Döner sermaye

520-2006
03.04.2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlara döner sermayeden pay ödenmesine ilişkin Yönerge’nin 4. maddesinin (r) bendinde “Serbest Meslek Katsayısı : Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personel için (0,4) mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı,” ifade eder hükmü bulunmakta ve Yönerge’nin Ek 1 ve Ek 3 çizelgelerinde döner sermayeden hekimlere yapılacak ödemelerin katsayıları bulunmaktadır.

Devlet hastanesinde çalışan ve aynı zamanda serbest hekimlik de yapan bir hekimin açtığı davada Danıştay 11. Dairesi tarafından, Yönerge’nin dayanağı olan Bütçe Yasası’nın ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından 29.11.2005 tarihinde iptal edilmiş olması sebebiyle, ilgili Yönerge’nin madde 4/r, Ek 1 çizelgede serbest çalışan tabipler ve Ek 3 çizelgede uzmanlar için saptanan katsayıların yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan Danıştay Kararı ile Yönerge’nin ilgili hükümlerinin yürütmesi durdurulmuş olmakla ve genel düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması sadece davacı değil bütün ilgililer için geçerli olmakla Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimlerden aynı zamanda serbest hekimlik yapanlara eksik ödenen döner sermaye paylarının hesaplanarak ödenmesi gereklidir. Her ne kadar hukuka bağlı İdare’nin herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yargı kararının gereğini doğrudan ifa etmesi beklenir ise de hekimler tarafından yargı kararı esas alınarak baştabipliklerden talepte bulunulmasında yarar vardır. Bu talep ile hem zamanaşımı kesilmiş olur hem de dava açılabilmesi için İdare’ye yapılması gereken başvuru yapılmış olur.

Baştabipliklere yapılacak başvurunun üzerinden 60 gün geçmesine karşın ödemenin yapılmaması, eksik yapılması ya da ret yanıtı verilmesi halinde, bu tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılması gereklidir.

Her ne kadar Danıştay kararında ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları ile ilgili olarak yürütmenin durdurulmasına kara verilmiş ise de kararın temel mantığı Yönerge’nin dayanağı kanun hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olduğu hususu olmakla birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan tabipler için de aynı hususlar geçerlidir. Bir başka ifadeyle birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan tabipler de Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ve Danıştay 11. Dairesinin yürütmenin durdurulması kararına dayalı olarak serbest çalışmaları sebebiyle eksik ödenen döner sermaye paylarını talep edebilirler.

         Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter

NOT:Başvuru Dilekçesi Örneği ve Danıştay 11. Dairesi’nin kararına www.ttb.org.tr adresinden ulaşılabilir.

 

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ:

.......................................... HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ’NE

.......................................... SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık kurumumuzda ........................... (Tabip / Uzman Tabip) olarak görev yapmaktayım. 2368 sayılı Yasa’nın tanıdığı haktan yararlanarak serbest hekimlik de yapmam sebebiyle tarafıma ödenmesi gereken döner sermaye payı eksik ödenmiştir.

Bilindiği üzere döner sermaye paylarının dağıtımı ile ilgili hükümler 2005 yılı Bütçe Yasasında düzenlenmiş, ayrıntılı düzenleme de bu Yasa’ya dayalı olarak çıkartılmış olan Yönergelerde yapılmıştır. Ancak 29.11.2005 tarih ve 2005/6 E. 2005/93 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla Bütçe Yasasının ilgili Yönerge dayanağı olan 37/d maddesi iptal edilmiştir. Bu iptal kararıyla tarafıma ödenmesi gereken döner sermaye miktarına üst hukuk düzenlemelerinde yer almayan sınırlamalar getiren Yönerge hükümlerinin de uygulama alanı kalmamıştır.

Bu çerçevede resmi kurum çalışmamın yanı sıra serbest hekimlik de yapmam sebebiyle tarafıma eksik ödenmiş olan döner sermaye paylarımın yeniden hesaplanarak ödenmesi gereken miktar ile ödenen miktarın farkının tarafıma ödenmesini talep ederim.

Saygılarımla.

Dr.........................................

 

T.C.

DANIŞTAY

ONBİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2005/3105

 

         Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen      :

         Vekili                      : Av...........

                                       

         Davalılar                 : 1- Maliye Bakanlığı – ANKARA

                                        2- Sağlık Bakanlığı – ANKARA

 

         İsteğin Özeti           : Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman hekim olarak görev yapan davacı, Sağlık Bakanlığı’nın 1.2.2005 günlü ve 349 sayılı oluru ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge”nin 4.maddesinin (r) bendinin ve Ek-1’de serbest çalışan tabipler için, EK-3’de uzmanlar için belirlenen katsayıların ve bu düzenlemelere dayalı olarak tarafına eksik ödeme yapılmasına ilişkin işlemlerin iptalini ve eksik ödenen tutarın yasal faiziyle birlikte tazminini ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.

 

         Danıştay Tetkik Hakimi        : Füsun Erkin

         Düşüncesi                        : Dava konusu Yönergenin dayanağı olan 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37.maddesinin (d) bendi Anayasa Mahkemesinin 29.11.2005 gün ve E:2005/6, K:2005/9 sayılı kararıyla iptal edilmiş bulunduğundan yasal dayanağı ortadan kalkan Yönergenin davacının istemine konu olan ilgili maddeleri ve bu maddelere dayalı olarak davacının döner sermayeye ek ödemesinden yapılan kesintiye ilişkin işlem hakkında 2577 sayılı Yasanın 27.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen koşullar gerçekleşmiş bulunduğundan yürütmenin durdurulması isteminin gerektiği düşünülmüştür.

 

         Danıştay Savcısı                : Mehmet Ali Samur

         Düşüncesi                        : Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

         Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince 24.8.2005 kararımızla davalı idarelerin savunmaları alındıktan sonra incelenmesi kararlaştırılan yürütmenin durdurulması istemi, davalı idarelerin savunmalarının geldiği görülmekle incelenip, işin gereği görüşüldü:

 

         Dava, Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma hastanesinde uzman hekim olarak görev yapan davacı tarafından, Sağlık Bakanlığı’nın 1.2.2005 günlü ve 349 sayılı oluru ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığı’na Bağlık İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge”nin 4.maddesinin (r) bendinin ve Ek-1’de serbest çalışan tabipler için; Ek-3’de uzmanlar için belirlenen katsayıların ve bu düzenlemelere dayalı olarak tarafına eksik ödeme yapılmasına ilişkin işlemlerin iptali ve eksik ödenen tutarın yasal faiziyle birlikte tazmini ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

 

         Dava konusu Yönergenin “hukuki dayanak” başlıklı 3.maddesinde bu Yönergenin 2005 mali Yılı Bütçe Kanununun 37.maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak hazırladığı belirtilmiştir.

 

         2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37.maddesinin (d) fıkrası, Dairemizin E: 2005/758 esasına kayıtlı emsal dava dosyasına ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümü amacıyla yapılan inceleme sırasında Anayasamızın 87., 88., 161. ve 162. maddelerine aykırı bulunarak 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun, bir davaya bakmakta olan mahkemenin, o dava sebebiyle uygulanacak bir Kanunun Anayasaya aykırı olduğu kanısına götüren görüşünü açıklayan kararı ile Anayasa Mahkemesine başvurmasını gerektirdiğini düzenleyen 28.maddesinin 2.fıkrası uyarınca itiraz yoluyla incelenmek üzere Anayasa Mahkemesine gönderilmiş olup, anılan Mahkemece yapılan inceleme sonucunda Anayasa Mahkemesinin 29.11.2005 gün ve E:2005/6, K:2005/9 sayılı kararıyla iptal edilmiş bulunmaktadır.

 

         Yasaların uygulanmasını göstermek için çıkartılan tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatların dayalı oldukları yasalara aykırı düzenlemeler taşıyamayacakları İdare Hukuku ilkelerindendir.

 

         Bu durumda hukuki dayanağı olan yasa kuralı iptal edilmiş bulunan dava konusu Yönergenin hukuksal dayanağını yitirerek hukuka aykırı bir konuma geldiği tartışmasız bulunmaktadır.

 

         Öte yandan hukuka aykırı bulunan bu düzenlemeye dayalı olarak davacının döner sermaye ek ödemesinden kesinti yapılmasına ilişkin bireysel işlemde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

         Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2.maddesinde öngörülen koşullar gerçekleştiğinden yürütmenin durdurulması isteminin dava konusu Sağlık Bakanlığı’nın 1.2.2005 günlü ve 349 sayılı oluru ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı İkinci ve Üçüncü basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge”nin 4.maddesinin (r) bendi ve Ek-1’de serbest çalışan tabipler için ve Ek-3’de uzmanlar için belirlenen katsayılar ve bireysel işlem yönünden kabulüne, 20.12.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan                   Üye              Üye                       Üye                       Üye

Mustafa İlhan          Yurdagül       İzge                      Belma                     M.Nihat

DİNÇ                     DİNÇSOY       NAZLIOĞLU             KÖSEBALABAN         TURAN