2019 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri

3035/2018
18.12.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: 2019 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında.

Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

Maliye Bakanlığı'nca 30 Kasım 2018 tarih 30611  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:503" ile yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak açıklanmıştır. Buna göre

  1. Aidatlar

2019 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

a) Üye kayıt ücreti 70,00 TL
b) Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat 120,00 TL
c) Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler ile
aile hekimleri için aidat
245,00 TL
d) Diğer üyeler için aidat 390,00 TL

65 yaşından büyük ve mesleki faaliyeti bulunmayanlardan üyelik aidatı alınmaz; bu üyelere düzenlenen kimlik kartlarından ücret alınmaz. Bu kartların maliyeti Merkez Konseyi tarafından karşılanır.

Aidat yıl başındaki statüye göre belirlenir. Yıl içinde üyenin statüsünde meydana gelen değişiklikler aidatta değişikliğe sebep olmaz.

Aidat yıl başında tam olarak tahakkuk eder.

Herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılmaz; ilgili yıl için de tam olarak aidat tahakkuk ettirilir. 

Tıpta uzmanlık ana dal asistanlarının aidatı 2015 yılı ve sonrası için indirimli belirlenmiştir. Bu belirleme önceki yıllara ilişkin aidat miktarlarında değişikliğe yol açmaz, iade veya mahsup yapılmasını gerektirmez.

Üyelik nakillerinde aidat tam olarak, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenebilmesine imkan veren biçimde taksitlendirilerek tahsiline ilişkin işlem yapılması (kredi kartına taksit, maaş hesabına talimat, vb.) halinde ilgili aidattan herhangi bir faiz alınmaz.

Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur. Faiz günlük olarak hesaplanır.

  1. Para cezaları

2019 yılında işlenen disiplin suçlarına ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

13 Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına geçerli bir mazereti olmaksızın
katılmamak ve/veya oy kullanmamak
390 TL  
36/2 Onur Kurulu üyelerinin reddine ilişkin talebin kabul edilmemesi 1.169 TL 1.949 TL
39/b Para cezasının gerektiren disiplin eyleminde bulunulması 1.169 TL 1.949 TL
50 Meslekten men cezasına rağmen çalışmak 3.897 TL 7.795 TL

Belge ücretleri

2019 yılında uygulanacak belge ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Üye kimlik kartı yenileme ücreti 55 TL
Üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten
(üyelik belgesi, sicil belgesi, faaliyet belgesi, vb.) her bir belge için
25 TL
Her türlü tescil ve onay işlemleri için 125 TL

NOTLAR:

1-Yeni kayıt olan hekime verilen kimlik kartından ücret alınmaz ve bu kartlar için Merkez Konsey’e ödenecek ücret ilgili oda tarafından karşılanır.

2-Oda üyesi olmayanlara verilen her türlü belgeden, tescil ve onay işlemleri için belirlenmiş olan ücret alınır. İstenen belgenin niteliği gereği bu ücretin yetersiz kalması halinde, Yönetim Kurulu, bu miktarın 10 katına kadar farklı bir ücret belirleyebilir.

3- Hekimlik Uygulamaları Veritabanı uygulamaları bağlamında, haricen yapılması istenen hesaplamalar ve değerlendirmeler için, işin niteliği ile harcanacak emeğin niteliği gözetilerek belge ücretinin 100 katına kadar ücret belirlenebilir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.   

Saygılarımızla,

Dr.B.Nazım YILMAZ
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter