Oda üyelikleri

033/2019
03.01.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu   :Oda üyelikleri hakkında.

Son zamanlarda, hekimlerin oda üyesi olmaksızın da mesleklerini icra edebilecekleri, yasal düzenlemede değişiklik yapıldığı ve torba yasa ile yapılan bir düzenlemeyle üyelik zorunluluğunun kaldırıldığı ve benzeri ifadelerle odalara çok sayıda başvuru yapıldığı anlaşılmış olup geçerli kuralların hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

05.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un11. maddesiyle; Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu torba kanun hükümleri hekimlerin birden çok yerde çalışmalarında odadan onay almalarına ilişkindir. Bu hükümlerin oda üyeliği ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere tabip odası üyeliği Anayasa’nın 135. maddesi ile 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme yaklaşık 40 yıldır aynıdır, hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli görevlerinde çalışanlar hariç olmak üzere mesleğini uygulayan bütün hekimlerin odaya kayıt olması zorunludur. Bir başka anlatımla sadece kamu kurum ve kuruluşlarında kamu görevlisi olarak çalışan hekimlerin odaya kayıt olmaları isteklerine bağlıdır. Bunların dışında kalan bütün hekimler mesleklerini uygulamaya başladıktan sonra bir ay içinde ilgili tabip odasına kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeksizin çalışan hekimlerin saptanması halinde çalışmaya başladıkları tarihten itibaren odaya üye kabul edilerek kayıt ücreti ve aidat yükümlülüğüne tabi tutulmaları söz konusu olacak; ayrıca anılan hekimler hakkında disiplin soruşturması da açılabilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri