İşyeri hekimliği belgelerinin kiralanması iddialarının araştırılması

2802/2019
09.10.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu   :İşyeri hekimliği belgelerinin kiralanması iddialarının araştırılması.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne ulaşan bilgilere göre, çeşitli illerimizde işyeri hekimliği yapıyor görünen ancak ilgili işyerine hiç gitmeyen meslektaşlarımızın bulunduğuna ilişkin iddialar ileri sürülmektedir. 

Çalışanların sağlığının korunması için görevlendirilen işyeri hekimlerinin ilgili işyerine bizzat gitmesi gerektiği açıktır. İşyeri hekimi olarak kayıtlı olduğu işyerine gitmeyen hekim, görevini yerine getirmediği gibi ilgili işyerinde çalışanların koruyucu sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına da sebep olmaktadır.

Tabip odalarımızın, bölgelerindeki işyerlerinde işyeri hekimi olarak görevli olmasına karşın, fiilen bu görevi yerine getirmeyenleri saptaması, bu meslektaşlarımız hakkında disiplin soruşturması açmaları gereklidir. Diğer yandan, bu işyeri hekimlerini istihdam eden ortak sağlık ve güvenlik birimleri varsa bunlara ilişkin bilgilerin, gerekli yaptırımın uygulanabilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilmelidir.

Bütün bunlardan başka, 31.12.2019 itibariyle, Oda bölgenizde bu konuyla ilgili yapılan işlemlerin, Bakanlık nezdinde takip edilebilmesi ve ülke genelinde yaygınlık durumunun anlaşılabilmesi için olgusal bazda somut bilgileriyle birlikte Merkez Konsey’e gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri