Yabancı Uyruklu Hekimlerin Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışabilmesi İçin Tabip Odasına Üye Olmaları Gerektiği

3375/2019
04.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Yabancı Uyruklu Hekimlerin Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışabilmesi İçin Tabip Odasına Üye Olmaları Gerektiği Hk.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapılarak;

İl Sağlık Müdürlüklerinin farklı görüş ve uygulamaları nedeniyle yabancı uyruklu hekimlerin Tabip Odalarına kaydı yapılmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalıştırıldığını belirtilmiş, bu durumun önüne geçilmesi için yabancı hekimlere çalışma belgesi verilirken, tabip odasına kayıtlı olduklarını gösterir üyelik belgesinin istenmesini talep edilmiştir. Talebimizin reddedilmesi üzerine yargı yoluna başvurulmuştur.

Danıştay 8. Dairesi, 26.06.2019 tarih ve E.2015/8529, K.2019/ 6129 sayılı kararında;  

Türk Tabipleri Birliği’nin üyelerinin mesleki faaliyetlerine ve üyeleri ile halk arasındaki ilişkilere yönelik kuralları belirlenmek adına düzenlemeler yapabileceğini ve özel sağlık kuruluşlarında çalışacak yabancı uyruklu hekimler için odaya üyelik yaptırma zorunluluğu bakımından bir istisna öngörülmediğini gerekçe göstererek Sağlık Bakanlığı işleminin iptaline karar vermiştir. Kararın içeriğinde Birliğimize gönderilen genel yazının dayanağı olan Yönetmelik hükümlerinin de iptaline karar verildiği belirtilmiştir (EK-1). Söz konusu karar uyarınca; yabancı uyruklu hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmesi için Tabip Odasına üye olmaları gerekmektedir. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi iptal kararında belirtilen gerekliliklerin ülke genelinde yerine getirilmesi ve hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur(EK-2).

Sağlık Bakanlığı’nın Birliğimize göndermiş olduğu genel yazı ve dayanağı Yönetmelik hükümleri Danıştay kararları ile iptal edilmiş olduğundan ve idari yargı iptal kararları işlemi en başından itibaren ortadan kaldıran kararlar olması sebebiyle;

1. Yabancı uyruklu hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmesi için Tabip Odası onayının zorunlu olduğunun işlemlerinizde dikkate alınması,

2. Odanız bölgesindeki İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak Genelgemizden önce Tabip Odası onayı olmaksızın çalışma belgesi düzenlenen yabancı uyruklu hekimlerin isim ve çalışma adreslerinin Odamıza bildirilmesinin istenmesi,

3. Bildirilen yabancı uyruklu hekimler yönünden gerekli şartları taşıması kaydıyla Tabip Odası onayının verilmesi,

4. Tabip Odasına üye olma koşulunu sağlamayan yabancı uyruklu hekimler yönünden çalışma belgelerinin iptal edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmesi ve Müdürlük tarafından yürütülen işlemlerin takip edilmesi hususlarında gerekli işlemlerin yapılması ile karşılaşılan sorunların Merkez Konseye iletilmesini dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ekler:
1)
Danıştay 8. Dairesi, 26.06.2019 tarih ve E.2015/8529, K.2019/ 6129 sayılı kararı
2)Türk Tabipleri Birliği’nin Danıştay kararı doğrultusunda işlem yapılması için Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazı.