’de devam sorunu olmayan kursiyere İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifikası verilir. Sertifika ekte örneği bulunan (Ek. 3) formata uygun olarak hazırlanarak TTB Merkez Konseyi Başkanı ve ilgili uzmanlık derneği Başkanı tarafından imzalanır.

“Dr. …….. ……… İşyeri Hekimliği için düzenlenen sürekli eğitim programlarının ikinci basamağı olan ………… Modülü İleri Eğitim Sertifika Kursu’nu tamamlamış ve sonrasında düzenlenecek İleri Eğitim Sertifika Programları’na da katılma koşuluyla ‘İşyeri Hekimi …… Modülü İleri Eğitim Sertifikası’ almaya hak kazanmıştır.”

İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifikası almaya hak kazanan hekimler çağrıldıkları İşyeri Hekimliği İleri Eğitim Programlarına katılmakla yükümlüdürler. İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifikası, sürekli eğitim temelinde verildiğinden, bu yükümlülüklerini mazeretsiz olarak 3 (üç)  kursa katılmayarak yerine getirmeyen hekimlerin öncelikle görev alma olanakları sınırlanır, yeni işyeri hekimliği veya sözleşme yenilenmesi başvurularında Tabip Odası tarafından çalışma onayı verilmez.

 

Eğiticilerin Nitelikleri ve Görevlendirilmesi:


Madde 14:

Eğiticilerin görevlendirilmesi TTB ve ilgili uzmanlık derneği ile birlikte yapılır.
Kurslarda eğitici olabilmek için eğiticilerin aşağıda belirtilen mesleki ve eğitim formasyonlarına sahip olmaları zorunludur.
A. Mesleki formasyon (aşağıdakilerden en az birisi gerçekleşecektir): 

a)  TTB A tipi kurslarda eğitici olarak en az 3 (üç) kursta görev almış olmak,

b)  TTB B tipi kurslarda eğitici olarak en az 3 (üç) kursta görev almış olmak,

c)  İşçi sağlığı ya da ilişkili bilim dallarında (ilişkili bilim dallarına BEK karar verecektir) lisansüstü bir dereceye (bilim uzmanı, tıp uzmanı, bilim doktoru) sahip olmak, 

d)  TTB işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmak ve en az 5 (beş) yıl işyeri hekimi olarak çalışmış olmak.

B. Eğitim formasyonu (her ikisi de gerçekleşecektir): 

a)  Üniversiteler, TTB veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş bir Eğitici Eğitimi Programı’na katılmış olmak,

b)  İşçi sağlığı, iş güvenliği ya da ilişkili bilim alanlarında hakemli dergilerde yayınlanmış en az 1 (bir) yayını olmak.

Mali Hükümler:

Madde 15: Kurslar kendi parasal kaynaklarını yaratmak ilkesine uygun olarak yürütülür.

Kurslarda ders verecek, tartışma yönetecek eğiticilere TTB Merkez Konseyi’nce Temel Eğitim Sertifika Programına denk ders ücreti, yolluk, konaklama ve benzeri giderler ödenir.

Kursların düzenli yürütülmesi için yapılacak organizasyon giderleri (doküman, uygun salonlar, görevli personel sağlanması, kursiyerlere gerektiğinde verilecek öğle yemekleri ve diğer sosyal giderler) kurs ücretlerinden karşılanır.

Kurs Bütçesinin Oluşturulması:

Madde 16:  Kurslardan sağlanan gelirler, kurs giderlerini karşılamak, Merkez Konseyi ve yerel Tabip Odalarının; TTB Yasasında öngörülen etkinliklerini desteklemek üzere ve Kol’un bu yönetmeliğin 17. maddesinde sözü geçen destek hizmetleri için aşağıda gösterilen oranlarda olup ve bu oranlar aşılamaz.

 

Girdilerden Pay
(% )

Pay Ayrılacak Yer / Konu

25

Kurs öğretim üyeleri ücret ve giderlerine

35

Kurs organizasyonu ve sosyal giderlerine

15

Kursiyerlerin kayıtlı bulunduğu Tabip Odasına

10

Merkez Konseyine

15

İşyeri hekimliği destek hizmetlerine

Destek Hizmetleri ve Etkinlikler:

Madde 17: Kol ve Tabip Odaları İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonlarının sağlayacağı destek hizmetleri için aşağıdaki etkinlikler yapılır.

a)   Sürekli eğitim etkinliklerini yürütülmesi,

b)   İleri Eğitim Kursları düzenlenmesi,

c)   Yayınların yenilenmesi, yeni yayınlar çıkartılması,

d)   Danışmanlık ve teknik destek hizmetlerinin üretilmesi,

e)   İşçi Sağlığı Enstitüsü kurma hazırlıkları,

f)    İşyeri hekimlerinin mesleki ve özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuki destek sağlanması,

g)   Bu çalışmaların yürütülmesi için Merkez Konseyi’nde profesyonel kadroların görevlendirilmesi.

Geçici Madde 1: TTB tarafından verilen A Tipi İşyeri Hekimliği Sertifikası sahibi olan hekimler bu yönerge hükümlerine uygun “katılımcı” olma haklarına sahiptir.

Geçici Madde 2: İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifika Programı’nın geçiş aşamasında 2006 döneminde yapılacak İşitmenin Korunması Eğitim Modülü kurslarında Ön Eğitim aşaması uygulanmaz, programın tamamı Katılımcı Eğitim ile gerçekleştirilir.

Yürürlük:

Madde 18: Bu Yönerge  Merkez Konseyi kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 19: Bu Yönergeyi Merkez Konseyi yürütür.

 


TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

 İŞYERİ HEKİMİ TEMEL EĞİTİM SERTİFİKA KURSU YÖNERGESİ

Amaç ve Dayanak:

Madde 1: Bu Yönerge, işyerlerinde koruyucu sağlık hizmetlerini verecek hekimlerin eğitim düzeyini artırmak amacıyla düzenlenecek İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kursu’na ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 59uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:


Madde 2:

Bu Yönergede geçen ad ve terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir :
TTB                              : Türk Tabipleri Birliği’ni

Merkez Konseyi            :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni,

Yönetim Kurulu             :Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu,

Kol                                 : TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
Üniversite                      : TTB ile işbirliği yapan üniversiteleri

Koordinatör                   : İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı Koordinatörü’nü
Kursiyer                       : Tıp fakültesi mezunu hekimi
Eğitici                           : İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı’nda ders sorumluluğu yüklenen kişileri
Kurs                             : İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kursu’nu

Program                       : TTB ile işbirliği yapan üniversitelerin birlikte yaptığı (Ek.1)  protokole esas olan İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı’nı
Düzenleme Kurulu         : Türk Tabipleri Birliği ve işbirliği protokolü yapan üniversitelerle birlikte oluşturulan Kurs Düzenleme Kurulu’nu

Ön Eğitim                     : Kurs materyali ve/veya elektronik ortamda yapılacak uzaktan eğitimi

Katılımcı Eğitim             : İnteraktif öğretim teknikleri yapılacak yüzyüze eğitimi

Sertifika                        :İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifikası’nı
ifade eder.

Kurs Düzenleme Yetkisi:

Madde 3: Kurslar; Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenir. Düzenleme Kurulu dışında TTB ve protokol yapan üniversitelere bağlı hiçbir birim Kurs düzenlemeye yetkili değildir.

Kursların Programı ve Kurgusu:

Madde 4: Program; Kol ve Düzenleme Kurulu’nun görüş ve önerileri ile bilimsel içeriği sürekli geliştirilerek uygulanır. Kursun; eğitim yöntemi, süresi ve ders programında Kol ve Düzenleme Kurulu’nun önerisi yönünde Merkez Konseyi onayı ile değişiklik yapılabilir.

Kurs programı “ön (uzaktan) eğitim” ve “katılımcı (yüzyüze) eğitim” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Ön Eğitim koşulları TTB Merkez Konseyi tarafından belirlenir. Katılımcı Eğitim ise kurs talep eden ve Ön Eğitim aşamasına kayıt yaptıran kursiyerlerin yoğunlaştığı coğrafi bölge merkezlerinde, Kol önerisi ve Düzenleme Kurulu kararı gereğince düzenlenir.

Programın uygulanmasından Koordinatör sorumludur. Kursun eğitim yapmaya uygun koşullarda yürütülmesinden ilgili Tabip Odası Kol ile birlikte sorumludur.

Kurs Başvuru Koşulları:

Madde 5: Kursiyer adayları, üyesi oldukları Tabip Odasına iki nüsha standart “İşyeri Hekimi Temel Eğitimi Kurs Başvuru Formu” (Ek.2) doldurarak isteklerini bildirirler. Tabip odasına üyelik bilgilerini güncelleştiren ve aidat borcu olmayan hekimlerin başvuruları Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak bir nüsha TTB Merkez Konseyine iletilir.

Başvurusu Kabul Edilenler:

Madde 6: TTB tarafından kursa katılımı kabul edilen başvuru sahibine “Kurs bilgilendirme ve kursa çağrı yazısı” gönderilir. Kurs ücretinin % 25’ni TTB hesabına yatıran başvuru sahibinin kayıt işlemi tamamlanarak, adresine kurs dokümanları (kitap, CD, web adresi vb.) gönderilir.

Ön Eğitim:

Madde 7: TTB web sayfasında oluşturulacak Ön Eğitim programı, kursiyeri tüm konularla ilgili asgari düzeyde bilgilendirmeyi amaçlayacak şekilde hazırlanır. Bu programla elektronik ortamda, uygun eğitim teknikleri ile bilgilendirme test edilebilecek, işyeri tanıtım filmleri ile uygulamaya ilişkin tartışmalar yapılabilecektir.

Ön Eğitimin amacına uygun olarak yürütülmesi ve denetiminden Koordinatör sorumludur. Bu sorumluluğun bir kısmı istihdam edilmiş ise profesyonel elemana devredilebilir.

Ölçme ve Değerlendirme:

Madde 8: Ayda bir kez olmak üzere Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde web ortamında Koordinatör sorumluluğunda elektronik ölçme ve değerlendirme işlemi yapılır.

İlk başvuru tarihinden itibaren en az 2 (iki) ay geçmek koşulu ile kursiyer e-başvuru yaparak programdaki ilk ölçme-değerlendirme işlemine alınır. Ölçme-değerlendirme her ay bir kez önceden duyurulan tarih ve saatte e-ortamda ve TTB Merkez Konseyi adresinde yüzyüze elektronik olmayan koşullarda yapılır.

 Ölçme değerlendirmede kursiyerden 100 soruyu yanıtlaması istenir. 100 üzerinden 80 puan alan kursiyer başarılı kabul edilerek Katılımcı Eğitim için başvuru hakkına sahip olur.

Kursiyer Katılımcı Eğitim başvurusu ve kayıt işlemini, başarılı olduğu ölçme-değerlendirme tarihi sonrasındaki 2 (iki) yıl içerisinde yapılacak bir kurs için yapmak zorundadır.

Katılımcı Eğitim:

Madde 9: Ön eğitimi tamamlayan ve kurs ücretinin % 75’ini TTB hesabına yatırarak kayıt işlemini tamamlayanlar Katılımcı Eğitime kursiyer olarak katılabilir. Katılımcı Eğitim “kurs programı” Kol önerisi ve Düzenleme Kurulu kararı sonrasında TTB web sayfasında yayınlanır  ve e-posta yoluyla ilgili kursiyerlere duyurulur. Kursiyer kurs programı içerisinde bulunan merkezlerden birisini tercih edebilir. 2 (iki) yıl içinde Katılımcı Eğitim hakkının kullanılmaması durumunda tüm işlemler sonlandırılır. İşlemleri sonlandıran hekimler yeniden kursiyer olmayı istemeleri halinde 5.maddedeki koşulları tekraren yerine getirmelidirler.

Kurslarda interaktif öğretim teknikleri uygulanır. Her bir sınıfta kursiyer sayısı 25’i geçmez, 15’in altına inmez.

Kurslarda derslere devam zorunludur. Derslerin en az %90’nına katılmayan kursiyerlere sertifika verilmez. Devamsızlık durumunda hekimin kurs tarihinden sonra ikinci bir kursa devam etmesi gerekir. 1 (bir) yıl içinde önerilen uygun bir kursa katılmayan kursiyer yeniden ölçme-değerlendirmeye tabi tutularak başarılı olması durumunda yeniden Katılımcı Eğitime başvurabilir.

Ödev Hazırlama:

Madde 10: Katılımcı Eğitime devam etmiş kursiyerler kurs bitiminde Koordinatör tarafından belirlenen Ödev konusunu alır. Ödev; işyeri hekimliği uygulamaları ile ilgili bir sorunu tanımlamaya ya da çözmeye yönelik yazılı bir rapor hazırlama biçiminde (veya e-ortamda sorun çözme şeklinde) yapılır. Belirlenen formatta (Ek.3) ve kurs bitiş tarihinden sonraki 1 (bir) yıl içerisinde kursiyer tarafından hazırlanan ödev Koordinatör tarafından belirlenen danışmana gönderilir (Bu işlemler elektronik ortamda yapılabilir).

Ödev hakkında Danışman ödevin yeterli olduğu veya geliştirilmesi gereken noktalarının bulunduğu kararını verir. Danışman Ödev’i standart bir format ile değerlendirirken; epidemiyoloji ve bioistatistik odaklı yaklaşım ile konunun çeşitli kaynaklardan yeterince araştırılıp araştırılmadığını sorgular.

Danışman tarafından yeterli bulunan ödevler kabul edilir.

Danışman tarafından ödev hakkında geliştirilmesi gereken noktalarının bulunduğu kararında bu hususlar ayrıntılı olarak açıklanır. Danışmanın bu kararı, görüşleriyle birlikte kursiyere gönderilir ve ödevin 3 (üç) ay içinde yeniden düzenlenmesi istenir.

Sertifika:

Madde 11: Ödevin Danışman Eğitici tarafından kabul edilmesi durumunda hekime Sertifika’sı verilir. Sertifika ekte örneği bulunan (Ek. 4) formata uygun olarak hazırlanarak TTB Merkez Konseyi Başkanı ve Düzenleme Kurulu Başkanı tarafından imzalanır.

“Dr…………. İşyeri Hekimliği için düzenlenen sürekli eğitim programlarının ilk basamağı olan Temel Eğitim Sertifika Kursu’nu tamamlamış ve sonrasında düzenlenecek İleri Eğitim Sertifika Programları’na da katılma koşuluyla ‘İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifikası’ almaya hak kazanmıştır” 

Temel Eğitim Sertifikası sürekli eğitim temelinde verilmektedir. Temel Eğitim Sertifikası verilen hekimler, çağrıldıkları ilgili İşyeri Hekimliği İleri Eğitim Programlarına katılmakla yükümlüdürler.

Mali Hükümler:

Madde 12: Kurslar kendi parasal kaynaklarını yaratmak ilkesine uygun olarak yürütülür.

Kurslarda ders verecek, tartışma yönetecek eğiticilere Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanan ve TTB Merkez Konseyi’nce onaylanan ölçülerde ders ücreti, yolluk, konaklama ve benzeri giderleri ödenir.

Kursların düzenli yürütülmesi için yapılacak organizasyon giderleri (doküman, uygun salonlar, görevli personel sağlanması, kursiyerlere gerektiğinde verilecek öğle yemekleri ve diğer sosyal giderler) kurs ücretlerinden karşılanır.

Kurs Bütçesinin Oluşturulması:

Madde 13: Kurslardan sağlanan gelirler, kurs giderlerini karşılamak, Merkez Konseyi ve yerel Tabip Odalarının; TTB Yasasında öngörülen etkinliklerini desteklemek üzere ve Kolun bu yönetmeliğin 14. maddesinde sözü geçen destek hizmetleri için aşağıda gösterilen oranlarda olup ve bu oranlar aşılamaz.

 

Girdilerden Pay
(% )

Pay Ayrılacak Yer / Konu

25

Kurs öğretim üyeleri giderlerine

35

Kurs organizasyonu ve sosyal giderlerine

10

Kursiyerlerin kayıtlı bulunduğu Tabip Odasına

10

Merkez Konseyine

15

İşyeri hekimliği destek hizmetlerine

5

Yayın giderlerine

Destek Hizmetleri ve Etkinlikler:

Madde 14: TTB Merkez Konseyi, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve Tabip Odaları İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonlarının sağlayacağı destek hizmetleri gereği aşağıdaki etkinlikler yapılır.

a)     Sürekli eğitim etkinliklerinin yürütülmesi,

b)     İleri Eğitim Kursları düzenlenmesi,

c)     Yayınların yenilenmesi, yeni yayınlar çıkartılması,

d)     Danışmanlık ve teknik destek hizmetlerinin üretilmesi,

e)     İşçi Sağlığı Enstitüsü kurma hazırlıkları,

f)       İşyeri hekimlerinin mesleki ve özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuki destek sağlanması,

g)     Bu çalışmaların yürütülmesi için Merkez Konseyi’nde profesyonel kadroların görevlendirilmesi.

Geçici Madde 1: Program’ın geliştirilmesi aşamasında 2005–2006 döneminde yapılacak Ankara, Antalya, Tekirdağ, İstanbul ve Gaziantep kurslarında Ön Eğitim aşaması uygulanmaz. Bu kurslarda Programın tamamı Katılımcı Eğitim ile gerçekleştirilir.

Yürürlük:

Madde 15: Bu Yönerge  Merkez Konseyi kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 16: Bu Yönerge’yi Merkez Konseyi yürütür.