ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN HASTA KAYITLARINA ULAŞMA İSTEKLERİ

       Hastanın hekimine kendine ait bilgilerini vermesi ile kurulan ilişki, hekime, bu bilgileri gerektiğinde adli olaylar söz konusu olduğunda bile, sır olarak koruma yükümlülüğünü getirmektedir. Kuşkusuz bu yükümlülük olayın etik yanından kaynaklanmaktadır. Hekim, hastanın izni olmadan kendisi ile ilgili bilgileri üçüncü şahıslara anlatamaz. Bu durum ancak özel koşullarda, hastanın birinci derecede yakınları için bozulabilir.

       Sigortalı hastalarda bu özerk ilişki tarzının değiştiği gözlenmektedir. Hasta ve sigorta şirketi arasında düzenlenen poliçeler '... sigortacının bilmesi gereken herhangi bir hususu gizlemediğimi, aksi takdirde ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, belirttiğim tüm hususlar hakkında doktor, sağlık kurumları ve diğer ilgililerden bilgi alma konusunda sigortacıyı yetkili kıldığımı kabul ve beyan ederim.' veya benzeri şekilde, hasta tarafından imzalanarak, sigorta ve sağlık kuruluşu arasında bir ilişki başlatılmış bulunmaktadır. Bu poliçenin imzalandığı tarihten başlayarak oluşacak her türlü anlaşmazlıkta sigorta şirketine, hasta ile ilgili bilgilerin aktarılabileceğine ilişkin onay hasta tarafından verilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle hasta ile hekim arasında ileride bu poliçe çerçevesinde kurulacak olan ilişki, poliçenin imzalandığı tarihten başlayarak, sözleşme süresi boyunca özerk kalamayacaktır.

       Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda, bu bağlamda ortaya çıkabilecek bilgi aktarımının yukarıda açıklandığı gibi etik kurallardan öte, hukuksal yönü ön planda görülmektedir. Hastanın tıbbi inceleme ve raporlarının, 'bir hekim tarafından epikriz niteliğinde hazırlanması' ve sigorta şirketine iletilmesinin uygun bir yol olduğu düşünülmektedir.

       Bu durumda gözden kaçırılmaması gereken nokta, hasta ile sigorta şirketi arasında var olan poliçenin belirli bir tarihte imzalanmış olmasıdır. Bu nedenle hekim-hasta arasındaki ikili özerk ilişki, sözleşme başlangıcından itibaren yerini üçlü bir ilişkiye bırakmıştır. Sigorta şirketleri tarafından Türk Ticaret Hukuku'nun bazı maddelerini gerekçe göstererek hasta dosyalarının aslı veya tümünün fotokopilerinin istendiği belirtilmektedir. Bilindiği gibi, hasta dosyası 'o kişiye ait', 'tamamen özel' ve hasta ile o kurum arasında ilk ilişkinin başladığı anda düzenlenen, bazı durumlarda geçmiş tıbbi inceleme ve raporların da yer alabildiği bir belgedir. Hastaya ait sigorta poliçe geçerlilik süresi öncesi ya da sonrasında dosyaya geçmiş bilgiler, yine hasta-hekim arasındaki ikili özerk ilişki kavramı içerisinde kalmak zorundadır. Dosyanın gönderilmesi söz konusu olduğunda, bu dönemlere ait bilgilerin de üçüncü şahıslara ulaşması nedeniyle etik sorunların doğması olasıdır. Sigorta şirketi tarafından ancak dosyanın tümünün incelenmesi sonucunda karara bağlanabileceği düşünülen anlaşmazlıkların çözümünde, ilgili mahkemenin istemleri doğrultusunda davranmanın uygun olacağı düşünülmektedir.