Şiddet Olaylarının İş Kazası Kapsamında Yasal Süreçlerinin Takip Edilmesi

2061/2017
30.11.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hekimlere yönelik şiddet olaylarının uluslararası ve ulusal mevzuatlar gereği iş kazası olarak kabul edilerek kayıtlara geçmesi, ilgili yasal mercilere bildirilmesi yönünde uzun bir süredir TTB ve diğer sağlık çalışanları örgütlerince sürdürülen mücadelede önemli bir gelişme yaşanmıştır.

09.10.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na konuyla ilgili Kurumumuzca gönderilen yazılar sonrası ÇSGB İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce 16.11.2017 tarihinde geri dönüş olmuş ve bu yazıda; “sağlık hizmet sunucularında çalışanların herhangi bir iş kazasına maruz kalmaları durumunda bu kazaların, işveren mahiyetine haiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından –Beyaz kod- sistemiyle kendi bünyelerinde kayda alınsa dahi 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na iş kazası bildiriminin yapılması gerektiği” belirtilmiştir.

Bu çerçevede hekimlere yönelik şiddet olaylarının iş kazası kapsamında yasal süreçlerinin takip edilmesi ve konuyla ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesi konusunda katkı ve katılımlarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M.Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri