22-24 Şubat 2019- II. Aile Hekimleri Buluşması

3127/2018
21.12.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK), 2015 yılında ‘Birinci Aile Hekimleri Buluşması’nı gerçekleştirmiş, toplantıda yapılan tartışmalar yazılı belge haline getirilip yayınlamıştı. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ahek_bulusma.pdf

TTB-AHK, 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da, ‘İkinci Aile Hekimleri Buluşması’ adıyla bir toplantı gerçekleştirecektir. Odanız yönetim kurulu tarafından bu toplantıya varsa aile hekimleri komisyonu üyelerinden, yoksa odanızın aile hekimi aktivistlerinin katılımının sağlanması, katılımcılara her türlü kolaylık gösterilerek bu toplantıya destek vermenizi bekliyoruz.

Yapılacak toplantının amaçlarını, hedeflerini, çalışma yöntemini bildiren metin ve program içeriği ekte olup, odanız yönetim kurulu tarafından, toplantıya katılacak meslektaşlarımızın isim ve iletişim bilgilerinin en geç 4 Ocak 2019 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini bekler, çalışmalarınız da başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri


 

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU
II. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI
22-24 ŞUBAT 2019/ANTALYA

GİRİŞ

TTB-AHK olarak 18-19 Nisan 2015 tarihinde ‘Birinci Aile Hekimleri Buluşması’nı gerçekleştirmiş, toplantıda yaptığımız tartışmaları yazılı belge haline getirip Kasım 2015 tarihinde yayınlamıştık. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ahek_bulusma.pdf

Buluşma öncesi iyi bir hazırlık dönemi sonrasında, bir araya gelinen iki günde, çalışmaya katkı sunanların emeği, geleceğimize yön veren değerlere dönüşmüştü.

Sonraki tarihlerde, örgütlenme çalışmaları ve en önemlisi Sağlık Bakanlığının ‘Cumartesi nöbeti’ adıyla sağlık çalışanlarına fazla/esnek çalıştırma dayatmalarına karşı sürdürdüğümüz etkin mücadele süreci, öncelikli gündemimizi oluşturmuştu. Uzun erimli ve zorlu mücadele sonrasında önemli bir kazanım elde etmiştik…

Böylece moralimiz artmış… Birlikte ortak mücadelenin önemini, değerini, kazanılabileceğini bir kez daha görmüştük.

Aile hekimliği ile birlikte birinci basamak sağlık hizmet alanında yaşadığımız sorunların daha da ağırlaştığını, yeni sorunların oluştuğunu, var olan sorunların giderek büyüdüğünü, büyümeye devam ettiğini görüyoruz… İkinci buluşmamız da başta ‘aile hekimliğin de ikinci faz’ adıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılan ya da yapılmak istenenleri, yaşanılan somut uygulamalar düzleminde gözden geçirmek istiyoruz. Yaşadığımız öncelikli sorunları görüşebilmek, önümüzdeki dönem derinleşecek olan ekonomik kriz ortamında sağlık çalışanlarının temel hak kayıpları ve toplumun sağlığına etkilerini geniş bir pencereden değerlendirip, tüm bunlara karşı öneri ve taleplerimizi belirlemeye, bunun için yürüteceğimiz mücadele olanaklarını konuşmaya çalışacağız.

AMAÇ

Bu buluşmayla, TTB AHK, odalarımızın aile hekimleri komisyon üyeleri ve odalarımızın aile hekimi aktivistleriyle birlikte, birinci basamak sağlık hizmetlerinin mevut halini,’ Sağlıkta dönüşümünde ikinci faz’ adıyla tanımlanan politikaların aile hekimliğine yansıyan/yansıyacak, kanser taramaları, kronik hasta izlemi, check up uygulamaları gibi halkın gözünde popülist ve hastanelere hasta yaratma gerçek niyetinin gizlendiği, toplumun tümüne yönelik olmayan ve vatandaşa sağlık katkısı olmayan uygulamalarla somutlaşmış olan hasta yaratıp para kazanma odaklı uygulamalarına karşı ne yapmamız gerekir tartışacağımız; önümüzdeki dönemde derinleşerek artacak ekonomik ve siyasal krizin birinci basamak sağlık hizmetlerine, sağlık çalışanlarına ve halka etkilerini değerlendirmek, birinci basamak sağlık hizmetlerine bakış açımızı, tespit ve önerilerimizi yineleyerek, örgütlenme ve mücadele sürecimizi gözden geçirmeyi istiyoruz.

HEDEF

Bu buluşma öncesi yapılacak hazırlık ve iki günlük tartışma sürecinde hedeflerimiz:

  • Birinci basamak sağlık hizmetlerinin durumunu, önümüzdeki dönemi değerlendirerek, bilgilerimizi yenilemek, önümüzü daha rahat görebilmeyi, ne istediğimizi, önerilerimizi, taleplerimizi belirlemekte olanak yaratmak.
  • Birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütsel birikimlerimizi artırmak, olumlu ve olumsuz yönlerimizi görmek, örgütlenme ve mücadele olanaklarımızın zenginleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

YÖNTEM

TTB AHK adına gerçekleştireceğimiz buluşmaya hazırlık amacıyla,

1.Tartışma konularının belirlenmesi ve programının hazırlanması

2.Katılımcıların belirlenmesi

3.Elektronik ortam sayesinde buluşmada yer alan konuların(dört grup) katılımcılar dahil edilerek paylaşılması, ön hazırlık yapılması, illerin öncülük ettiği(İstanbul,İzmir,Bursa,Adana) atölye çalışmalarının yapılması.

4.Atölye gruplarının belirlenen konularına göre, mevcut durumu, olası durumları, sorun alanlarını ortaya koyarak, öneri ve talepleri geliştirerek topluca yapılacak tartışmaya destek olacak nitelikte olmalı.

KATILIMCILAR

Tabip odaları aile hekimleri komisyonları, henüz komisyonu olmayan oda aktivisti aile hekimleri ve aile hekimi olmayan konuklar


 

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU
II. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI

22-24 ŞUBAT 2019 ANTALYA

22 ŞUBAT CUMA

13.00- 13.30 Kayıt

13.30-14.00 Açılış ve Tanışma

14.00-15.30 Temel Kavramlar, SDPnin II.Fazı ve BBSHne etkisi ( Dr. Mehmet Zencir)

Temel Kavramlar:

Sağlık kavramı, Sağlık hizmetleri,

Halk Sağlığı-Toplum Sağlığı-Aile Hekimliği

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri - Koruyucu hekimlik - Aile hekimliği

Kamucu Sağlık Anlayışı

Toplum Tabanlı Hizmet – Liste Tabanlı Hizmet- Talebe dayalı hizmet

Birinci Basamağın Temel İlkeleri: (Alma-Ata’dan bu yana)

Kapsayıcılık-Ulaşılabilirlik-Erişilebilirlik-Süreklilik

İlk temas noktası- Koordinasyon-Kapı Tutuculuk- Birey odaklı/Bireyselleştirilmiş bakım-Bütüncül bakım

Sağlık Okuryazarlığı

Check-up – Periyodik Sağlık Muayeneleri

ARA 15 DK

15.45-17.00 “Yalın Sağlık”  (Dr. Coşkun Canıvar)

         Sağlık sektöründe sömürü ilişkileri

         Emek Denetimi

         İşçi Denetimi (mücadele dinamikleri)

23 ŞUBAT CUMARTESİ

Çalışma programı özeti:

Sabah oturumlarında SORUNLAR konuşulacak.

Öğleden sonra oturumlarında ÇÖZÜM ÖNERİLERİ konuşulacak.

Yöntem: Sabah ve öğleden sonra aynı şekilde; önce 4 ayrı odada 4 ayrı atölye grubu kendi içinde çalışacak, sonra büyük salonda bütün gruplar bir araya gelecek, sırayla her atölye grubu genel gruba kısa bir sunum yapacak ve geri bildirim alacak. Tekrar atölye gruplarına dönülecek ve çalışma ayrıntılandırılıp olabildiğince sunum ya da yazılı rapor haline getirilecek.

9.00-09.45    Yer:  ATÖLYE ODALARI 1-2-3-4

ATÖLYE GRUPLARI KENDİ İÇİNDE ÇALIŞMA; SORUNLARIN LİSTELENMESİ

15 DAKİKA ARA

10.00-11.00 Yer: GENEL SALON

Tüm grupların ana salonda bir araya gelmesi ve her atölye grubunun “sorunlar listesi”ni genel gruba kısaca sunmaları ve geri-bildirim alma

15 DAKİKA ARA

11.15-12.30 Yer:  ATÖLYE ODALARI 1-2-3-4

ATÖLYE GRUPLARI KENDİ İÇİNDE ÇALIŞMA; SORUNLARIN AYRINTILANDIRILMASI-TEMELLENDİRİLMESİ ve RAPORLANMASI

YEMEK ARASI 60 DK

13.30-14.30 Yer:  ATÖLYE ODALARI 1-2-3-4

ATÖLYE GRUPLARI KENDİ İÇİNDE ÇALIŞMA; ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN LİSTELENMESİ

15 DAKİKA ARA

14.45-16.15 Yer: GENEL SALON

Tüm grupların ana salonda bir araya gelmesi ve her atölye grubunun genel gruba sunumları ve geri-bildirim alma

16.30-18.00 Yer:  ATÖLYE ODALARI 1-2-3-4

ATÖLYE GRUPLARI KENDİ İÇİNDE ÇALIŞMA; ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ–DERİNLEŞTİRİLMESİ ve RAPORLANMASI

24 ŞUBAT PAZAR

09:00-11:00 Yer: Genel Salon

Tüm GRUPLARIN SUNUMLARI; Cumartesi günü yapılan hazırlıkların (SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ) genel gruba olabildiğince Powerpoint sunum / Word-yazılı sunum / Flipchart sunum halinde sunulması

11:00 Atölye çalışmalarının kapanışı.

15 DAKİKA ARA

11:15-13:15 BBSH Sağlık Çalışanlarının Örgütlenme/Mücadele Süreci

·        TTB

·        Dernekler

·        Sendikalar

·        Diğer örgütlerle birlikte mücadele

·        Önümüzdeki dönem Program

·        Toplantının Değerlendirilmesi

 

ATÖLYE KONULARI

ATÖLYE 1- BBSH Sağlık Çalışanlarının Emek Süreci (İSTANBUL)

·        Güvencesiz ve esnek çalışma

·        Performansa dayalı çalışma

·        Sağlığın metalaşması

·        İş yükü – Angarya (ILO tanımı)

·        Mesleki değersizleşme

·        Ücretler ve Emeğin ucuzlaması

·        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve riskler

·        Mesleğe yabancılaşma,

·        Tükenmişlik, intiharlar

 

ATÖLYE 2- BBSHde Klinik Hizmet Sunumu (BURSA)

·        BULAŞICI OLMAYAN KRONİK HASTALIKLAR -PERFORMANS

·        KANSER TARAMALARI

·        BAĞIŞIKLAMA (öncelikle Erişkin Bağışıklama) - PERFORMANS

·        İZLEMLER-OKUL İZLEMLERİ

·        RAPORLAR

·        BB EKİBİ

·        ULAŞILABİLİR/SÜREKLİ HİZMET

 

ATÖLYE 3 - BBSH Örgütlenme ve Finansman (İZMİR)

·        BBSH ekibi 

·        Toplum yönelimli hizmet/Liste tabanlı hizmet

·        Entegre Hizmet

·        Mobil Hizmet

·        TSM/SYM/İSM

·        Dikey Örgütler – VSD-AÇSAP

·        Basamaklar Arası İlişkiler

·        PRİMLER SİGORTA SİSTEMİ

·        CEPTEN ÖDEMELER

·        ÜCRETLENDİRME

 

ATÖLYE 4- Mesleki, mezuniyet sonrası ve hizmet içi eğitim/gelişim (ADANA)

·        Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi

·        SAHU

·        Mezuniyet sonrası eğitim

·        Hizmet içi eğitimler