2020 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri

3602/2019
27.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: 2020 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında.

Türk Tabipleri Birliği Yasası ile Büyük Kongre kararlarımız uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.[1]

Maliye Bakanlığı tarafından 23 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:512" ile yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak açıklanmıştır. Buna göre;

1. Aidatlar

2020 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

a)

Üye kayıt ücreti

85,00 TL

b)

Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat

147,00 TL

c)

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat

300,00 TL

d)

Diğer üyeler için aidat

478,00 TL

65 yaşından büyük ve mesleki faaliyeti bulunmayanlardan üyelik aidatı alınmaz. [2]

Aidat yıl başındaki statüye göre belirlenir, yıl içinde üyenin statüsünde meydana gelen değişiklikler aidatta değişikliğe sebep olmaz.

Aidat yıl başında tam olarak tahakkuk eder. Herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılamayacağı gibi doğmuş bulunan aidat tam olarak tahsil edilir. 

Tıpta uzmanlık ana dal asistanlarının aidatı 2015 yılı ve sonrası için indirimli belirlenmiştir. Bu belirleme önceki yıllara ilişkin aidat miktarlarında değişikliğe yol açmaz, iade veya mahsup yapılmasını gerektirmez.

Üyelik nakillerinde aidat tam olarak, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenebilmesine imkan veren biçimde taksitlendirilerek tahsiline ilişkin işlem yapılması (kredi kartına taksit, maaş hesabına talimat, vb.) halinde ilgili aidattan herhangi bir faiz alınmaz.

Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur. Faiz günlük olarak hesaplanır.

2. Para cezaları

2020 yılında işlenen disiplin suçlarına ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da yukarıda belirtilen güncellemeye uygun olarak aşağıdaki şekildedir:

13

Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmamak ve/veya oy kullanmamak

478 TL

 

36/2

Onur Kurulu üyelerinin reddine ilişkin talebin kabul edilmemesi

1.434 TL

2.390 TL

39/b

Para cezasının gerektiren disiplin eyleminde bulunulması

1.434 TL

2.390 TL

50

Meslekten men cezasına rağmen çalışmak

4.780 TL

9.560 TL

3. Belge ücretleri

2020 yılında uygulanacak belge ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Belgenin niteliği

Ücreti

Üye kimlik kartı yenileme ücreti

67 TL

Üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten (üyelik belgesi, sicil belgesi, faaliyet belgesi, vb.) her bir belge için

30 TL

Her türlü tescil ve onay işlemleri için

153 TL

NOTLAR:

1-Odaya ilk kayıtta kimlik kartı için üyeden ücret alınmaz.

2-Oda üyesi olmayanlara verilen her türlü belgeden, tescil ve onay işlemleri için belirlenmiş olan ücret alınır. İstenen belgenin niteliği gereği bu ücretin yetersiz kalması halinde, Yönetim Kurulu, bu miktarın 10 katına kadar farklı bir ücret belirleyebilir.

3-Hekimlik Uygulamaları Veritabanı uygulamaları bağlamında, haricen yapılması istenen hesaplamalar ve değerlendirmeler için, işin niteliği ile harcanacak emeğin niteliği gözetilerek belge ücretinin 100 katına kadar ücret belirlemeye Merkez Konsey yetkilidir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.B.Nazım YILMAZ
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

[1] Türk Tabipleri Birliği Yasası m.8/3- Bu miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılır.; 08-09/06/ 2018 tarihli 69. Büyük Kongre kararları

[2] 01-02/07/ 2011 tarihli 60. Büyük Kongre