İstanbul Metropolü ve Türkiyede Tüberküloz

17.03.2006
426-2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Türk Toraks Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri “İstanbul Metropolü ve Türkiye’de Tüberküloz Sorunlar ve Çözüm Önerileri” etkinliğine ilişkin duyuru ve program ektedir.

         Odanız bölgesindeki meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter

 

İSTANBUL METROPOLÜ VE TÜRKİYE’DE TÜBERKULOZ,

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sayın Meslektaşımız,

Türk Tabipleri Birliği ve Türk Toraks Derneği birlikte ‘‘24 Mart Dünya Tüberküloz Günü’’ nedeniyle düzenlenen “İstanbul Metropolü ve Türkiyede Tüberkuloz, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”  açıkoturumu 24 Aralık 2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda yapılacaktır.

Tüberküloz sorunu tüm dünyada ve ülkemizde çığ gibi büyümeğe devam etmektedir. Tüm veriler ülkemizde tüberküloz kontrolünde yeterli kararlılığın ve başarının sağlanamadığını göstermektedir. Bu konuda gerekli adımlar atılmazsa önümüzdeki yıllarda tüberküloz önemli bir sorun olarak devam edecek ve sorunun boyutunu değerlendirebilmek için sağlıklı verilere ulaşmak mümkün olmayacaktır.

Ülkemizde halen sürdürülmekte olan kontrol faaliyetlerinin modern tüberküloz kontrol programları hedef ve aktivitelerinden uzakta kalması nedeniyle hem genç yaş grubu hastalığı olmaya devam etmesi hem de önümüzdeki yıllarda çok ilaca dirençli tüberküloz hasta sayılarının artması da ne yazık ki beklenen bir sonuç olacaktır.


         1993’te Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi”ni temel alan küresel bir girişim başlatılmıştır. Çözümün yolu 1993 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir girişim olarak tüm dünya ülkelerine önerilen ve halen 199 ülkede başarıyla uygulanan DOTS (Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi)'dur. Ulusal Kontrol Programının amaç ve hedefleri, örgütlenme yapısı tanımlanmalı ve konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

         Ulusal ve uluslararası bir bilim kurulu tarafından Türkiye’de tüberkülozun durumu saptanmalıdır. Elde edilen verilerle ulusal kontrol programının planlarının yapılması ve yerel özelliklere göre uygulanması gereken aktivitelerin belirlenmesi sağlanmalıdır.

Tüberküloz kontrolü ve Türkiye’de değişen sağlık politikaları ile tüberkülozu birlikte tartışacağımız açık oturumumuza  katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Programı dikkatinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Toraks Derneği Başkanı                          Istanbul Tabip Odası Başkanı

PROGRAM

24 Mart 2006 Dünya Tüberküloz Günü Etkinliği

Türk Toraks Derneği ve İstanbul Tabip Odası

AÇILIŞ

Prof.Dr.Nurhayat Yıldırım/ Türk Toraks Derneği

Prof.Dr.Gençay Gürsoy/ İstanbul Tabip Odası

Açık Oturum

İstanbul Metropolü ve Türkiye’de Tüberküloz,

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanları:  Prof. Dr. Ali Kocabaş, Prof. Dr. Huri  Özdoğan

İstanbul ve Türkiye'de tüberkülozun durumu, sorunlar          Uzm. Dr. Özlen.Tümer

Dirençli tüberküloz tehdidi                                       Doç. Dr. Kemal Tahaoğlu

Sağlıkta dönüşüm ve Tüberküloz                              Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan

Tüberküloz Kontrolü                                                        Doç. Dr. Haluk.C. Çalışır

Çözüm önerileri                                                     Prof. Dr. E. Sabri  Uçan

TÜRK TORAKS DERNEĞİ www.toraks.org.tr

İSTANBUL TABİP ODASI www.istabip.org.tr

Tel: 0212 514 02 92 / 115-116

Faks: 0212 513 37 36

DÜZENLEME KURULU:

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

İSTANBUL TABİP ODASI

Yer:Cerrahpaşa Cemi Demiorğul Oditoryumu

Saat:13.30 – 15.30