Seçimlerde aday olacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri

808/2018
25.04.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu   :Seçimlerde aday olacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri hk.

Bilindiği üzere 24 Haziran 2018 tarihinde Milletvekili Genel Seçimleri ile Cumhurbaşkanı seçimi yapılacaktır. Anılan seçimlerde, aday olabilmek için kamu görevlilerinin yanı sıra, oda yönetim ve denetim kurullarında görevli olanların da bu görevlerinden ayrılmaları gereklidir.

Yüksek Seçim Kurulu, 21.04.2018 tarih ve 30398 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 262 sayılı Kararında bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak karar vermiştir. Buna göre; Seçimlerde aday olmak isteyen Oda yönetim ve denetim kurullarında görevli hekimlerin en geç 26.04.2018 Perşembe günü mesai saati bitiminden önce bu görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gereklidir. (link: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180421m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180421m1.ht)

Bu durumda, milletvekili veya Cumhurbaşkanı adayı olacak yönetim ve denetim kurulu üyelerimizin en geç 26 Nisan 2018 tarihinde Oda yönetim ve denetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin dilekçesini vermiş olması gereklidir.

Üyenin görevinden ayrılması, adaylık sebebiyle görevinden ayrılma isteğini ve bunun 26.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmasını talep eden bir dilekçeyi imzalayarak Oda’ya vermesiyle olur.  Oda bu dilekçeyi kayda alır ve ilgiliye bu hususu belirten yazılı bir belge verir. İlgili üyenin yerine söz konusu organ için seçilmiş olan yedek üye göreve davet edilir. Durum Merkez Konsey'e de ayrıca bilgi olarak iletilir.

Diğer yandan, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında görevli olanların aday olamaması ya da seçilememesi halinde kurul üyeliğine dönüşüne ilişkin açık bir yasa kuralı bulunmamaktadır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da aday olamama veya seçilememe halinde göreve dönebileceklerle ilgili düzenlemede kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu organlarında görevli olanlarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ayrıca, organ üyeliğinden istifa eden kişinin yerine yedek üye göreve davet edilerek söz konusu kişi ilgili kurul üyeliğine başlamaktadır. Bu konuyla ilgili bir uyuşmazlıkta verilen yargı kararı da bu yöndedir. (Balıkesir İdare Mahkemesi, 26.5.2016 tarih ve 2015/1373 E. 2016/782 K.)

Bütün bunlardan başka, aday olmak için istifa etmesi gerekirken istifa etmeyenlere üyeliğinin düşürülmesi veya disiplin soruşturması açılması gibi Oda tarafından yerine getirilebilecek bir işlem söz konusu değildir. Bu durumda uygulanabilecek tek yaptırım ilgililerin adaylıklarının seçim kurulu tarafından geçersiz sayılmasıdır. Bu bakımdan herhangi bir göreve aday olup da Oda’daki görevinden istifa etmeyenlerin yönetim ya da denetim kurulundaki üyeliğinin düşürülmesi gibi bir yaptırım söz konusu değildir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi
2. Başkanı