Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası


         Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü çağrısıyla kurulmuş olan “Mesleki Sorumluluk Sigortaları İhtisas Komitesi”nde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de bir üye ile temsil edilmektedir.

            2004  Eylül ayında başlayan toplantılarda öncelikle dört meslek grubunu ilgilendiren Mesleki Sorumluluk Sigortalarının Genel Şartları belirlenmeye çalışılmış olup, ekteki muhalefet şerhimizde de tanımladığımız görüşlerimiz doğrultusunda 25.11.2005 tarihinde Genel Şartlar tamamlanmıştır. Bazı değişikliler sonrasında bakanlık makamınca onaylanan ve yakın bir zamanda Resmi Gazetede yayımlanacak olan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ekte sunulmuştur.

            Genel Şartlara ilişkin görüşmeler sırasında yaptığımız girişimler sonucu, alanımızın özgünlüğü de göz önünde bulundurularak “ Bu genel şartların eki niteliğindeki klozlar genel şartlara göre özel düzenlemeler içerebilir.” hükmü konulmuştur. Bu hüküm sayesinde Genel Şartlarda yaşam pratiğimizle bağdaşmayan ve sigortalanma amacımızı karşılamayan maddelerin düzeltilme olanağı elde edilmişti.

            Ocak 2006 sonunda, Mesleki Sorumluluk Sigortaları İhtisas Komitesi tarafından Hazine Müsteşarlığına sunulan “Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Ek Şartları Taslağı” nihai metni ektedir. Yine bakanlık makamınca değerlendirilerek yayınlanacaktır. Taleplerimizin tamamını kabul ettirme şansımızın olamadığı toplantılarda, sigortacılık sektörünün kabul edilemez ısrarlı ve “ reasürans şirketlerine bunları kabul ettirmemiz olanaksız” tanımlamalarına karşın yine muhalefet şerhlerimizle birlikte birçok değişiklik kabul ettirilmiştir.  Komiteden çıkan taslak hakkında Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığının hekimlere zorunlu sigortayı içeren yasa tasarısı nedeniyle ikili görüşmelerimiz devam etmektedir.