TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı

10 Mart 2006
377/200

 

TABİP ODASI PRATİSYEN HEKİM KOLU BAŞKANLIĞI’NA

         TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 4 Mart 2006 tarihinde aşağıdaki gündemle toplanmıştır.

         Alınan kararlar ve katılımcıların listesi ekte sunulmuştur.

         Gereği için bilgilerinize sunulur.

         Saygılarımızla

         Dr. Kurtuluş Arıkök                                          Dr. Orhan Odabaşı

         TTB Pratisyen Hekimler Kolu                             TTB Merkez Konseyi

         Başkanı                                                        Genel Sekreteri

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

PRATİSYEN HEKİMLER KOLU TOPLANTISI

4 MART 2006 ANKARA

KATILAN İLLER: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin

GÜNDEM:

1)      Pratisyen Hekim Komisyonları ve Kol Yürütmesinin bilgilendirmesi

2)      2006 Bütçe Uygulama Talimatnamesi

3)      Aile hekimliği uygulaması ve yeni pilot iller

4)      11. Kongre ile ilgili öneriler

5)      Bir sonraki kol toplantısı gündem ve tarihinin saptanması

6)      Diğer:  - Döner sermaye-performans uygulamaları

-         112’lerin devredilmesi

-         İletişim ağı

KARARLAR:

1)Pratisyen Hekim Komisyonları  yaptıkları çalışmalarla ilgili  bilgi aktarımında bulundu. Kol Yürütme Kurulu geçen kol toplantısından bu tarihe kadar yapılan çalışmaları değerlendirdi.  Yürütme Kurulu’nun bir üyesinin mazereti nedeniyle devam edemeyeceği bilgilendirmesi üzerine bir üye  için seçim tekrarlandı. İstanbul’dan  Dr. Mustafa  Sülkü  oybirliği ile seçildi.

2)2006 BUT ile ilgili aynı gün saat 12.30’da Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapıldı. Konuyla ilgili yeni çalışma önerileri değerlendirildi.

Bir önceki kol toplantısında kararı  alınan,  vatandaş ve hekimlerden dilekçe toplanması faaliyetinin  7 Nisan 2006 tarihine kadar devam etmesine, bu sürecin yerellerde özellikle Eczacılar Odası  başta olmak üzere diğer oda ve sendikalarla ortak örgütlenmesine karar verildi.

Hastaların şikayetlerini Alo 184 hattına iletmeleri yönünde çalışma sürdürülmesine karar verildi.

Hasta Hakları Derneği ve konuyla ilgili diğer derneklerle vatandaşın  mağduriyetine yönelik dava açılması üzerine görüşme yapılmasına, TTB Hukuk Bürosundan bu konuda görüş alınmasına karar verildi.

3)Aile hekimliği pilot uygulamasına geçilecek 10 ilin son değişiklikleri ile: Adıyaman, Bolu, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Samsun olarak öngörüldüğü bilgisi verildi. Denizli ve Eskişehir’de aile hekimliği eğitimlerinin başlama aşamasına geldiği aktarıldı. Pilot  illerin koordinasyonu ve bilgilerin ortak bir havuzda toplanması için  yürütme kurulunun kendi arasında görev dağılımı yaptığı bilgisi aktarıldı. Aile hekimliği pilot uygulamasına yönelik;  TAHUD’a toplantı çağrısı yapılması ve  Sağlık Bakanlığı’nın pilot illerde başlayacağı aile hekimliği eğitimlerine verdiği desteği çekmesi  yönünde görüşme yapılarak  daha net tutum alınması benimsendi. GPE’nün  Felsefe Modülü eğitimlerinin  pilot illerde koordinatör illerin eğiticileri üzerinden başlatılması uygun bulundu. Pilot illerde başlayacak aile hekimliği eğitimlerinin kabul edilmemesi, eğitimlere katılınmaması  yönünde tavır geliştirilmesine,  aynı tavrın sonraki aşamada sözleşmelerin imzalanmaması yönünde devam ettirilmesi  gerektiği karara bağlandı.

4)11. Kongre 8-12 Kasım 2006 tarihlerinde Antalya Belek Atlantis – Palm Beach otelde gerçekleşecektir. Düzenleme Kurulu için her komisyondan bir arkadaşımızın isminin bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kongreye ilişkin  ana tema ve konu önerilerinin  komisyonlar tarafından 17 Mart 2006 tarihine kadar Kol Yürütmesine yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Birinci duyurunun zamanında yapılabilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz. Ayrıca, Sosyal Komite ve Bilimsel Komite’nin Pratisyen Hekimler Kolu temsilcilerinin belirlenmesinde Pratisyen Hekimler Kol Yürütmesi yetkilendirildi.

Not: 25 Mart 2006 tarihinde Ankara’da 11. Kongre Düzenleme Kurulu’nun toplanması kararlaştırıldı.

5)Bir sonraki kol toplantısı

Gündem: 1) Bilgilendirme:

                    Komisyonların bilgilendirmesi

                    112 devri ile ilgili bilgilendirme

                    Kurum içi ve kurumlar arası atamalarda eşitsizlik

                2) Seçimlerin değerlendirilmesi

                3) Aile hekimliği uygulamaları ve pilot iller

                4) 2006 BUT

                5) 11. Kongre

                6) Kol çalışma yönergesinin yenilenmesi

                7) Diğer

Bir sonraki toplantının seçimler tamamlandıktan sonraki bir tarihte yapılmasına karar verildi.

6)Ek gündemler:

Döner sermaye ve performans: Uygulamalardaki adaletsizliğe ilişkin şikayet başvurularının yerel tabip odalarınca değerlendirilmesi, kişilere hukuki açıdan desteğin sağlanması, yerel tabip odalarınca yanıt verilmediği takdirde TTB ye başvurulması yönünde görüşüldü.

112’lerin devri: 112’lerin özel sektöre devri ile ilgili illerde çalışma varsa bir sonraki toplantıya bilgi toplanmasına karar verildi.

Her ilin bölgesindeki yeni gelişmelerle ilgili bilgileri en hızlı biçimde Pratisyen Hekim Kol Yürütmesine aktarması, komisyonlar arasında bilgi ve belge akışının sağlanması için TTB sayfasında Pratisyen Hekimler Kolu’na ayrılan kısmın aktifleştirilmesi, tüm komisyon üyelerini kapsayacak bir iletişim ağı kurulması  için çalışılması kararlaştırıldı.  

Not: Ekte taslak olarak hazırlanan dilekçe örnekleri (hekim ve vatandaş) sunulmuştur. Hazır dilekçe isteyenlere verilebilir.

Ek:

Vatandaş dilekçesi örneği

 Hekim dilekçesi  örneği    

Basın Açıklaması   

         VATANDAŞ DİLEKÇESİ Örneği:

İlgili Makama ;

        

Yürürlüğe konan “Bütçe Uyguluma Talimatnamesi” nedeniyle sağlık kurumumda hekimler tarafından  yazılan reçetemdeki ilaçlarımı   eczanelerden alamıyorum.

         Bu ilaçların bir kısmını  ya da tamamını çoğu zaman kendi paramla almak zorunda kalıyorum.

         Sürekli tedavi gerektiren ilaçlarıma ulaşabilmek için sağlık ocağı/ hastane /eczane arasında sürekli gidip geliyorum.

         Bu nedenle tedavim aksamakta sağlık durumum daha da kötüleşmektedir.

         Sağlık hizmetlerine ulaşmamı zorlaştıran, beni hastane kuyruklarında çile çekmeye zorlayan bu uygulamanın derhal yürürlükten kaldırılmasını istiyorum.

Adı Soyadı

İmza

HEKİM DİLEKÇESİ Örneği:

İlgili Makama,

15 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete’de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’na yapılan eklerle 20 Aralık 2005 tarihi itibariyle getirilen kısıtlamalarla vatandaşlarımızın sağlığı tehdit ediliyor, bu ülkede ciddi paralar harcanarak yetiştirilen hekimler mesleklerini yapamaz hale getiriliyor.

Ben bu ülkede çalışan bir hekim olarak bu uygulamanın yol açacağı sorunlara ortak olamam, seyirci kalamam. Bu talimatnamenin benim hekimlik uygulamalarımı olumsuz etkilediğini ve vatandaşlarımızı sağlık sorunlarının içine ittiğini belirtmek istiyorum.

Bilimsel değerlere aykırı, insan sağlığını hiçe sayan, toplum sağlığını tehdit eden ve kendi yetiştirdiği hekimleri meslekleri yapamaz hale getiren bu uygulamaların durdurulmasını, söz konusu “talimat”ın iptal edilerek bilimsel mesleki değerler ve sağlık hakkını esas alan bir düzenlemenin yapılmasını diliyorum.


04/03/2006   

HEKİM REÇETELERİNİ DEĞİL

İMF REÇETELERİNE ENGELLEYİN

                                                                          

AKP Hükümeti yaptığı düzenlemelerle geçmiş hükümetlerden daha fazla halkımızı  eşitsizliğe ,yoksulluğa ve sağlıksız yaşamaya mahkum etmektedir.

AKP Hükümeti sağlık alanını ticari bir meta olarak değerlendirmektedir. Bir yandan sermaye sahiplerinin yüksek paralar kazanması için bütçe olanaklarını özel kuruluşlara aktarırken, diğer yandan bütçe olanaklarının kısıtlılıklarını ileri sürülerek halkımızın temel gereksinimlerinden olan tedavi olanaklarını çeşitli yollarla engellemektedir.

2003 yılında başlayan Maliye Bakanlığı bütçe uygulama talimatnameleri ile ülkemizde sık görülen, çok sakat bırakan ve düzenli tedavi edilmez ise  tedavisi daha pahalı hale gelecek hastalıkların sağlık ocaklarında, iş yerlerinde,  pratisyen hekimler tarafından tedavisi  engellenmektedir.

Öyle ki sağlık bakanlığınca hazırlanan birinci basamak tanı ve tedavi rehberinde tanı ve tedavisi pratisyen hekimler tarafından yapılabileceği bildirilen yüksek tansiyon, astım, kronik akciğer hastalıkları, migren, üst solunum yolu enfeksiyonları, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, depresyon gibi bir çok hastalığın tedavisine yönelik ilaçlar sadece pahalı oldukları  gerekçesiyle ‘bazı  uzman hekimler dışındaki’ pratisyen hekimler ve diğer hekimler tarafından reçete edilemez hale getirilmiştir.

Bu durumda halkımız iki tercihle karşı karşıya bırakılmaktadır; ya bu ilaçların bedelini kendi ceplerinden ödemek zorunda ya da ‘ilgili uzman hekimler’ tarafından yazılması için saatlerce hastane kuyruklarına girmek zorunda bırakılmaktadır. Her iki seçenekte  halkımızın sağlık hizmetine ulaşmasını  engellemekte, parası olanın parası olduğu kadar sağlık hizmeti alabilmesini ön görmektedir. Yani halkımızı sağlıksızlığa mahkum etmektedir.

Halkımızın yıllarca pirim ödeyerek sağlık hizmetlerine ücretsiz ve sınırsız ulaşma hakkı her geçen gün elinden alınmaktadır. Daha önce reçetelere 5 kalem ilaç yazılırken mevcut hükümet tarafından ilaç sayısı 4 de düşürülmüş,  10 günlük tedavi süreleri 7 günle kısıtlanır hale gelmiştir.

Uzun ve zor bir tıp eğitimi  sonunda tıp fakültelerinden mezun olan ve diplomaları  Sağlık Bakanlığınca onaylanan Pratisyen Hekimler giderek mesleklerini yapamaz hale getirilmektedir. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir.

Sınırlı ülke kaynaklarını verimli ve etkili kullanmak hepimizin sorumluluğudur. Ancak bu konuda çözüm  yasaklayıcı tutum değil, bilimsel ve akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştırmak olmalıdır. Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği olarak bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyor birikimlerimizin yetkililerce  dikkate alınmasını istiyoruz.

Ülkemizi sık sık ziyaret eden ve  ‘memleketimizin kurtuluş reçetelerini’’ yazan İMF  yıllardır derdimize derman olamamıştır. Sağlık alanındaki doğru reçeteler bilimsel anlayış doğrultusunda, insan sağlığını birinci öncelik olarak ele alan anlayışlarla  hazırlanabilir.Ülke ekonomisini İMF ye teslim ederek yanlış reçetelerle tedavi etmeye çalışan anlayış şimdi de ithal doktorlar, ilaç kısıtlamaları ve diğer engellerle sağlık sorunlarının çözüleceği yanılgısı içindedir.

Tıp fakültelerinden mezun olan, uzmanlık eğitimlerini tamamlayan, pratisyen ve uzman meslektaşlarımızın diplomalarını mecburi hizmet zorlaması ile rehin tutan,  elindeki geniş olanaklara rağmen ülkede hekim dağılımını dengeli olarak gerçekleştiremeyen hükümet mevcut hekimlerin de reçete yazmalarının önüne engeller koyarak sağlık alanında  tam bir karmaşa yaşatmaktadır.

Halkımızın sağlığını tehdit eden tedavilerini aksatan, engelleyen ,zorlaştıran 2005 yılı ilaç uygulama talimatı derhal iptal edilmelidir. 2006 yılı bütçe uygulama talimatı (ilaç uygulama talimatı) Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Pratisyen Hekimlik Derneği, diğer uzmanlık dernekleri ve tıp fakültelerinin katkı ve katılımlarıyla hazırlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir kurulu vakit geçirmeden oluşturmaya davet ediyoruz.

Böyle bir kurul oluşmadan, ilaç şirketleri ve nasıl bir araya getirildiği belli olmayan bürokratik kurullar tarafından hiçbir bilimsel dayanağı olmayan kriterlerle hazırlanan bütçe uygulama talimatları (ilaç uygulama talimatı) hekimlik mesleğine ve hasta haklarına doğrudan bir saldırıdır.

 Halkımızın tedavisiyle ilgili ilaçlara ulaşmasını engelleyen, hekimler  değil Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığıdır. Halkımızı bu durum karşısında sessiz kalmamaya seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği, Pratisyen Hekimlik Derneği  olarak açtığımız davalarla halkın sağlık hakkını  ve hekimlerin mesleki uygulamalarını engelleyen bu yanlış uygulamaları  durdurmaya çalışıyoruz.

Tüm hekimleri ve halkımızı bilimsel olmayan bu uygulamaya karşı çıkmaya ve sağlık hakkını savunmaya bunun için her türlü hukuksal ve meşru mücadeleye davet ediyoruz.

         Türk Tabipleri Birliği                                       Pratisyen Hekimlik Derneği

         Merkez Konseyi

KATILIMCI LİSTESİ

ADI SOYADI

TABİP ODASI

UTKU ERSÖZLÜ

ADANA

DENİZ NALBANTOĞLU

DENİZLİ

ORHAN ODABAŞI

TTB MK

ŞENOL AVCI

ANKARA

ARİF SÜER

TEKİRDAĞ

CENGİZ DOĞAN

DİYARBAKIR

ÜMİT KAĞAN ARPACI

İZMİR

SELİM ÖZCAN

ANTALYA

YENAL KULLAP

KONYA

HASAN KÖRFEZ

BURSA

KAMİRAN YILDIRIM

MARDİN

MUSTAFA SÜLKÜ

İSTANBUL

KURTULUŞ ARIKÖK

ANKARA