Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği Sempozyumu

1423/2018
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Radyasyonun yeni teknolojik gelişmelerle birlikte yaygın kullanımı sonucu farklı sağlık çalışanları yeterli koruma ve güvenlik önlemleri olmadan doğrudan radyasyon maruziyeti ile karşı karşıya kalmaktadır.

Özellikle skopi cihazının farklı uzmanlık alanlarında yoğun kullanımı ve radyasyon maruziyetinin olumsuz sonuçları açısından konunun ivedilikle tartışılmasını ve gereken önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu nedenle SÇS Çalışma Grubu ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) olarak "Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ" sempozyumu düzenlenmiştir.

Ekte I. Duyurusu bulunan sempozyumun üyelerinize duyurulmasını, katkı ve katılımlarının sağlanması yönünde desteklerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri