Özel Hekimlik İletişim Portalı

1962/2017
20.11.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

09 Temmuz 2017 tarihinde yeni yürütme kurulunu oluşturan Özel hekimlik Kolu 12 Kasım 2017 tarihinde “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz” Çalıştayını gerçekleştirmiş ve çalışma programı içerisinde yer alan diğer etkinliklere yönelik hazırlıklara da başlamıştır.

Bu gelişmelerin yanı sıra özel hekimlik alanında faaliyet gösteren hekimler arasında iletişimi kuvvetlendirmek, sahada yaşanan olumlu/olumsuz gelişmeleri, haberleri paylaşmak, özlük/ demokratik haklarla ilgili bilgilendirmek ve yaşanan deneyimlerin ortaklaştırılarak bilgi paylaşımını kuvvetlendirmek üzere www.ozelhekimlik.org  adresli iki bölümden oluşan bir iletişim portalı da oluşturulmuştur. 

İlk bölüm kamuoyuna açık olup özel hekimlik alanına özgü genel bilgilendirme ve duyuru amaçlı kurgulanmıştır. İkinci bölüm ise yalnızca üye olma kurallarını kabul eden hekimlerin tartışma/paylaşım gibi etkinliklerini gerçekleştirebileceği bölümdür.

Portal özel hekimliğe özgü kurumsal olarak tabip odaları ve uzmanlık dernekleri, muayenehane, özel hastane, tıp merkezi, laboratuvar, poliklinik, diyaliz merkezi vb. kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın katılımına açık olduğu gibi çalışma tercihini kamu, aile hekimliği, işyeri hekimliği vb. farklı alanlarda kullanmış olan diğer tüm meslektaşlarımıza da açıktır.

Şu anda muayenehane ve özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik iki anket çalışmasını da içeren iletişim portalının (www.ozelhekimlik.org) kullanımının yaygınlaştırılması ve de etkin olabilmesi için üyelerinize duyurulması konusunda desteğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M.Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri