Cizre Davası Duruşma ve Forum Çağrısı

2022/2018
19.09.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İnsan yaşamını büyük bir adanmışlıkla her şeyin önünde tutan, insanın sağlığını öncelemeye özen gösteren, 30 Ocak 2016 tarihinde Cizre’de sokağa çıkma yasağı ve çatışma nedeniyle sığındıkları bodrumlarda yaralı, aç, susuz kalmış insanların yardım çığlıklarına duyarsız kalamadığı için yola çıkan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya ve on üç sağlık çalışanının yargılanmasına 28 Eylül 2018 tarihinde Saat:09.00’da Mardin’de 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacaktır. Konuyla ilgili 19 Eylül 2018 tarihinde Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri ile birlikte yapılan basın açıklaması ektedir.

Duruşma öncesinde 27 Eylül 2018 tarihinde Mardin Tabip Odası toplantı salonunda Saat:17.30’da “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri ve Sağlıkçı Tutumu” ile ilgili bir forum düzenlenecektir.

Anılan foruma ve duruşmaya katılım sağlayacağınız düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

19.09.2018

BASIN AÇIKLAMASI

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMESİ YARGILANAMAZ

İnsan sağlığını korumak geliştirmek ile görevli sağlık çalışanlarının hemen hepsi mesleklerine başlarken ettikleri yeminlerle topluma karşı mesleklerini hangi ilkeler ışığında yürüteceklerine dair söz verirler. İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstermek mesleklerimizi uygularken gözettiğimiz temel ilkedir. Bu nedenle yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, milliyet, cinsiyet, ırk, politik düşünce, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin hastalarımızla aramıza girmesine izin veremeyiz. Tıbbi bilgimizi ve becerimizi hastalarımızın yararı için kullanırız. Toplum yeminimizin farkındadır ve bizlerin bu yeminlerin içeriklerine uygun davranacağımıza olan güvenle bizden yardım ister, kendini, bedenini bize teslim eder ve en gizli sırlarını bizimle paylaşır.

Mesleklerimizin bize yüklediği bu sorumluluğu ancak, yaşamımızı insana adadığımızda, hastaların sağlığını ve onurunu en üst düzeyde koruduğumuzda, hastalarımızın haklarına saygı duyarak, mesleğimizi özerk biçimde, vicdanımızla ve onurumuzla sürdürdüğümüzde yerine getirebiliriz. Bu nedenle çeşitli zamanlarda egemen politikalar, ön yargılar, çıkarlar,  mesleğimizi ilkelerine uygun olarak uygulamamızı engellemeye çalıştığında tüm güçlüklere karşın görevimizi yerine getirmeye devam ederiz.

Gezi eylemleri sırasında yaralananlara ilk yardım desteği sağlayan biz sağlık çalışanları ve kurumları bu nedenle yargılandık. Bizden yardım isteyen insanlarla aramıza mahkemeler ve yönetmelik değişiklikleriyle girmeye çalıştılar. Yardım bekleyen bir hastaya hangi sağlık çalışanı duyarsız kalabilir ki? Aynı sorumluluğu Kocaeli, Van depremlerinde; Soma, Ermenek katliamlarında da yerine getiren yine bizdik.

Bir hastanede 18 yaş altındaki gebe çocukların bildiriminin yapılmadığını bir sosyal hizmet uzmanı nasıl rapor etmeden çalışmaya devam edebilir. Bu duyarlılığı ödüllendirileceğine ne yazık ki görev yeri değiştirildi ve kendisine dava açıldı. Ama biz hepimiz biliyoruz ki bu meslek onuruna uygun, saygın davranış on sekiz yaş altındaki gebe bildirimlerinin daha düzenli yapılmasını sağladı.

30 Ocak 2016 da  Cizre’de sokağa çıkma yasağı ve çatışma nedeniyle sığındıkları bodrumlarda yaralı, aç, susuz kalmış insanların yardım çığlıklarına duyarsız kalamadığı için yola çıkan on dört sağlık çalışanı  bir ambulansla yola çıktı. Ama yardım etmeleri engellendi ve sonuç olarak yüzlerce kişinin ölmesine tanık olduğumuz günler yaşandı. İnsan yaşamını büyük bir adanmışlıkla her şeyin önünde tutan, insanın sağlığını öncelemeye özen gösteren sağlık çalışanları ne yazık ki 28 Eylül 2018 tarihinde Mardin’de yargılanmaya başlanacaktır.

Biz mesleki sorumlulukların yerine getirilmesini, mesleki özerkliği korumayı, mesleği insan yaşamını ve hastaların haklarını koruyarak yerine getirme ilkelerini savunan, koruyan, sağlık meslek birlikleri ve örgütleri olarak mesleklerinin gereğini yerine getiren sağlık çalışanlarının yargılanmalarını mesleki ilkelerimize aykırı buluyoruz. Sağlık çalışanının ihtiyacı olana yardım etme çabası yargılanmamalıdır.

Tüm kamuoyunu arkadaşlarımıza destek vermeye ve yaşam hakkından yana olmaya davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ (TDB)

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI (DEV-SAĞLIK İŞ)

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜMRAD-DER)