M. Sor. Sigortalarının Genel Şartlarına ilişkin muhalefet şerhimiz

(EK:2)

TC BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

ANKARA

1687-2005                                                                                         22.11.2005

         TC BAŞBAKANLIK

         HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI’NA

                                      ANKARA

Müsteşarlığınız tarafından, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları taslağını hazırlamak üzere diğer kurumların yanı sıra Birliğimiz de çalışmalara katılmak üzere çağrılmıştır. Bu toplantıda hazırlanacak Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının zorunlu olmayan, isteğe bağlı olarak yapılacak sigortanın koşullarını düzenleyeceği, zorunlu sigortalamanın ise kurumlar yönünden getirilebileceği ve çalışanlara böyle bir yükümlülük getirilemeyeceği düşüncesi Müsteşarlık temsilcisi tarafından ifade edilmiştir.

Birliğimiz temsilcisi tarafından da başlangıçta özellikle sağlık alanında ki dünya uygulamalarının sonuçlarından da yola çıkılarak;

·         Mesleki sorumluluk sigortasının, ortaya çıkan mesleki uygulama hatalarını azaltıcı sağlık hizmetinin niteliğini arttırıcı bir etkisinin olmadığı, sağlık hizmet sunumu sonrasında açılan davaları sayısal olarak arttırdığı, primlerin yüksekliği sebebiyle hekimlerin gelirlerini azaltıcı etkisinin yanı sıra hekimleri riskli hizmetleri sunmaktan kaçınmaya sevk ettiği, olası riskin azaltılması amacıyla çok sayıda tetkike başvurulması eğiliminin artması sebebiyle hizmetin pahalılaşmasına sebep olduğu bu nedenle toplumsal yarar açısından uygun olmadığı,

·         Sağlık hizmeti sunumunda zarar gören insanların zararlarının çok hızlı bir biçimde, yıllar süren davalara gerek kalmaksızın karşılanması gerektiği,  bunun ulusal ölçekte bir organizasyonla, kusur/komplikasyon ayrımı olmaksızın ve hekim ile hasta karşı karşıya getirilmeksizin sağlanması, ancak bunun yanı sıra en önemli unsurun, tespit edilen tıbbi uygulama hatalarının sebeplerinin araştırılması ve elde edilen bilgilerin, hataların önüne geçilmesi için kullanılacak bir organizasyonun yapılması olduğu ifade edilmiştir.

         Bu çerçevede çalışmalar yapılmaksızın, yalnızca mesleki sorumluluk sigortası uygulamasının getirilmesi sorunu görmezden gelen,  sorunun nedenlerini ortadan kaldırarak çözümü sağlamak yerine yalnızca sonuçları ile uğraşılmasına ve toplumsal kaynakların yanlış kullanımına neden olacaktır.

         Türk Tabipleri Birliği, mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarının oluşturulması sürecinde yukarıda belirtilen temel yaklaşımını saklı tutarak; mesleki uygulamadan kaynaklanan tazminatların bir kısmının karşılanmasına yönelik olarak hekimlere sunulmuş ve uygulanmakta olan sigortaların eksikliklerinin kısmen de olsa giderilebilmesi, sigortalı ve hastaların sigortadan maksimum yararlanabilmelerinin sağlanabilmesi amacıyla bu çalışmada yer almıştır.  Genel Şartnamede yer alan ve değiştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz maddelere ilişkin açıklama ve taleplerimiz toplantılarda belirtilmiştir. Bu maddelerin Sağlık Klozunda düzenlenebileceğine ilişkin yapılan değişikliğe taslakta yer verilmiş olup, gerekli düzenlemelerin yapılacağı hususunda ortak kanaat bildirilmiştir. Genel Şartname Taslağı altındaki imzanın bu çerçevede değerlendirilmesi gerekliliğini bilgilerinize sunarız.

         Saygılarımızla,
         Dr.Hakan Giritlioğlu
         TTB Merkez Konseyi Adına
         İhtisas Komitesi Üyesi