TTB Hukuk Çalışmaları Fonu

1132/2019
15.04.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nin 10 Haziran 2017’de yapılan 68. Büyük Kongresi’nde “Her odanın TTB aidatının mümkün olduğunca %5’i oranında katılacağı ve Merkez Konsey bütçesinden de gerekli payın aktarılacağı hukuk  çalışmaları fonunun oluşturulmasına; bu fonun işleyiş usul ve esaslarının Merkez Konsey tarafından düzenlenmesine oyçokluğuyla karar  verilmiştir”.

Türk Tabipleri Birliği tarafından, tüm Türkiye’de, tüm hekimleri ilgilendiren genel düzenleyici işlemlerin yanında Merkez Konseyi tarafından haksız, hukuksuz uygulamaların görünür kılınması ve mesleki dayanışma açısından tek tek hekimlere yönelik kimi davalar da takip edilmektedir.

Özellikle idari yargıda görülen davalar açısından, 2011 yılında yapılan bir düzenleme ile idare lehine de vekalet ücretine hükmedilmesine olanak sağlanmıştır. Bu tarihten itibaren açılan davalarda kısmen kabul halinde bile olsa vekalet ücretine hükmedilmektedir. Danıştay’da ilk derece olarak yapılan ve duruşmalı olarak görülen davada bu tutar 3.300 TL’dir.

Hukuksal mücadelenin mali olanakla sınırlanamayacağı kesin olmakla birlikte, Büyük Kongre kararı çerçevesinde oluşturulan dayanışma fonuna katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri