2018 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri

2189/2017
19.12.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: 2018 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında.

Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

Maliye Bakanlığı'nca 11 Kasım 2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:484" ile 2017 yılının yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak açıklanmıştır. Buna göre;

  1.  

2018 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

a)

Üye kayıt ücreti

57

b)

Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat

97

c)

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat

200

d)

Diğer üyeler için aidat

315

 

65 yaşından büyük ve mesleki faaliyeti bulunmayanlardan üyelik aidatı alınmaz; bu üyelere düzenlenen kimlik kartlarından ücret alınmaz. Bu kartların maliyeti Merkez Konseyi tarafından karşılanır.

Aidat yıl başındaki statüye göre belirlenir. Yıl içinde üyenin statüsünde meydana gelen değişiklikler aidatta değişikliğe sebep olmaz.

Aidat yıl başında tam olarak tahakkuk eder.

Herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılmaz; ilgili yıl için de tam olarak aidat tahakkuk ettirilir. 

Tıpta uzmanlık ana dal asistanlarının aidatı 2015 yılı ve sonrası için indirimli belirlenmiştir. Bu belirleme önceki yıllara ilişkin aidat miktarlarında değişikliğe yol açmaz, iade veya mahsup yapılmasını gerektirmez.

Üyelik nakillerinde aidat tam olarak, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenebilmesine imkan veren biçimde taksitlendirilerek tahsiline ilişkin işlem yapılması (kredi kartına taksit, maaş hesabına talimat, vb.) halinde ilgili aidattan herhangi bir faiz alınmaz.

Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur. Faiz günlük olarak hesaplanır.

  1. Para cezaları

2018 yılında işlenen disiplin suçlarına ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

13

Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmamak ve/veya oy kullanmamak

315 TL

 

36/2

Onur Kurulu üyelerinin reddine ilişkin talebin kabul edilmemesi

945 TL

1.575 TL

39/b

Para cezasının gerektiren disiplin eyleminde bulunulması

945 TL

1.575 TL

50

Meslekten men cezasına rağmen çalışmak

3.150 TL

6.300 TL

Ek Madde 1/1

6023 sayılı Yasa'nın 5. maddesindeki izni almadan çalışmak veya Yasa'nın yayım tarihinde üzerinde mevcut ikinci işleri bildirmemek, yanlış bildirmek veyahut bu konuda Yönetim Kurulu'nun verdiği karara uymayarak göreve devam etmek

1.575 TL

3.150 TL

Ek Madde 1/2

Ek 1. maddenin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasına karşın beyanname vermemek, gerçeğe aykırı şekilde beyanname vermek veyahut ek göreve devamda ısrar etmek veya bu görevi bıraktığı halde yönetim kurulunun onayı olmadıkça başka bir ek görev kabul etmek,

3.150 TL

6.300 TL

Belge ücretleri

2018 yılında uygulanacak belge ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Belgenin niteliği

Ücreti

Üye kimlik kartı yenileme ücreti

47 TL

Üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten (üyelik belgesi, sicil belgesi, faaliyet belgesi, vb.) her bir belge için

23 TL

Her türlü tescil ve onay işlemleri için

120 TL

 

NOTLAR:

1-Yeni kayıt olan hekime verilen kimlik kartından ücret alınmaz ve bu kartlar için Merkez Konsey’e ödenecek ücret ilgili oda tarafından karşılanır.

2-Oda üyesi olmayanlara verilen her türlü belgeden, tescil ve onay işlemleri için belirlenmiş olan ücret alınır. İstenen belgenin niteliği gereği bu ücretin yetersiz kalması halinde, Yönetim Kurulu, bu miktarın 10 katına kadar farklı bir ücret belirleyebilir.

3- Hekimlik Uygulamaları Veritabanı uygulamaları bağlamında, haricen yapılması istenen hesaplamalar ve değerlendirmeler için, işin niteliği ile harcanacak emeğin niteliği gözetilerek belge ücretinin 100 katına kadar ücret belirlenebilir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.   

Saygılarımızla,

Dr.M.Sezai BERBER
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter