Hasta Hakları Kurullarında temsil

344/2019
29.01.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Konu: Hasta Hakları Kurullarında temsil

Hasta Hakları Yönetmeliği’nde 16.01.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik sonucu Hasta Hakları Kurullarında Tabip Odası temsilcisi bulunacaktır.

Halen İl sağlık müdürlüğü bünyesinde bir ya da birden fazla kurulan Hasta Hakları Kurulları; üniversite hastaneleri,  özel sağlık kurum ve kuruluşları, kamu hastaneleri, ağız diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden gelen başvuruları değerlendirmektedir.

Kurul, sağlık kuruluşunda çözülemeyen, her türlü şikayeti  değerlendirip karara bağlamanın yanında, öneri sunmak ve düzeltici işlemleri belirlemekle görevlidir.

Kurul, başvuruları hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırılık yönünden değerlendirmekte; hatalı tıbbi uygulama yapıldığına yönelik şikayetler ise kurulun görev alanı dışında kalmaktadır

Oda temsilcilerimizin, oda üyesi hekimler hakkındaki şikayetlerde, hizmetin yürütümü, organizasyondaki olası sorunlar, iş yükü vb. çoklu  nedenler yönünden konunun titizlikle incelenmesini sağlaması önem taşımaktadır.

Yanı sıra önemli Kurul işlevlerinden olan, hasta hakları ihlaline sebep olabilecek uygulamaların incelenmesi,  hasta haklarının geliştirilmesi için öneri ve düzeltici işlem belirlenmesi çalışmalarına katkı verilmesi de çok değerli olacaktır.  Özellikle  bu görevlerin sağlıkta şiddet ile ilişkili konularda düzeltici önerilerin geliştirilmesine  de katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Belirtiğimiz işlevleri bütünlüklü bir bakış açısı ile yerine getirebilecek kıdem ve yetkinlikte üyelerimizin kurul üyesi olarak belirlenmesi yerinde olacaktır. Ayrıca kurula gelecek şikayetlerin üçüncü basamak eğitim araştırma kuruluşlarından, ikinci basamak hastanelerden yanı sıra aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden olabileceği dikkate alınarak; ilgili kurul üyesine, bu alanlardaki hizmetin işleyişi, hekimlerin sağlık hizmeti içindeki durumları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip hekimlerden oluşan bir danışma kurulu belirlenmesi de düşünülebilir.

Hasta Hakları kurullarında, Tabip Odası temsilcisinin, hekimler hakkındaki şikayetlerde objektif kararların verebilmesine katkı sunabilmesi, şikayetlerin nedenlerinin saptanıp çözülebilmesine, sağlık hizmetinin geliştirilmesine ve bu anlamda hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilebilmesine yönelik çalışmalara etkili katılımı için, bu konu hakkında bilgi verilerek oda bölgenizdeki tüm sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin Odanıza üye olmaya davet edilmesi önerilmektedir.

Birliğimiz, Hasta Hakları Kurullarında Tabip Odası Temsilcisinin yer alması için Sağlık Bakanlığına ilettiğimiz taleplerimizin yanında, açtığımız davada bu yönde verilen iptal kararı sonrası, gecikmeli de olsa bir adım atılmış olmasını önemsemektedir.

http://www.ttb.org.tr/images/stories/haberler/2016/danistay_karar_hasta_haklari_kurullari.pdf

Birden fazla ilin bağlı olduğu odalarımızda, oda merkezinin bulunmadığı illerde de kurulların bulunduğu gözetilerek veya birden fazla kurul kurulmuş illerde her kurul için ayrı temsilci belirleneceğini hatırlatıyoruz. Çalışmalarınızın sonuçlarından Birliğimizi bilgilendirmenizi diler, olası sorunlarda katkı isteyebileceğinizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ek: Hasta Hakları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri olan 42/B ve 42/C:

 

Hasta Hakları Birimleri  Hasta Hakları Kurulları, Sertifikalı Eğitim

Madde 42/B –  

Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde  hasta hakları birimleri oluşturulur.

İl sağlık müdürlüğü; üniversite hastaneleri, özel sağlık kurum ve kuruluşları, kamu hastaneleri, ağız diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden gelen başvuruları değerlendirmek, karara bağlamak, öneri sunmak ve düzeltici işlemleri belirlemek üzere Hasta Hakları Kurulu oluşturur.

Kurul, başkan dahil aşağıdaki üyelerden oluşur. İl sağlık müdürü veya müdürlük temsilcisi Kurulun başkanıdır.

Diğer üyeler şunlardır: Şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından bir temsilci, şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu işyeri sendika temsilcisi, şikayet edilen personelin görev yaptığı kurumun ildeki üst yöneticisi tarafından görevlendirilen bir kurum temsilcisi, özel sağlık kuruluşlarında ise kuruluşun üst yöneticisi tarafından belirlenen bir temsilci, hasta hakları derneklerinden yoksa tüketici derneklerinden bir temsilci, ildeki insan hakları kurulundan bir temsilci, valilikçe görevlendirilen bir vatandaş.

Birden fazla hasta hakları derneğinin veya tüketici derneğinin başvurması durumunda, dernek temsilcisi il sağlık müdürlüğünce kura yoluyla belirlenir.

İl sağlık müdürlüğü ihtiyaç halinde birden fazla kurul oluşturabilir.

Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sertifikalı eğitimler 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Kurulun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Madde 42/C –  

Kurulun görevleri ile çalışma usul ve esasları şunlardır;

a) Kurul, sağlık kurum ve kuruluşu tarafından yerinde çözülemeyen yazılı ve/veya elektronik başvuruları değerlendirir.

b) Hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırı davranış sebebiyle kurul tarafından verilen ihlal kararları, ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna ve ilgili personele yazılı olarak tebliğ edilir. Son altı ay içerisinde ikiden fazla hak ihlali kararı verilen sağlık meslek mensubu hakkındaki dosya 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre Sağlık Meslekleri Kuruluna gönderilir.

c) Kurul, gerek görürse hasta hakları ihlaline sebep olabilecek uygulamaları inceler  ve hasta haklarının geliştirilmesi için öneri ve düzeltici işlem belirlenmesine karar verir. Sağlık kurum ve kuruluşu belirlenen süre içinde gerekli önlemleri alır, girişimlerde bulunur ve yapılan işlem hakkında kurulu bilgilendirir.

ç) Sekretarya hizmetleri il sağlık müdürlüğü hasta hakları koordinatörlüğünce yürütülür.

d) Kurul, başvurunun kurula ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde başvuru hakkında karar verir.

e)  Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Karara itirazı olan üyelerin karşı oy gerekçeleri, kararın altına özet olarak yazılır.

f) Kararlar, üyeler tarafından imzalanarak dosyalanır. Kararlar ilgili sağlık kurum ve kuruluşu ile başvurana bildirilir.

g) Hasta hakları birimine yapılan başvurular ve kurulda görüşülen dosyalar gizlidir, hiçbir şekilde üçüncü kişilere bilgi verilemez. Bilgi ve dosyalar resmi olarak talep edilmesi kaydıyla idari soruşturma yapan incelemeciye ya da adli mercilere gizliliğe riayet edilerek verilir. Kurul üyeleri gizliliğe riayet etmekle yükümlüdür.

ğ) Kurul gerek gördüğünde ilgilileri kurula davet edebilir.

h) Sivil toplum temsilcisi ve sendika temsilcisi olan üyelerin görev süresi takvim yılıdır. Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç defa katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bu kişiler üç yıl süreyle yeniden üye olarak seçilemez. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

ı) Tıbbi hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından değerlendirilmez.

İl sağlık müdürlüğünce bu Yönetmelik uygulamalarına aykırı davranışı tespit edilen kurul üyelerinin üyeliğine son verilir ve bunlar beş yıl süreyle yeniden üye olarak seçilemez.

Hasta hakları kurulu kararlarının özeti, şikayet edilen kişi isimlerine yer verilmeksizin il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulur.