Hekimlik Uygulamaları Veritabanı 2020 Yılı Katsayı Önderileri

3035/2019
04.11.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının verdiği yetki çerçevesinde özel hekimlik uygulamalarında geçerli olacak katsayıları her yıl belirlemektedir. Merkez Konseyi bu yetkisini tabip odalarımız ve konuyla ilgili diğer tarafların görüş ve önerilerini alarak, gerek duyduğunda odalar arasında uyumu sağlamaya dönük çalışmalar yaparak ve vardığı sonuçları odalara bildirmek suretiyle kullanmaktadır.

Katsayı tespiti süreci doğal olarak çeşitli zorluklar barındırmaktadır. O nedenle katsayı önerinizi ilinizde veya bölgenizde özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerle birlikte özel sağlık kuruluşlarının görüşlerini de alarak belirlemenizde büyük yarar vardır. Zira bazen illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumları ile çok uyumlu olmayan katsayı talepleri (veya uygulamaları) ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Katsayılar tespit edilirken illerin ve bölgesel farklılıkların belirlenmesinde, bilimsel ve objektif bir zemine oturmasında odalarımızla birlikte TTB olarak titiz, tarafsız ve yoğun bir çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda, illerimize göre katsayılarımızı belirlerken T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın İllerin ve Bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren ve illerimizi altı gruba ayıran çalışmasının (SEGE-2011) amacımıza uygun olacağı düşünülmüştür. Bu çalışmada sosyoekonomik büyüklük ve satın alma gücü de dahil elliye yakın parametre üzerinden her ilin gelişmişlik düzeyi belirlenmekte ve buna göre gruplar oluşturulmaktadır. Bu yıl da katsayılar tespit edilirken bu grupların temel alınmasının meslektaşlarımız ve hastalar açısından daha adil ve doğru olacağı, bu şekilde objektif kriterlerle belirlemenin spekülasyon ve tartışmaları önleyeceği, belirlenen katsayılara güvenin yüksek olacağı öngörülmektedir. 

Bu öngörümüz ve TTB Merkez Konseyi ile TTB HUV Danışma Kurulu toplantılarında alınan karar gereğince 2020 Yılı katsayılarımızın belirlenmesinde de, yukarıda adı geçen çalışma göz önünde bulundurulacaktır. Bu nedenle, 2020 yılı katsayı önerilerinizi belirlerken, oda bölgenizdeki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin göz önünde bulundurulması gerçekçi ve sağlıklı bir katsayı saptanması açısından yararlı olacaktır. 

2016-17-18-19 yılları TTB özel hekimlik uygulamaları katsayılarının tespitinde yararlandığımız yukarıda adı geçen T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın SEGE 2011 araştırması bilgilerine ve bu bilgilerden yararlanılarak tespit edilen 2016-17-18-19 yılları katsayıları listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

A.    http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/548/SEGE-2011.pdf

B.     http://www.ttb.org.tr/katsayilar.php

Bilindiği gibi, 01 Ocak 2015 tarihinden bu yana TTB Hekimlik Uygulamalar Veritabanı Listesi (TTB-HUV Tarifesi) uygulamada bulunmaktadır. Elektronik ortamda hizmet sunan bu uygulamamız ve abonelik kayıtlarımız devam etmektedir. 

Özel hekimlik uygulama ücretlerinin temelini ve ilk çarpanı oluşturan TTB-HUV Tarifesi, elektronik, dinamik ve aktif bir liste olduğundan, üzerinde devamlı çalışmayı ve günün koşullarına göre hızla güncellemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu özelliğe sahip TTB-HUV Tarifemiz yanında, özel hekimlik uygulama ücretlerinin ikinci çarpanını oluşturan 2020 Yılı katsayılarımız bu bakımdan önemlidir ve merakla beklenmektedir. 

Kasım 2019 ayı içinde yapmayı planladığımız HUV Danışma Kurulu toplantısında odaların katsayı önerileriyle birlikte ilgili diğer tarafların HUV Listesi ve yeni katsayılar hakkındaki düşünce ve önerileri de ele alınacaktır. 

Tabip Odalarımızın yukarıdaki bilgilendirmeler doğrultusunda, 2020 yılında uygulanmasını talep ettikleri katsayı önerilerini 20 Kasım 2019 tarihine kadar yazılı olarak TTB’ye iletmenizi bekliyoruz. 

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter