TTB 69. Büyük Kongre (Seçimli) Duyurusu

982/2018
10.05.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 69.Büyük Kongresi (Seçimli), çoğunluk aranarak 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde saat 09.00-17.00 arasında “Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara” adresindeki TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonunda,

çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 08-09 Haziran 2018 (Cuma-Cumartesi) “Devlet Su İşleri Konferans Salonu-Yücetepe”,

10 Haziran 2018 (Pazar) tarihlerinde “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki Öğrenci Kantini-Sıhhiye” adreslerinde yapılacaktır.

Toplantı gündemi ekte sunulmuş olup seçim 10 Haziran 2018 Pazar günü yapılacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2.fıkrasında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle Kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” ifadesinin yer aldığını bilgi olarak iletiriz. Dolayısıyla Büyük Kongre delegelerinin gerektiğinde yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

TTB 69. Büyük Kongresi’nin (Seçimli)  Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Not:
Ekteki yazı odanız delegelerine postalanmıştır, herhangi bir nedenle ellerine ulaşmaması durumu göz önüne alınarak, tarafınızdan da delegelerin bilgilendirilmesi yerinde olacaktır.

 

981/2018
10.05.2018

Sayın Delegemiz,

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 69.Büyük Kongresi (Seçimli), çoğunluk aranarak 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde saat 09.00-17.00 arasında “Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara” adresindeki TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonunda,

çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 08-09 Haziran 2018 (Cuma-Cumartesi) “Devlet Su İşleri Konferans Salonu-Yücetepe”,

10 Haziran 2018 (Pazar) tarihlerinde “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki Öğrenci Kantini-Sıhhiye” adreslerinde yapılacaktır.

Toplantı gündemi ekte sunulmuş olup seçim 10 Haziran 2018 Pazar günü yapılacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2.fıkrasında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle Kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” ifadesinin yer aldığını bilgi olarak iletiriz.

TTB 69. Büyük Kongresi’nin (Seçimli)  katılım ve katkılarınızla meslek örgütümüz ve ülkemiz tıp ortamı için olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
69. BÜYÜK KONGRE (SEÇİMLİ)
GÜNDEMİ
08-09-10 Haziran 2018

08 Haziran 2018 Cuma

Saat:14.00

-Divan seçimi

-Saygı duruşu

-69. Büyük Kongre gündeminin okunarak oya sunulması

-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı’nın açış konuşması

-Konukların konuşmaları

-Merkez Konseyi çalışma raporunun, mali raporunun ve denetleme raporunun okunması

-Raporların görüşülmesi

- Çalışma raporu ve mali raporun aklanmak üzere oya sunulması

-Tahmini bütçenin görüşülerek oya sunulması

YER:     Devlet Su İşleri Konferans Salonu Yücetepe-ANKARA

 

09 Haziran 2018 Cumartesi

Saat:09:30

-Karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması

-2018-2020 dönemi için Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, Merkez Konseyi ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday başvurularının alınması

-Dilek, istek ve önerilerin sunulması

-Kapanış

YER:     Devlet Su İşleri Konferans Salonu Yücetepe-ANKARA

 

10 Haziran 2018 Pazar

Saat:09:00-17:00

Seçim

 

YER: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Önündeki Öğrenci Kantini Sıhhiye-Ankara