Ekonomik Kriz ve Sağlık Alanına Yansımaları

2122/2018
01.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye, ekonomistler tarafından kriz olarak değerlendirilen, enflasyonun ve faizin arttığı, Türk Lirası’nın yabancı ülke paraları karşısında kısa sayılabilecek bir zaman diliminde büyük değer kaybettiği bir dönemi yaşamaktadır. Kriz dönemlerinin en belirgin özelliği emekçilerin işlerini kaybetmeleri, halkın giderek yoksullaşması ve temel gereksinimlerini bile karşılayamaz hale gelmesidir.

Bu süreçte siyasal iktidarların sosyal güvenlik alanında önemli kısıtlamalara gitmesi, sağlık alanında katkı paylarını arttırması; ilaç ve tıbbi malzemelerde yaptıkları kısıtlamalar, halkın sağlık hakkını daha da sınırlayacaktır. Aynı zamanda siyasal iktidarın “yeni ekonomik program” olarak adlandırdığı bu dönemde hekimleri iş güvencesinden yoksun, düşük ücretle çalıştırma, maaşların geç ödenmesi, döner sermaye ücretlerinde düşüş veya ödenmeme gibi ciddi riskler beklemektedir.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak hekimleri bu programa karşı koruma ve mücadele etme yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Bu nedenle tabip odalarımızın Ekim ayından başlamak üzere hekimlerin uğradıkları hak kayıplarını tespit etmeleri ve Birliğimiz ile bu bilgileri paylaşmaları çok kıymetlidir.

TTB Merkez Konseyi olarak tabip odalarından beklentimiz özel hastanelerde işten çıkartılan, ücretleri düşürülen yada geç ödenen, kamu hastanelerinde döner sermaye ücretlerinde düşme yaşanan yada ödenmeyen hastanelerin bilgilerinin paylaşılmasıdır. Aynı çalışmanın OSGB’ler başta olmak üzere birinci basamak alanında da yapılması önemlidir.

Tüm bunlarla birlikte illerde yaşanan önemli ve yaygın sağlık hak kayıplarının iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri