15 Mart BEYAZ MİTİNG

387/2020
31.01.2020

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

15 Mart’ta sağlıkta şiddetle mücadele taleplerimizin kabul edilmesi için Beyaz Miting ve şiddeti durdurmaya yönelik yeterli adımların atılmaması durumunda 17 Nisan 2020 tarihinde beyaz g(ö)rev eylemleri yapacağız.

Bu eylemleri Türk Tabipleri Birliği(TTB), Türk Dişhekimleri Birliği(THD), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Psikologlar Derneği(TPD),  Ankara Veteriner Hekimler Odası, Türkiye Veteriner Hekimler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) olarak birlikte yapıyoruz.    

Taleplerimizi üyelere ve yerel yetkililere duyurmak, Beyaz Miting’e yönelik, katılımı arttırmak ve Ankara’ya gidişi örgütlemek için çalışmalarınızı ortaklaştırmak amacıyla bulunduğunuz şehirlerde bu örgütlere bağlı oda, şube ve temsilciliklerle bir araya gelerek işbirliği yapmanız önemlidir.

Sonuç alıcı bir miting için gerekli çabalarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

Ek:

1-31 Ocak 2020 tarihinde yapılan ortak basın açıklaması metni

2-Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamı için 5 Acil Talebimizi içeren metin