KONSÜLTASYON

       Bilimsel bilginin gelişmesine paralel olarak günümüzde uzmanlık alanlarının sayısı giderek artmaktadır. Bu nedenle bir vakaya bütüncül yaklaşabilmek için, birden fazla tıp alanının birlikte çalışması kaçınılmaz olmuştur. İsabetli bir tanı ve tedavi amacıyla günümüzde her uzmanlık alanındaki hekim, mesleğini uygularken diğer alanların bilgi ve teknik desteğine de gereksinim duymaktadır. Hekimin hasta merkezde olmak üzere, farklı bir alanda çalışan hekimlerden bilimsel ve teknik açıdan aldığı yardım ya da danışmanlık, konsültasyon ya da danışım olarak adlandırılmaktadır. Konsültasyon eyleminin daha doğru ve düzenli işleyebilmesi için aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.

       1-Konsültasyonun öneminin kavranması, tıbbın bütüncül yaklaşımı esas alan bir meslek olduğunun kavranmasıyla olanaklı olduğundan, tıp eğitiminin her döneminde alanın bu özelliğine dikkat çekmek uygun olur.

       2-Konsültasyonun daha sağlıklı işleyebilmesi için, hastanın sürekli(müdavi) hekiminin yazılı istem yapması uygundur. Ancak yapılan yazılı istemde hastanın özellikleri, neden konsültasyon istendiği çok açık ve anlaşılır bir biçimde yazılmalıdır.

       3-Konsültasyon yazılı olarak istense bile, olanaklı ise hastanın konsültasyonu sırasında ya da hemen sonrasında hekimler hasta ile ilgili olarak karşılıklı görüşme olanağını bulabilmelidirler.

       4-Konsültan hekim de hastayla ilişki süresince, en az hastanın sürekli hekimi kadar sorumluluk aldığını bilmelidir. Konsültasyon işlemi, temelde bir hasta-hekim ilişkisidir. Bu nedenle konsültan hekim de hasta-hekim ilişkisinin bütün gereklerini yerine getirmelidir.

       5-Konsültasyon eyleminin daha verimli olabilmesi için, sürekli (müdavi) hekim olanaklı ise her keresinde aynı konsültan hekimle çalışabilmelidir.

       6-Konsültan hekim, hastayla ilgili sorumluluğu yüklenmeye başladığı için, hastanın ve hastalığının durumuna göre işbirliğinde sürekliliğin sağlanması uygundur.

       7-Konsültan hekim alanında yeterli bilimsel ve teknik bilgiye sahip olmalıdır.

       8-Konsültasyon sonuçlarından hastaların da yeterli ölçüde bilgilenme hakları vardır.

       9-Bazen konsültasyonun sonucunda hastanın sürekli hekimi değişebilir, bu durum hastaya bildirilmelidir.

       10-Özellikle günümüzde bazı hastaların tedavi süreci disiplinlerarası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bu durumda tedavi bir 'ekip işi' haline gelmektedir.

       11-Hasta izlemi sırasında değişik uzmanlık alanlarının görüş ve uygulamalarına gereksinim doğduğunda, sürekli hekim durumu hasta ya da yakınlarına bildirmelidir.

       12-Multidisipliner eğitim hastanelerinde konsültasyon görevinin yerine getirilmesi ilgili uzmanlık alanını temsil eden kurumsal yapının sorumluluğundadır. Konsültasyon hizmetleri, ilgili uzmanlık alanının yetkililerince düzenlenmelidir.

       13-Konsültasyon istemi ve yerine getirilmesi sırasında, konsültasyonun ve sonuçlarının kuşkuya yer vermeyecek biçimde açık ve iletişimi en üst düzeyde tutan bir tutanak ile belgelenmesi gerekir.

       Yukarıdaki öneriler konsültasyon uygulamasına yol gösterici olmakla birlikte, çağımızın sağlık anlayışı dikkate alındığında, hastaya bütüncül yaklaşımın zorunlu olduğu ve bu nedenle sağlık hizmetinin bir ekip etkinliği olarak yürütülmesinin gerekliliği kaçınılmazdır. Bu çerçevede, gerektiğinde, hekim olmayan profesyonellerin de bu süreçte yer alabilecekleri açıktır.