Fiili Hizmet Zammı İmza Metni

2091/2018
27.09.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:21.09.2018 tarih ve 2032/2018 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile fiili hizmet zammı ile ilgili etkinlik planı ve materyalleri iletilmişti.

Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak oluşturulan imzaların toplanacağı metin ektedir.

Tüm tabip odalarına bu konuda gösterecekleri çaba için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ek için tıklayınız...