TTB Sağlık Bakanlığı'na Tam Gün ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararına ilişkin görüş yazısı gönderdi

TTB Sağlık Bakanlığı'na Tam Gün ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararına ilişkin görüş yazısı gönderdi

SAYIN
PROF.DR.RECEP AKDAĞ
T.C.SAĞLIK BAKANI
Sıhhiye/ANKARA

1038/2010
19.07.2010

Sayın Bakan,

Bilindiği üzere, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından 2010/29 Esas sayılı dosyada 16.07.2010 günü karara bağlanmış ve aynı gün kısa karar açıklanmıştır.

5947 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 12. maddesinin değiştirilen; İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan ' ? bentlerden yalnızca birindeki ?' ibaresi Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve uygulanması sonradan giderilmesi güç zararlara yol açacağından yürürlüğü durdurulmuştur.

Gerek sizin tarafınızdan medyada gerekse Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 16.07.2010 günlü 'Tam Gün Kanunu ile İlgili Basın Açıklamasında';  'Anayasa Mahkemesinin kararına ve kanuna göre öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışması mümkün bulunmamaktadır. Bu uygulama 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacaktır' denilmiştir.

Ancak yapılan açıklamalarda kamuda çalışan hekimlerin, 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren 8 saatlik mesai sonrası işyeri hekimliği, özel bir sağlık kuruluşu ya da hastanede kısmi zamanlı çalışmasını ya da özel muayenehanesinde çalışmasını yasaklayan Kanun'un hangi Kanun olduğu belirtilmemiştir.

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ibare ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan  hekimlerin yalnızca  kamu kuruluşlarında çalışabileceği düzenlenerek, kamu dışında çalışmaları yasaklanmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından yukarıda belirtilen ibarenin iptal edilmesi ile birlikte bu yasak ortadan kalkmıştır.

5947 sayılı Yasanın 19/a bendi ile 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacak olan 2368 sayılı Yasa'nın 3. maddesinde; kamuda çalışan hekimlerin genel olarak kamu dışında hekimlik mesleğini icra etmeleri yasaklanmıştır. Aynı Kanunun 4. maddesinde ise belli koşullar altında bu yasağın kaldırılacağı ve serbest çalışmaya izin verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca 2368 sayılı yasa ile sağlık çalışanlarının haftalık çalışma süresi diğer çalışanlardan farklı olarak 45 saat olarak belirlenmiştir.  2368 sayılı Yasa'nın yürürlükten kaldırılması ile birlikte kamuda çalışan hekimlerin mesai sonrası mesleklerini serbest olarak icra etmelerini yasaklayan hüküm ile 45 saatlik haftalık mesai süresi de ortadan kalkacaktır.

657 Sayılı Devlet memurları Kanununda memurların kamu görevi dışında bütün gelir getirici faaliyeti yasaklanmış değildir. Yalnızca 657 sayılı Yasanın 28. maddesinde sayılan işleri yaparak gelir elde etmek yasaktır.  Bunlar ise tacir veya esnaf veya ticari mümessil  sayılmalarını gerektiren faaliyetlerdir. 1219 sayılı Yasanın 12. maddesinde, 657 sayılı Yasa'nın 28. maddesine paralel olarak hekimlerin hekimlik yaparken ticaretle uğraşamayacakları, hekimliğin tacirlikle bağdaşmayacağı belirtilerek yasaklanmıştır. Altı çizilerek belirtmek gerekirse; 1219 sayılı tıp sanatlarının uygulanmasına dair yasa, 1965 yılında çıkarılan Devlet Memurları Kanunundan çok önce hekimlik mesleğinin ticari faaliyet olmadığını tanımlamıştır.  Yine 1928 yılından bu yana hekimler açıkça yasa ile yasaklanan durumlar dışında kamu görevlerinin dışında mesleklerini kısmi zamanlı olarak icra edegelmişlerdir.

1219 sayılı Yasanın 12. maddesindeki yasaklayıcı ibarenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile birlikte bu yöndeki özel yasak kalkmıştır. Bu nedenle kamuda çalışan hekimler, tıpkı üniversite öğretim üyeleri gibi mesailerinin bitiminde halen yapmakta oldukları kısmı zamanlı işlerde veya muayenehanelerinde sağlık hizmeti vermeye devam etme hakkına sahiptir.

Aksi yöndeki uygulamalar, Anayasanın 153. maddesinin son fıkrasında yer alan Mahkeme Kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağı kuralına aykırı olacaktır. Öte yandan hekimlerin kısmi zamanlı olarak çalıştıkları işleri, Bakanlığınızın olası hukuka aykırı açıklama ve girişimleri sonucu bırakmak zorunda kalmaları halinde doğacak zararların tazmini de gündeme gelecektir.

Bütün bunlara yer bırakmaksızın, kamuda çalışan hekimlerin mesai sonrası hekimlik mesleğini icra etmelerinin hukuka uygun olduğunu dikkate alarak gerekli açıklamanın yapılması talebimizi saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Başkanı