BEYİN ÖLÜMÜ TANISI KESİNLEŞEN BİR HASTANIN YAKINLARI İÇİN BİLGİ VE ONAM FORMU ÖNERİSİ

A)

Hasta hakkındaki bilgiler

(Adı, Soyadı, Yaş, Cinsiyet, Tanılar, Beyin Ölümünün Saptanabilen Saati gibi)

B)

.../.../... tarihinde toplanan ve ...... ....... ....... 'lerden oluşturulan Hekim Kurulu, kimliği yukarıda belirtilen hastayı muayene etmiş ve eldeki verilerin ışığında, hastada beyin ölümünün gerçekleştiğini üzülerek saptamıştır.

İMZALAR
C)

(Bu bölüm, hekimin hasta yakınlarına açıklamakla yükümlü olduğu bilgilerden oluşmaktadır

Beyin Ölümünün Anlamı Nedir?
Prognozu Nasıldır?
Beyin Ölümü Tanısı Nasıl Konur?

Koma, kalıcı bitkisel yaşam gibi diğer durumlardan nasıl ayrılır?

D)
Hasta yakını hakkındaki bilgiler

(Adı, Soyadı, Yaş, Cinsiyet, Hastaya Yakınlık Derecesi, Okur Yazarlığının Olup-Olmadığı gibi)

E)

(Bu bölümde, hasta yakınından, hastaya uygulanan tıbbi desteğin kesilmesine onam verip vermediği sorulur)

       Yukarıda kimliği yazılı ben, hastamdan sorumlu hekimin bana hastamın durumu ile açıkladıklarını dinledim. Hastamın durumunu değerlendiren Hekim Kurulu'nun vardığı kararı öğrendim. Bu bilgiler ışığında hastama uygulanmakta olan tıbbi destek tedavisinin kesilmesini KABUL EDİYORUM/KABUL ETMİYORUM.

       TARİH
       İMZA
F)

(Hasta yakını bir üstteki bölümde onam vermiş ise bu bölüme geçilecektir. Bu kez onam organ aktarımı konusundadır).

       Bu bölümde hasta yakınına, hastasının organ aktarımı konusunda herhangi bir vasiyeti olup olmadığı, eğer hastanın bilinen bir karşı çıkışı yoksa, hasta yakınlarının bu konuda onam verip vermeyeceği sorulmaktadır.

       TARİH
       İMZA
G)

Bu bölümde hasta yakını, bu belgeyi tam olarak okuduğunu ya da kendisine bütün belgenin tek tek ve anlayabileceği bir biçimde okunduğunu; sorularına açıklayıcı yanıtlar verildiğini, her iki konuda da herhangi bir baskı altında bırakılmadan, özgür iradesiyle ve hastasının adına hareket ederek karar verdiğini belirten bir metni tanığıyla birlikte imzalayacaktır.

       TARİH                                        TARİH
       İMZA                                                        İMZA