Yeni Acil Sağlık Paketi

YENİ ACİL SAĞLIK PAKETİ
10.000 kişiye yaklaşık 3 ay yetecek ilaç ve tıbbi malzeme listesi
Dünya Sağlık Örgütü / Cenevre

İçindekiler:

Giriş
Bölüm 1: Acil Durumlarda Gerekli İlaç ve Destek Malzeme
Bölüm 2: Paketteki İlaç ve Tıbbi Destek Malzemesinin Seçimi Hakkında Açıklamalar
Bölüm 3: Yeni Acil Sağlık Paketinin İçeriği

Ekler:
Ek-1 Temel Ünite: Tedavi Rehberi
Ek-2 Diyarenin Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Ek-3 Öksürüğü veya Solunum Güçlüğü Olan Çocuğa Yaklaşım
Ek-4 Örnek Sağlık Kartı
Ek-5 Örnek Aylık Aktivite Raporu
Ek-6 Donör Rehberi
 

Giriş

Son yıllarda Birleşmiş Milletler Örgütü içindeki birçok organizasyon ve kuruluş, çoğunluğu insan sağlığını ciddi boyutta tehdit eden ve sayıları gittikçe artan acil ve olağanüstü duruma müdahale etmek zorunda kalmıştır. Şimdiye dek, bu gibi durumlarda ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan yardımlar çoğunlukla yardım kuruluşları, hükümetler ve. gönüllü örgütler tarafından yapılmaktaydı. Fakat bu yardımlar, taleplerin gereksinimleri yansıtmaması veya iyi değerlendirilememesi nedeni ile yeterince etkili olamamaktaydı. Bu sorunun nedenleri arasında yardım amacı ile, düzensiz, kullanışsız, anlaşılır şekilde etiketlendirilmemiş ya da kullanım süresi geçmiş ilaç ve malzemenin gönderilmesi sayılabilir. Bu durumlarda, ulaşımdaki gecikmeler ve gümrük problemlerinin de sorun olabileceği unutulmamalıdır.

Birleşmiş Milletlerde, uluslararası sağlık hizmetlerinin yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün, acil ve olağanüstü durumlarda yardımın nasıl düzenlenebileceği sorusuna yanıt aramak üzere başlattığı birkaç yıllık çalışma, alan araştırması ve düzenlemeden sonra, olağanüstü durumlarda kullanılabilecek bir gerekli ilaç ve tıbbi malzeme listesi hazırlandı. Amaç, ilaç ve tıbbi malzemede sağlık gereksinimlerini karşılayıp, hızlı ve etkin bir yardım sağlayabilecek standardizasyonu oluşturabilmektir. Bu çalışmanın uzak amacı ise, gerekli ilaç ve malzemeyi içeren bu standart paketin acil gereksinimleri karşılamak üzere hazır bulundurulması ile olağanüstü durumlara hazırlığın sağlanması idi. Bu çalışmaların sonucu olan "DSÖ Acil Sağlık Paketi ", Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Okulu işbirliği ile hazırlanmış, daha sonra Gerekli İlaçlar ve Aşılar Eylem Programı (DSÖ - Cenevre), Acil Hazırlık ve Müdahale Ünitesi (DSÖ Cenevre), Farmasötikler Ünitesi (DSÖ - Cenevre), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), UNICEF, Sınır Tanımayan Hekimler (MSF), Kızılhaç ve Kızılay Kuruluşları Birliği (Cenevre), Dünya Kiliseler Birliği Hıristiyan Tıp Komisyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından gözden geçirilmiştir. Çalışmalar sırasında Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Okulu, MSF ve UNICEF'in alan deneyimlerinden de yararlanılmıştır.

Oluşturulan paket artık birçok organizasyon ve ulusal otorite tarafından, olağanüstü durumlarda acil gereksinimleri karşılayabilecek güvenilir, standart, ucuz, uygun ve hızla ulaşılabilecek bir ilaç ve sağlık malzemesi kaynağı olarak kabul edilmiştir. Paketin içeriği, 10,000 kişilik bir populasyonun gereksinimlerini üç ay süreyle karşılayacak şekilde hesaplanmıştır. Söz edilen kuruluşlar tarafından gözden geçirilip yeniden düzenlenmesi nedeni ile paketin ismi, "Yeni Acil Sağlık Paketi " olarak değiştirilmiştir.

Bu kitapçık kullanıcılara, paket ile ilgili ön bilgiler, içeriği ve malzeme seçimi hakkında açıklamalar, tedavi rehberleri ve içerik listesi sunmaktadır. Birinci bölüm (Acil Durumlarda Gerekli İlaç ve Destek Malzeme), sağlık yöneticileri ve alan çalışanlarına yönelik genel bir giriş niteliğindedir. İkinci bölüm ise (Paket İçeriği İlaç ve Tıbbi Destek Malzemesinin Seçimi Hakkında Açıklamalar), kullanıcılara yönelik daha teknik bilgiler içermektedir.

Bölüm 1: Acil Durumlarda Gerekli İlaç ve Destek Malzeme
Acil Durum Nedir ?“Acil Durum" ya da "Olağantüstü Durum" terimleri doğal, politik veya ekonomik felaketler sonucu oluşan sorunlar için kullanılabilir. Yeni Acil Sağlık Paketi, salgın, savaş, deprem, sel gibi olağanüstü durumların ilk (akut) döneminden çok, sağlık sorunlarının ortaya çıktığı ikinci dönemde ve/veya yerleşim ve tıbbi destek olanaklarından yoksun populasyonların gereksinimlerini karşılamak amacı ile kullanılmak üzere düzenlenmiştir. Ayrıca, ekonomik nedenlerle ilaç sıkıntısı çekilen ülkelerde de kullanılabilir. Her ne kadar standart paketteki ilaç ve tıbbi destek olanakları olağanüstü durumum ikinci dönemindeki gereksinimleri karşılamaya uygun olsa da, daha ileri destek ve düzenlemenin yapılabilmesi için, bölgeye özgü yerel gereksinimlerin olabildiğince hızla değerlendirilmesinin gerekliliği ve önemi de vurgulanmalıdır.

İlaç gereksinimlerinin belirlenmesi

Farklı olağanüstü durumlar dikkate alındığında, morbidite özellikleri (farklı hastalıkların göreli frekansları) değişiklikler gösterebilir. Örneğin, malnutrisyonum önemli olduğu olağanüstü durumlarda morbidite hızları yüksek olabilir. Her ne kadar kesin gereksinimlerin belirlenmesinde geçmiş deneyimlerden yararlanılmışsa da, bölgeye özgü ilaç gereksinimi yaklaşık olarak saptanabilir. Acil Sağlık Paketi'nin içeriği, ortalama morbidite özellikleri ve standart tedavi rehberleri temel alınarak belirlenmiştir. Bu nedenle paket içindeki ilaçlar, ekte sunulan (Ekler 1- 3) rehberlere uygun tedavi yaklaşımları izlendiğinde yeterli olacaktır.

Paketin İçeriğiYeni Acil Sağlık Paketi, "Temel Ünite" ve "Destek Ünite" olarak adlandırılan iki farklı ilaç ve tıbbi malzeme seti içerir(1). Bölgesel dağıtımın iyi yapılabilmesi için temel ünite içindeki ilaç ve tıbbi malzeme, her biri 1,000 kişilik olmak üzere on ayrı üniteye bölünmüştür.

ı Paketin Önceki versiyonunda üç farklı liste vardı : A = Temel İlaçlar, B = Destek İlaçlar, C = Tıbbi Destek Malzemesi ve Temel Destek ilaçlar İçin Gerekli Malzeme.

TEMEL ÜNİTE, sınırlı eğitim görmüş birincil sağlık personelinin de kullanabileceği ilaçlar ve temel malzeme içerir. Pakette, hiçbiri enjektabl olmayan on iki tip ilaç vardır. Semptomlara yönelik temel tedavi rehberleri, personelin ilaçların doğru kullanımı yönünde eğitilmesine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Her ünitede bu tedavi rehberlerinin kopyaları bulunmalıdır. Daha fazla kopya ise, Gerekli İlaçlar Eylem Programı, DSÖ, Cenevre ve UNICEF, Kopenhag'dan temin edilebilir (Adresler İçin Ek 7'ye Bakınız).

DESTEK ÜNİTE, sadece profesyonel sağlık çalışanları ve hekimlerin kullanımına uygum, 10,000 kişilik ilaç ve tıbbi malzeme içerir. Temel ünitedeki ilaç ve malzeme, bu ünitede bulunmaz; bu nedenle ancak temel ünite paketleri ile birlikte kullanılabilir.Temel ve destek ünitedeki ilaçların seçimi ve miktarlarının belirlenmesi, DSÖ teknik bürolarının önerileri temel alınarak yapılmıştır. Belli hastalıklara yönelik tedavi şemaları, Sınır Tanımayan Hekimler (MSF) ve DSÖ işbirliği ile hazırlanmıştır ve her ünitenin içinde bulunmakla birlikte, ücret karşılığı Sınır Tanımayan Hekimler (MSF)'den sağlanabilir. Acil durumlarda tanınabilmeleri için her bir paketin üzerine yeşil bir etiket (uluslararası tıbbi malzeme kod rengi) yapıştırılmalı, ayrıca temel ünite paketlerinin üzerine temel anlamına gelen "BASIC" yazılmalıdır.

Sevk Sistemi

Sağlık hizmetleri, temel üniteler yardımı ile basit tedavilerin yapıldığı temel sağlık hizmeti klinikleri (en uç sağlık hizmet birimleri) oluşturularak desantradize edilebilir. Böyle bir desantralizasyon, (1) populasyonun tedavi hizmetlerine ulaşabilirliğini arttıracak, (2) basit sağlık sorunlarının en uç sağlık birimlerinde çözülmesi ile sevk zincirinin ileri basamaklarında yığılmaları önleyecektir. Temel tedavi protokolleri de bu amaçla, sağlık çalışanlarının semptomlara göre doğru tedavi veya sevk kararı vermesine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir (Bakınız Ekler 1 - 3).

Sevk zincirinin uç birimlerden sonraki ilk basamağında temel ve destek ünitedeki tüm ilaç ve malzemeyi kullanabilecek sağlık memuru ve hekim gibi profesyonal sağlık çalışanları bulundurulmalıdır. Burada vurgulanması gereken nokta, temel ve destek üniteler sağlık çalışanlarının ender görülen hsatalıkları ve büyük cerrahi olguları tedavi etmelerine yönelik değildir. Bu gibi durumlarda bir bölge hastanesi gibi sevk zincirinin ikinci basamağına gereksininm vardır. Normalde de ulusal sağlık sisteminin bir parçası olması gereken bu düzenlemeler yerel sağlık otoritelerince yapılmalıdır.

Acil sağlık paketinin sağlanması

Yeni acil sağlık paketi, bir çoğunda 48 saat içinde nakledilebilecek stok bulunan büyük ilaç dağıtım merkezinden sağlanabilir. Nkliye giderlerinin azaltılması amacıyla paketlerin bölgesel dağıtım merkezlerinden istenmesi daha uygun olabilir. Dağıtım merkezleri kalite, ambalajlama ve etiketleme standartlarının garanti etmelidirler. (Bakınız Ek 6)

Önemli bir nokta; paketteki bir çok ilaç belli teröpetik guruplardan örnek olarak seçilmiştir ve aynı gruptaki diğer ilaçlarla da alternatif olarak kullanılabilirler. Buna özellikle ulusal düzeyde ilaç seçimi yapılırken dikkat edilmelidir. Yerel otoriteler, kendi olağanüstü durumlara hazırlık programları içinde benzer ilaç gruplarından stok yapmayı düşünebilirler. Bunun yanında paket, birincil sağlık hizmetlerinde gerekli temel ilaç listesi oluşturmada da yardımcı olabilir.

Donör rehberi

İlaç kaynağı ne olursa olsun önemli noktalar;

 • Donör ülkeler, alıcı ülkenin özel bir isteği olmadan veya alıcı ülkeye danışmadan hiç bir ilacı göndermemelidirler;
 • Alıcı ülkenin “gerekli ilaçlar listesi” nde veya böyle bir liste yoksa “DSÖ Gerekli ilaçlar model listesi” nde olmayan hiç bir ilaç gönderilmemelidir;
 • Kullanım süresi (son kullanma tarihine dek) bir yıldan az olan hiç bir ilaç gönderilmemelidir;
 • İlaçların etiketlenmesi uygun dil/dillerde yapılmlı ve etikette en azından, jenerik adı, üretici adı ve son kullanma tarihi bulunmalıdır (Bakınız Ek 6);
 • Dış ambalaj etiketi de aynı bilgiler yanında, ek olarak ambalaj içindeki toplam ilaç miktarını içermelidir.

Olağanüstü durumlarda bağışıklama

Geçmiş deneyimler olağanüstü durumlarda, çocuk ölümlerinin nedenlerinden birinin kızamık olduğunu göstermiştir. Hastalık, kalabalık yaşanan yerlerde hızla yayılır ve sıklıkla, özellikle de malnutrisyonlu çocuklarda, ciddi solumum yolu enfeksiyonları görülür. Mortalite hızı, yeterli ilaç desteği ile düşürülebileceği gibi, kızamık da bağışıklama ile önlenebilir. Bu nedenle olağanüstü durumum erken dönemlerinde kızamık bağışıklama programlarına öncelik verilmelidir. DSÖ Genişletilmiş Bağışıklama Programı (EPI), UNICEF, Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve OXFAM kızamığa karşı kullanılabilecek bir Acil Bağışıklama Paketi oluşturmak amacı ile ortak çalışmalar yapmaktadırlar. Pakette, soğuk zincir ve 5,000 doz aşı için gerekli enjeksiyon malzemesi bulunmakta, aşı ise bulunmamaktadır.

Olağanüstü Durum Sonrası Gereksinimler

Olağanüstü durumun ilk dönemi geçtikten, temel sağlık gereksinimleri acil sağlık paketinin temel ve destek üniteleri ile karşılandıktan sonra, ileri destek sağlamak amacı ile "bölgeye özel gereksinimler" olabildiğince hızla değerlendirilmelidir. Birçok sorunla ilgili genel açıklamalar ve olası ise morbidite profili çıkarılmalıdır. Ayrıca, sık görülen hastalıklar ve populasyondaki risk grupları tanımlanmalıdır (5 yaş altı çocuklar, gebeler, vb.). İleri destek sağlık hizmetlerinin ilk hedefi bu risk grupları olmalıdır. Toplumum demografik yapısı, kişilerin fiziksel durumları, mevsimsel morbidite ve mortalite değişiklikleri, toplum sağlığı göstergelerindeki değişikliklerin etkileri, ilaç ve diğer malzemenin bölgesel ulaşılabilirliği, ilaç direnci, ülkedeki tıbbi alışkanlıklar, sağlık çalışanlarının yeterliliği ve sevk zincirinin etkinliği gibi gereksinimleri etkileyebilecek birçok faktör dikkate alınmalıdır.

Özel gereksinimler için istek formları düzenlenmesi, ayrıca tüm bölgeler ve sağlık ekiplerinde bu formların standartlaştırılması ile ciddi boyutta zaman ve para tasarrufu sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Bölüm 2: Paketteki İlâç ve Tıbbi Destek Malzemesinin Seçimi Hakkında Açıklamalar

Yeni acil sağlık paketinin içeriği; önceki olağanüstü durum deneyimlerinden elde edilen epidemiyolojik veriler, populasyon profilleri, hastalık tabloları ve belli öngörüler temel alınarak oluşturulmuştur. Bu öngörüler şöyle özetlenebilir:

 • Sağlık sisteminin en uç biriminde sınırlı tıbbi eğitimi olan, tanı koymaktan çok semptomları tedavi edilebilecek ve daha ileri tedavi gereksinimi olan hastaları bir sonraki basamağa sevk edebilecek sağlık çalışanları bulunacaktır.
 • Populasyonun yarısı 0 - 14 yaş grubundadır.
 • Ağır bulgu ve hastalıklarla gelecek ortalama hasta sayısı önceden tahmin edilebilir.
 • Bu semptom ve hastalıkların tedavisinde standart tedavi şemalar kullanılır.
 • Bir sonraki basamağa sevk hızı % 10'diır.
 • Şevk zincirinin ilk basamağında deneyimli hekim veya sağlık memurları, çok sınırlı olanaklarla çalışırlar.
 • Temel sağlık birimi ve/veya ilk basamak sevk zinciri hedef kitlenin ulaşabileceği bir uzaklıkta ise, kişiler bu merkezleri yılda ortalama dört kez ziyaret ederler.

İlaç Seçimi

Enjektabl İlaçlar

Temel ünitenin içinde enjektabl ilaç yoktur. Temel sağlık hizmetlerinde çalışan sınırlı eğitim almış sağlık çalışanları hastalarına enjektabl preparatlar vermeyi tercih etmezler. Öte yandan en sık görülen hastalıklar, komplikasyonsuz dönemlerinde enjektabl preparatlara gerek kalmadan tedavi edilebilirler. Enjeksiyon gereksinimi olan bir hasta ise sevk zincirinin bir sonraki basamağına gönderilmelidir.

Antibiyotikler

Bakteriyel enfeksiyonlar sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarında sık görülür ve bu nedenle en uçtaki sağlık çalışanları bile hastalara antibiyotik vermek gereğini duyarlar. Fakat, birçok temel sağlık çalışanının rasyonel antibiyotik tedavisi için yeterli eğitimi yoktur. Temel ünite içindeki tek antibiyotik Cotrimaxazole'dür. Bu da sağlık çalışanının, birçok farklı antibiyotik arasında seçim yapmaktan çok, antibiyotik vermek veya vermemek konusunda doğru karar verebilmesine yardımcı olur. Cotrimaxazole'ün seçilme nedeni, özellikle S. pneumonia ve akut solunum yolu enfeksiyonlarının nedeni olan H. intluenza gibi alanda en sık bulunabilecek bakterilere karşı etkili olmasıdır. Ayrıca tropikal koşullarda bile oldukça stabildir, günde iki doz alması yeterlidir ve yan etkileri (exfoliative dermatitis veya kemik iliği depresyonu) oldukça nadirdir. Bir özelliği de diğer antibiyotiklerden daha ucuz olmasıdır. Artan bakteriyal direnç riski ise rasyonel ilaç verilmesi ile azaltılabilir.

Pakette Olmayan İlaçlarYeni acil sağlık paketi, aşıları ve tüberküloz, lepra gibi bulaşıcı hastalıklara karşı kullanılan ilaçları içermez. Gerekli aşılar, genişletilmiş bağışıklama ve bulaşıcı hastalıklarla savaşım programları, olabildiğince kısa sürede ulusal sağlık yetkililerince tartışılmalıdır. Genel olarak; sürekliliği yeterince garanti edilemeyen hiçbir özel programa başlanmaması önerilmektedir. Ek olarak paket, belli coğrafi bölgelere özgü spesifik sağlık sorunlarına yönelik ilaçlar içermez (örneğin; dirençli sıtma).

Yenilenebilir Malzeme Seçimi

Şırınga ve İğnelerUygulama sırasında Hepatit, AIDS gibi hastalıkların direkt kontaminasyon riski göz önünde bulundurulursa, iğneler oldukça tehlikeli araçlardır. Çalışanların sağlık riskleri şu önlemlerle azaltılabilir:

- Enjeksiyon sayısını sınırlamak;- Sadece tek kullanımlık (disposable) enjektörler kullanmak;- Tek kullanımlık malzemenin imhası için gerekli kuralları sıkı bir şekilde uygulamak.

Şırıngalar, iğnelerden daha az tehlikelidir. Bu nedenle destek ünitelerinde, steril edilebilir plastik şırınga ve disposable iğne kombinasyonu seçilmiştir. Fakat sterilizasyon olanaklarının yeterince hazırlanamadığı ilk dönemlerde tamamen disposable malzeme kullanılabilir. Bu amaçla destek ünitesi içine, imha sorumluluğu ilgili personelde olmak üzere sınırlı sayıda disposable şırınga konulmuştur.

Eldivenler;

Çalışmalar sırasında sağlık personelini olası enfeksiyon risklerinden korumak amacı ile temel ünite içine disposable eldivenler konulmuştur. Gerektiğinde pansumanlar, üniteler içindeki malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Doğumlar ve tüm cerrahi girişimlerde kullanılabilecek steril edilebilir cerrahi eldivenler, destek ünite içinde sunulmuştur.

Diğer malzemenin seçimi

Resüsitasyon/Cerrahi malzeme

Paket, ilkel koşullarda yapılacak genel tıbbi girişimlere göre düzenlendiği için, resüsitasyon veya büyük cerrahi girişimlere yönelik herhangi bir malzeme içermemektedir. Olağanüstü durumlarda bu tip girişimler için özel donanımlı ekiplere gereksinim vardır.

Sterilizasyon

Paket içinde tam bir sterilizasyon seti vardır. Temel ünite içinde biri periferde, diğeri ise ilk basamakta kullanılmak üzere steril pansuman malzemesi için iki adet tromel bulunmaktadır.

Destek ünitede ise bir gaz ocağı, biri 2 ve 5 ml.'lik şırıngaların sterilizasyonu için küçük, diğeri tromel ve cerrahi malzemenin sterilizasyonu için büyük boy olmak üzere iki basınçlı sterilizatör vardır.

Sıvıların Hazırlanması ve Saklanması

Paket içinde benzyl benzoate, chlorhexidin, gentian violet gibi sıvıların hazırlanması ve saklanması için birçok plastik şişe ve birkaç büyük boy disposable şırınga vardır.

Temiz su

Paket içinde sağlık ünitelerine temiz su sağlanmasına yardımcı olabilecek bir çok araç vardır. Her bir temel ünite, 20 litrelik katlanabilir metal ve plastik bidon içerir. Destek ünitede ise, bir mumlu su filtresi ve klorlama için 2.5 kg. Chloramine tozu bulunur.

Bölüm 3: Yeni Acil Sağlık Paketinin İçeriği

1000 kişiye 3 ay yetecek kadar ilaç, yenilenebilir malzeme ve temel malzeme vardır ve hepsi bir karton kutu içinde ambalajlanmıştır.

1 destek ünite, (hekimler ve uzman sağlık çalışanlarının kullanımı için, 10,000 kişiye 3 ay yetecek kadar);

- İlaç (yaklaşık 130 kg.), gerekli infüzyon malzemesi (yaklaşık 180 kg.),

- Yenilenebilir malzeme (yaklaşık 60 kg.),

- Araç - gereç (yaklaşık 40 kg.) içerir.

Yeni acil sağlık paketi, on temel ünite ve bir destek üniteden oluşur. 10 temel ünitenin (temel sağlık çalışanları için) her birinde


 

Temel Ünite (1000 kişi için 3 aylık)

İlaçlar
 

Acetylsalicylic acid, tab 3000 mg Tab 3000
Aluminium hydroxide, tab 500 mg Tab 1000
1Benzyl benzoate, lotion %25 Şişe 1 1
  lt  
2Chlorhexidine (%5) Şişe 1 1
  Lt  
Chloroquine, tab 150 mg base Tab 2000
Ferrous sulfate + folic acid, tab 200 + 0.25 mg tab 2000
Gentain violet, toz 25 g 4
Mebendazole, tab 100 mg Tab 500
ORT (oral rehidratasyon tuzu) 1 litre için Poşet 200
Paracetamol, tab 100 mg Tab 1000
Sulfamethoxazole+trimethoprim, tab 400+800 mg (cotrimaxazole) Tab 2000
Tetracycline göz pomadı %1 5 g tüp 50

Yenilenebilir Malzeme
 

Emici pamuk Kg 1
Yapışkan bant 2.5 cm x 5 m Rulo 30
Sabun (100-200 g) Kalıp 10
Elastik bandaj 7.5 cm x 10 m Adet 20
Gazlı bez 7.5 cm x 10 m  Rulo 100
Gaz kompres 10 x 10 cm, 12 kat, nonsteril Adet 500
Tükenmez kalem, mavi veya siyah Adet 10
Not defteri A4 sert kaplı Adet  4
3sağlık kartı+plastik koruyucu Adet 500
Küçük plastik ilaç çantası  Adet 200
Not defteri A6 Adet 10
Termometre celcius/fahrenheit Adet 6
Koruyucu eldiven, nonsteril, disposable Adet 100
4temel liste için tedavi rehberi Adet 2

1DSÇ önerileri paralelinde %25 konsantrasyonu kullanılmıştır. %90 konsantrasyon önerilmektedir.

2%20 chlorhexidine dilüsyonu için distile su gereklidir, aksi halde persiptasyon oluşur. %5 DSÖ standartdır. Diğer seçenekler %1.5 ve %15

3örnek için bakınız ek 4

4örnek için bakınız ekler 1,2, ve 3

Malzeme
 

Tırnak fırçası, plastik steril edilebilir (otoklavda) Adet 2
Kova, plastik yaklaşık 20 litre Adet 1
Çelik tıbbi kap 100 ml Adet 1
Böbrek küvet, çelik yaklaşık 26 x 14 cm Adet 1
5pansuman seti (3 adet + kutu) Adet 2
Pansuman küveti, çelik, yaklaşık 30 x 15 x 3 cm Adet 1
Tromel kompres için yaklaşık 15 cm yüks. 14 cm çap Adet 2
Katlanabilir sahra bidonu, 20 litre Adet 1
Kohcer forseps, dişsiz, 12-14 cm Adet 2
Plastik şişe, 1 litre Adet 3
Luer şırınga, disposable, 10 ml Adet 1
Plastik şişe 125 ml Adet 1
Makas düz/künt, 12-14 cm Adet 2

5pansuman seti (3 adet + kutu)

1 çelik kutu yaklaşık 17 x 7 x 3 cm

1 çift cerrahi makas keskin/künt, 12-14 cm

1 kochler forseps, dişsiz düz 12-24 cm

1 diseksiyon forsepsi, dişsiz 12-14 cm

Destek Ünite (10000 kişi için 3 aylık)

İlaçlar

Anestezikler
 

Anestezikler    
Ketamine, inj. 50 mg/ml 10 ml/flk 25
1lidocaine, inj. %1 20 ml/flk 50
     
Analjezikler    
2pentazocine, inj. 30 mg/ml  1 ml/amp 50
3probenecid, tab 500 mg Tab 500
     
Anti-allerjikler    
Dexamethasone, inj. 4 mg/ml 1 ml/amp 50
Prednisolone, tb 5 mg Tab 100
Epinephrine (adrenaline) bakınız solunum sistemi    
     
Anti-epilepitikler    
Diazepam inj. 5 mg/ml 2 ml/amp 200
Phenorbital, 50 mg Tab 1000
     
Anti-infektif ilaçlar    
4ampicillin, tab 250 mg Tab 2000
Ampicillin, inj. 500 bg/flk1 Flk 200
Benzathine benzylpenicilin, inj. 2.4 MIU/flk Flk 50
Chloramphenicol, cap 250 mg Cap 2000
Metronidazole, tab 250 mg Tab 2000
5nystatin, kaplanmamış tablet 100.000 IU/tab 2000

150 ml flakonlar da alternatif olarak kullanılabilir, fakat 20 ml flakonlar tercih edilir

2narkotik ilaç sınırlaması nedeniyle morphine veya pethidine yerine pentazocine tercih edilmelidir

3gonore tedavisinde penicilin ile birlikte kullanılmak üzere

4ampicilline tab ve inj. Sadece yeni doğan ve gebelerde kullanılmak üzere

5oral kndisiyazis tedavisi için
 

Phenoxymethylpenicilin, tab 250 mg Tab 4000
6procaine benzylpenicilin, inj. 3-4 MU/flk Flk 1000
Quinine sulfate, tab 300 mg Tab 3000
2quinine, inj. 300 mg/ml 2 ml/amp 100
3sulfadoxine + pyrimethamine, tab 500 mg + 25 mg Tab 300
4tetracycline, cap. Veya tab. 250 mg Cap veya 2000
     
Kan’a etkili ilaçlar    
Folic acid, tab 1 mg   5000
     
Kardiyovasküler ilaçlar    
5methyldopa, 250 mg Tab 500
Hydralazine, inj. 20 mg/ml 1 ml/amp. 20
     
Dermatolojik ilaçlar    
6polyvidone iodine %10, sol, 500 ml Şişe 4
Zinc (çinko) oxyde %10 pom. Kg 2
Benzoic acid %6 + salicylic acid % 3 pom Kg 1

1bazı ülkelerde kullanılan proaine benzylpelicilin 3 MU ve benzylpelicilin 1 MU (güçlendirilmiş poracine penicilin kombinasyonu da seçerek kullanılabilir

2serabral ve dirençli sıtma tedavisi için intravenöz enjeksiyonlarda quinine, 500 ml %5 glucose içinde sulandırılmalıdır

3malarya tedavisi için

4cholera ve chlamidia tedavisi için

5gebelik hipertansiyonu tedavisi için

6polyvidone iodine seçilmesinin nedeni, tentird iyotun sıcak iklimlerde içindeki alkolün bir kısmının buharlaşması ile toksik etkilere yol açma riskinin bulunmamasındandır.

Diüretikler
 

Diüretikler    
Frusemide, inj. 10 mg/ml 2 ml/amp 20
Frosemide, tab 40 mg Tab 200
     
Gastro-intestinal ilaçlar    
Promethazine, tab 25 mg Tab 500
Promethazine, inj 25 mg/ml 2 ml/amp. 50
Atropine, inj. Mg/ml 1 ml/amp  
     
Oksitosikler    
Ergometrine maleate, inj 0.2 mg/ml 1 ml/amp 200
     
Psikoterapötik İlaçlar    
Chlorpromazine, inj. 25 mg/ml 2 ml/amp 20
     
Solunum Ssitemi İlaçları    
Aminophylline, tab 100 mg Tab 1000
Aminophylline, inj, 25 mg/ml 10 ml/amp 50
Ephinephrine (adrenaline), inj. 1 mg/ml 1 ml/amp 50
     
Sıvı elektrolit ve asit –baz solüsyonları    
Sodyum lacatate bileşik solüsyonu (Ringer’s Lacate) inj. Sol    
İğne ve serum seti ile birlikte 500 ml/torba 200
     
Glocose, inj. Sol. %5 iğne ve serum seti ile birlikte1 500 ml/torba 100
Glucose, inj. Sol. %50 50 ml/flk 20
Enjeksiyon için su 10 ml/plastik flk 2000

1quinine enjeksiyonunda dilüsyon için

Vitaminler
 

Retinol (Vitamin A ) , cap 200.000 IU Cap 4000
Ascorbic acis, tab 250 mg Tab 4000
     
Yenilenebilir malzeme    
Saçlı deri infüzyon seti, disposable, 25G (çap 0.5 mm) Adet 300
Saçlı deri infüzyon seti, disposable, 21G (çap 0.8 mm) Adet 100
i.v. branül, disposable, 18 G (çap 1.7 mm) Adet 15
i.v. branül, disposable, 22 G (çap 0.9 mm) Adet 15
Luğer iğne i.v disposable, 19 G (çap 1.1 mm X 38 mm) Adet 1000
Luğer iğne i.v disposable, 21 G (çap 0.8 mm X 40 mm) Adet 2000
Luğer iğne i.v disposable, 25 G (çap 0.5 mm X 16 mm) Adet 100
Spinal iğne, disposable, 20G (64 mm-çap 0.9 mm) Adet 30
Spinal iğne, disposable, 23G (64 mm-çap 0.7 mm) Adet 30
Luer şırınga steril edilebilir, naylon 2 ml Adet 20
Luer şırınga steril edilebilir, naylon 5 ml Adet 100
Luer şırınga steril edilebilir, naylon 10 ml Adet 40
Luer şırınga disposable 2 ml Adet 400
Luer şırınga disposable 5 ml Adet 500
Luer şırınga disposable 10 ml Adet 200
Konik şırınga konnektörü (beslenme için) 60 ml Adet 20
Nazogastrik sonda, CH5 (prematür bebek) disposable  Adet 20
Nazogastrik sonda, CH8 disposable  Adet 50
Nazogastrik sonda, CH16 disposable  Adet 10
İdrar sondası (foley) no 12 disposable Adet 10
İdrar sondası (foley) no 14 disposable Adet 5
İdrar sondası (foley) no 18 disposable Adet 5
Cerrahi eldiven, steril, steril edilebilir no 6.5 Çift 50
Cerrahi eldiven, steril, steril edilebilir no 7.5 Çift 150
Cerrahi eldiven, steril, steril edilebilir no 8.5 Çift 50
Sterilizasyon test bandı (otoklav için) Rulo 2
Chloramine, tab veya toz Kg 2.5
Termometre (oral/rektal) celcius/fahrenheit Adet 10
Otoskop yedek ampulü Adet 2
R6 alkalin pil AA boyut (otoskop için) Adet 6
İdrar torbası vanalı 2000 ml Adet  10
Parmak eldiveni 2 parmak, disposable Adet 300
Katgüt, sentetik, DEC2 (000) + keskin iğne, kıvrık 3/8, 20 mm üçgen Adet 24
Katgüt, sentetik, DEC3 (000) + keskin iğne, kıvrık 3/8, 30 mm üçgen Adet 36
Bistüri no 22, no 4 sap için  Adet 50
Traş bıçağı (jilet) Adet 100
Abeslang (tahta, disposable) Adet 100
Sargı bezi 9 m X 0.9 m Rulo 3
Gaz kompres, 12 kat, steril 10 x 10 cm Adet 1000

Malzeme
 

Klinik steteskop, çift başlıklı Adet 2
Obstetrik steteskop, metal Adet 1
Tansiyon aleti (erişkin) Adet  1
Traş bıçağı, non-disposable Adet 2
Tartı (erişkin için) Adet 1
Tartı askısı 25 kg X 100 g (salter tipi) + 3 pantolon Adet 3
Mezura Adet 5
Tromel H: 15, çap. 14 cm Adet 2
Otoskop + pediatrik spekulum seti Adet 1
Turnike Adet 2
Pansuman küveti, çelik, yaklaşık 30 X 15 X 3 cm Adet 1
Böbrek küveti, çelik, yaklaşık 26 x 14 cm Adet 1
Makas düz/künt 12/14 cm Adet 2
Koscher forseps dişsiz, 12/14 cm Adet 2
1abe/stür seti (7 adet+kutu) Adet 2
2pansuman seti (3 adet+kutu) Adet 5
Basınçlı sterilizatör, 7.5 lt tip: prestige 7506, çift raflı, ref. UNIPAC 0.1.571.00 ADET 1
Ek raf 2 ml/5ml, ref. Prestige 7531 Adet 2
Basınçlı sterilizatör, 20-40 lt sepetli (tip UNIPAC 0.1.560.00) Adet 1
Gaz ocağı, tek başlı (tip UNIPAC 0.1.700.00) Adet 2
Mumlu su filtresi, 10/20 lt (tip UNIPAC 56.199.02) Adet 3
Tırnak fırçası, plastik steril edilebilir Adet 2
Taşınabilir ağırlık/boy tablosu UNIPAC 0.1.455.70 Adet 1
Klinik rehber (tanı ve tedavi el kitabı)3 Adet 2

1abse/sütür seti (7 adet+kutu)

1 paslanmaz çelik kutu yaklaşık 20 x 10 x 5 cm

1 disseksiyon forsepsi dişli, 12-14 cm

1 kocher forsepsi dişli, düz, 12-14 cm

1 pean forsepsi düz, 12-14 cm

1 çift cerrahi makas keskin/künt, 12-14 cm

1 probe, 12-14 cm

1 mayo-hegr portegü, 18 cm

1 saplı skalpel, no 4

2pansuman seti (3 adet+kutu)

1 paslanmaz çelik kutu yaklaşık 17 x 7 x 3 cm

1 çift cerrahi makas keskin/künt 12-14 cm

1 kocher forseps, dişsiz düz 12-14 cm

1 diseksiyon forsepsi, dişsiz 12-14 cm

3klinik rehber-tanı ve tedavi el kitabı MSF den ingilizce, fransızca ve ispanyolca olarak etiket fiyatına temin edilebilir.
 
 

Ek 2b

Diyare Tedavi Planı A

Evde diyare tedavisinin üç kuralını açıkla :

1. DEHİDRATASYONU ÖNLEMEK İÇİN ÇOCUĞUNA NORMALDEN DAHA FAZLA SIVI VER. UYGUN SIVILAR;

 • Yemek suları, yulaf veya pirinç suyu çorbalar.
 • Anne sütü veya normalden iki kat su i1e hazırlanmış besinler.

2. ÇOCUĞU BESLE

 • Taze sebze, et veya balık içeren yeni hazırlanmış besinler ver. Olası ise birkaç damla sıvı yağ ekle.
 • Potasyum kaynağı olarak, taze meyve suyu ve muz ver.
 • Her 3 veya 4 saatte bir (günde en az 6 kez), küçük çocukları daha sık besle.
 • Çocuğun istediği kadar yiyebilmesini sağla.
 • Besinleri iyice ezerek pişir, böylece sindirimi kolaylaşır.
 • Diyare kesildikten sonra, bir hafta ya da çocuk normal ağırlığına ulaşana dek, her gün bir ek öğün ver.

3. AŞAĞIDAKİLERDEN BİRİSİ VARSA ÇOCUĞU SAĞLIK MERKEZINE GETİR:

 • aşırı dışkılama
 • aşırı susuzluk - bu üç bulgu çocuğun dehidrate olduğunu gösterir
 • çökük gözler
 • ateş
 • normal yeme ve içmenin kesilmesi · genel durumunun düzelmemesi. .

Anneye ORS solüsyonunu evde nasıl kullanacağını öğret, özellikle:

· Diyare kötüleştiğinde anne bebeği sağlık merkezine getiremeyecekse .

· Plan B tedavisindeki çocukta dehidratasyonu önlemek amacı ile

· Diyare tedavisi için sağlık merkezine ,gelen çocuklara ORS verilmesinin bir kural olduğunu unutma.

ORS solüsyonunu nasıl hazırlayıp vereceğini göster.

Ne kadar vereceğini göster :

· 4 yaşın altındaki çocuklara, her dışkıdan sonra 50 - 100 ml (1/4 veya ½ bardak) ORS solüsyonu.

· Daha büyük çocuklara 100 - 200 ml (1/2 veya 1 bardak) ORS solüsyonu.

· Erişkinler içebildikleri kadar çok içmelidirler.

EĞER ÇOCUK KUSARSA, 10 dk bekledikten sonra, 2 - 3 dk'da bir kaşık solüsyon vermeye devam etmesini söyle.

2 GÜN YETECEK MİKTARDA PAKET VER.

Not: Çocuk ORS alırken, emzirmeye veya sütlü mamalar vermeye devam edilmelidir. Yemek suları, tuz veya şeker ise verilmemelidir.

Diyareyi nasıl önleyebileceğini anlat:

· ilk 4 - 6 ay sadece anne sütü vermesini, emzirmeye en az bir yıl devam etmesini,

· 4 - 6 aydan itibaren temiz, kolay sindirilebilir besinlere başlamasını,

· Çocuğa iyi pişmiş besin ve temiz su vermesini,

· Tüm aile bireylerinin tuvaletten sonra, yemekten ve yemek hazırlamadan önce ellerini bol sabunlu su ile yıkamalarını,

· Tüm aile bireylerinin tuvalet kullanmasını,

· Çocukların dışkılarının hemen tuvalete dökülmesi veya yakılması gerektiğini söyle.


 
 

3. DEĞERLENDİRME KARTINI KULLANARAK 4 - 6 SAAT SONRA ÇOCUĞU DEĞERLENDİRİN VE UYGUN TEDAVİ PLANINI SEÇ.

Not: Eğer çocuk Plan B'ye devam ediyorsa, anneye az miktarlarda gıda vermesini söyle.

Eğer çocuk 12 aydan küçükse,

· emzirmeye devam etmesini,

· emziremiyorsa, ORS'ye devam etmeden önce 100 - 200 ml temiz su vermesini söyle.

4. EĞER ANNE TEDAVİYİ BİTİRMEDEN SAĞLIK MERKEZİNDEN AYRILMAK ZORUNDA İSE;

· 2 gün yetecek kadar ORS paketi ver ve nasıl hazırlayıp vereceğini göster.

· Tedaviyi tamamlamak için ne kadar ORS vermesi gerektiğini göster.

· İlk 4-6 saatlik tedavi bittikten sonra, çocuk isterse ORS veya diğer sıvılardan istediği kadar verebileceğini söyle.

· Çocuğa her 3 - 4 saate bir az miktarda gıda vermesini söyle.

· Aşağıdakilerden birisi varsa çocuğu sağlık merkezine getirmesini söyle : -

aşırı dışkılama

 • aşırı susuzluk
 • çökük gözler- bu üç bulgu çocugun dehidrate olduğunu gösterir
 • ateş
 • normal yeme ve içmenin kesilmesi
 • genel durumunun düzelmemesi.

Ek 3

Öksürüğü veya Solunum Güçlüğü Olan Çocuğa Yaklaşım

· Çocuğu Değerlendir

Sor:

 • Çocuk kaç yaşında ?
 • Öksürügü var mı ? Ne kadar zamandır öksürüyor ?
 • Ağızdan sıvı alabiliyor mu `? (2 aydan büyükse...)
 • Meme emmesi nasıl ? Kötüleşti mi ? (2 aydan küçükse...)
 • Ateşi oldu mu ? Ne kadar sürdü ?
 • Konvulsiyon (havale) geçirdi mi ?

Bak ve dinle :

 • Bir dakikadaki solunum sayısını say.
 • İnterkostal çekilme olup olmadığına bak.
 • Stridor olup olmadığına bak.
 • Wheezing olup olmadığına bak.

Bakısına yap :

 • Uykusunu kontrol et, çok fazla uyku veya uyanmakta güçlük olup cılmadıgına bak.
 • Ateşine bak, yüksek veya düşük olup olmadığını kontrol et.
 • Beslenme bozuklugu cılup olmadığını kontrol et.

Nasıl Tedavi Edeceğine Karar Ver

 • İki aydan küçük çocuklarda; Ek 3a'ya bak

- İki ay beş yaş arası çocuklarda;

 • wheezing yoksa Ek 3b'ya bak
 • wheezing varsa sevk et
 • Tedavi için Ek 3c'ya bak
 • antibiyotik ver.
 • anneye, evde bakım için danışmanlık ver.
 • Pediyatrik dozda paracetamol ver.


 

Ek 6
Donör Rehberi

Kalite

 1. İlaçların kalitesi, uluslarası standartlara uymalıdır.
 2. Ürünler nakledilme sırasında, kullanım ömrünün en az üçte ikisine sahip olmalıdır.
 3. Tabletler tercihen bölünebilir olmalı ve üzerlerinde kolay tanınabilir semboller bulunmalıdır.
 4. İlaçlar, WI-10 standartlarına uygun üretim yapan üreticilerden sağlanmalıdır.

Etiketlendirme

 1. Etiketler hem İngilizce, hem de yerel dilde olmalıdır.
 2. Etiketlerde en azından şu bilgiler olmalıdır:
 • İlacın aktif maddesinin uluslararası jenerik ismi. . Dozajı
 • Her bir doz içindeki aktif madde (tab., amp., vb...) ve her paketteki üninte sayısı
 • Seri No.
 • Üretim tarihi.
 • Son kullanma tarihi.
 • Farmasötik standardı.
 • Saklama koşulları.
 • Üreticinin adı ve adresi.

3. Ampul etiketleri şu bilgileri içermeli:

 • İlacın aktif maddesiııin uluslararası jeneıik ismi.
 • Her bir doz içindeki aktif madde.
 • Seri No.
 • Üreticinin adı.
 • Son kullanma tarihi.